Pályázatot írnak ki a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatói posztjára

2020. április 10. 12:13 | behir

A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 4.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a vezetői megbízás 5 évre szól (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Az intézményvezető az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Pályázati feltételek:

 • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • közművelődési intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
 • a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • közművelődési intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlat meglétét tanúsító okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e, és pályázata közölhető-e harmadik személlyel.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Csabagyöngye Kulturális Központ intézményvezető pályázat”.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2020. május 4.). A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/ 523-814- es telefonszámon.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu.

További programok »

FEL