Zöld folyosó, klíma- és szemétügyek:ez volt a májusi közgyűlésen

2017. május 25. 09:14 | Varga Diána

 

Több mint 50 előterjesztésről tárgyaltak a városatyák csütörtök a nyilvános ülésen, illetve három kérdést vitattak meg zárt ülésen. Míg utóbbi a márciusi közgyűlésen heves vitát kirobbantó aradi vízátvételt és az Alföldvíz Zrt.-t érinti, addig a nyilvános ülés napirendjei között hulladékgazdálkodásról, a klíma akciótervről, a Zöld Folyosó és számos TOP-os projektekről, az M44 Békéscsaba-Kondoros közötti szakaszáról, a békéscsabai repülőtérről, illetve a nyári gyermekétkeztetésről szóló előterjesztésekről vitázott a grémium. Az előterjesztéseket ide kattintva olvashathák.

 

 

Mikortól szállítsa új szolgáltató a szemetet Békéscsabán?

 

Ahogy arról már előző tudósításunkban is beszámoltunk, visszavonta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megfelelőségi tanúsítványát.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a konkrét ügyben több kérdés merült fel a jogalkalmazásról, ezért tájékoztatás és állásfoglalást kért az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárságától az ügyben.

A minisztérium válaszából kiderül, hogy a jelenleg hatályos szerződéses jogviszony a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval a továbbiakban nem tartható fenn, annak felmondásáról döntéshozatal szükséges a békéscsabai közgyűléstől.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátásáért a következő közgyűlésre elő kell készíteni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással az Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában megkötött. A feladatellátási szerződést felül kell vizsgálni.

Takács Péter (LMP) túl korainak tartja a jelenlegi közszolgáltató szerződésének június 30-i felmondását, mivel még hat hónapig elszállíthatják a szemetet. Arra kíváncsi, hogy mi lesz akkor, ha ilyen rövid idő alatt nem talál az önkormányzat új közszolgáltatót?

Szarvas Péter (Független) úgy értelmezi az előterjesztési javaslatot, hogy ha a város június 30. napjával felmondja a meglévő szerződést, attól még hat hónapig tart a felmondási időszak.

Bacsa Vendel jegyző arról tájékoztat, hogy a jogi szövegezés szerint június 30-val megszűnik a szerződés, és július 1-től az önkormányzatnak kell gondoskodnia a szolgáltatásról.

A polgármester erre reagálva úgy fogalmazott, ha a megfogalmazás azt jelenti, hogy július 1-től nem lesz ebben az esetben közszolgáltató, akkor ő sem fogja megszavazni az előterjesztést, mert ebben az esetben csak 34 napja van megoldani a helyzetet a városnak.

Nagy Ferenc (Független) arra hívta fel képviselők figyelmét, hogy hatályos törvényben a szerződés megszüntetésének napjával a szerződés is megszűnik a közszolgáltatóval, ugyanakkor attól a naptól az új közszolgáltató kijelöléséig, vagy legfeljebb hat hónapig az előző szolgáltató köteles ellátni a feladatot.

 

 

A jegyző hangsúlyozta: azzal, hogy az önkormányzatot tájékoztatták a megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról, azzal az városnak kötelezettsége felmondani a közszolgáltatóval kötött szerződést. Véleménye szerint ezt attól a naptól kell számolni, ahogy tudomást szereztek a megfelelőségi tanúsítvány megvonásáról, tehát így legkésőbb egy októberi időpontot kell meghatározni a szerződés felmondására.

Szarvas Péter (Független) szerint amennyiben június 1-től, hat hónapos felmondási idővel megszűntetik a szerződést, az megfelelő lenne, mivel így november 1-ig van idője a városnak dönteni.

dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy a törvény szerint felmondási kötelezettsége van az önkormányzatnak, és hat hónapon belül új szolgáltatót kell találnia a városnak. Nagy Ferenc, alpolgármester pont erre keresi a megoldást, mivel a megyében található egyetlen tanúsítvánnyal rendelkező közszolgáltatóval tárgyal, a DAREH-hal.

Nagy Ferenc (Független) szerint a megszűntés időpontjától lesz hat hónapja az önkormányzatnak az új közszolgáltató kijelölésére. Javaslata szerint írásban rögzítsék, hogy június 1-től legfeljebb hat hónap alatt találjon a város új szolgáltatót. Ez a kiegészítés megfogalmazása szerint lehetővé teszi azt is, hogy ha hamarabb megszületik a megállapodás az új szolgáltatóval, akkor nem kell kitölteni a hat hónapos felmondási időt a jelenlegivel, de mégis biztosítva van a következő időszakra is a zavartalan szemét szállítás Békéscsabán.

Nagy Ferenc módosító javaslatát 13 igennel és 2 tartózkodással elfogadta a grémium.

15 igennel elfogadták a módosításokkal a határozati javaslatokat

 

 

Beszámol a hulladékgazdálkodási nonprofit

 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. törzsházához tartozó Békéscsabai Hulladékkezelési Nonprofit Kft-nek is éppoly beszámolási kötelezettsége van, mint a konszern összes többi tagjának.

A társaság tevékenysége az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a Békéscsabán keletkezett lakossági kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása a lerakóba. Ezen kívül a zöld hulladék begyűjtése, évi kétszeri alkalommal a lomtalanítás elvégzése, a szemétszállítási díjak kiszámlázása, a beszedett díjak nyilvántartása, a hátralékok behajtása, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 2016. január l-től a családi házas területeken elindult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A társaság tevékenységét alvállalkozó bevonásával végzi. A hulladékgazdálkodás területén a beszámolási időszakban jelentős jogszabályi változások léptek életbe. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladata ellátására az állam koordináló szervet hozott létre, NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV) néven.

A társaság gazdálkodását ezen jogszabály változás jelentős mértékben érintette. Ennek alapján a társaság 2016. január-február-március hónapokra kibocsájtotta a szemétszállításról szóló számlát a lakosságnak. 2016. április l-től kezdődően a szemétszállítási díj az NHKV-t illeti meg. Ettől az időponttól kezdve az NHKV a társaságnak szolgáltatási díjat fizet a tevékenység elvégzéséhez.

A szolgáltatási díj megállapításához részletes adatokat kellett adni a társaság által ellátott közszolgáltatási feladat mennyisége és minősége vonatkozásában. Ugyancsak rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége volt a társaságnak az NHKV felé a szemétszállítási díjak számlázásához szükséges törzsadatok tekintetében.

A beszámolási időszakban a közszolgáltatást összesen 23 .973 háztartás vette igénybe, közülük 78 háztartás tartozott a 60 literes, 1.608 háztartás pedig a 80 literes, kedvezményes díj tételű kategóriába, A közszolgáltatás szünetelt 1.250 üres lakás esetében.

A szemétszállítási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Fizetési felszólítást követően a 10.000 Ft-ot meghaladó hátralék adható át a NAV-nak behajtásra. Ez 968 ügyfelet jelentett 24.982 000 Ft összegben. A behajtás során problémát jelentett az, hogy a hátralékos ügyfelek jelentős része adathiányos, és a jelenlegi jogszabályi környezetben nincs lehetőségünk a behajtáshoz szükséges hiányzó adatok beszerzésére, itt meg is szűnt a behajtási eljárást. Az ügyfelek kisebb részénél a NAV beszedte a hátralékot, más részénél pedig behajthatatlannak minősítette azt.

Takács Péter (LMP) arra emlékeztetett, hogy tavaly, mikor az önkormányzat tagi kölcsönt nyújtott a társaságnak, arról volt szó, hogy azt valamilyen formában majd visszafizeti a hulladékgazdálkodási társaság. Ám a beszámolóban az szerepel, hogy erre reális esély nincs - mondta a képviselő.

Nagy Ferenc (Független) helyeslés után arra tért ki, nem váratlan a tényező, hiszen az NKHV által adott szolgáltatási díj nem fedezett mindent, a tagi kölcsönnek támogatásként kellett volna a céghez kerülnie. Így a veszteség miatt a saját tőke rendezésre szorul, ha pedig a két hulladékgazdálkodási társaság nem lesz kapcsolatban, akkor a csabai cég újra tőkésíthető lesz. Ha a helyi cég megszűnik, erre nem lesz lehetőség, hanem rendezni kell a költségeket - tette hozzá az alpolgármester.

Tímár Ella (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy több mint 23 millió forintos tartozása van a lakosságnak, ez nagy kintlévőség, arra kérte ezért a tartozókat, rendezzék a számlát.

Takács Péter (LMP) abban bízik, mindenki befizeti a tartozását.

15 igennel egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

 

16 milliós veszteséget okozott a csabai buszközlekedés a DAKK-nak, számon kéri a városon

 

Beszámol a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2016-os teljesítéséről. Ez az a társaság, amely jelenleg is ellátja Békéscsaba területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatokat. A dokumentumból kiderül például, hogy a társaság által használt járművek átlag életkora 11 év. A cég a járatkimaradásokról, késésekről, valamint az utaspanaszokról nyilvántartást vezet. Tavaly is szerződés szerint biztosította a jegyek, bérletek árusítását, valamint ügyfélszolgálati irodát tartott fenn, üzemeltette az utastájékoztató rendszert, az átlagos utasforgalomhoz igazodó autóbusz-állományt közlekedtetett, vizsgálta a járatok leterheltségét. A mérleg szerint a békéscsabai helyi közlekedés több mint 16 millió forintos veszteséggel járt 2016-ban, melynek jelentős részét az okozta, hogy kevesebben vettek elővételben jegyet vagy bérletet, és az ez után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás is elmaradt. Az összeg egy részének megtérítését kéri a közgyűléstől a társaság.

12 igen, 3 tartózkodás mellett fogadták el a határozati javaslatot.

 

 

 

Támogatásra pályáznak a buszközlekedés finanszírozásához

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására. Az elmúlt évben a békéscsabai önkormányzat 161 millió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott a DAKK Zrt-nek a közösségi közlekedés működtetéséhez. Ezt, illetve a szerződésben foglaltakat kell megerősítenie a közgyűlésnek támogatásával, így amennyiben nyernek a pályázaton, annyival kevesebbet utal a város a DAKK-nak.

Takács Péter (LMP) határozati javaslattal élt, eszerint mivel stagnál a közösségi közlekedés támogatása, sőt, csökkent is,  jó lenne, ha a lobbihoz segítséget kapnának az országgyűlési képviselőtől. 9 igen és 6 tartózkodással elfogadták a javaslatot.

A teljes javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

 

Díjmentesen parkolhatnak Békéscsabán az elektromos autók

 

Parkolási kedvezményt kaphatnak Békéscsabán az elektromos autók. A javaslat nem először jár a közgyűlés előtt, ám elsőre nem ment át a döntéshozatali folyamaton. A kezdeményezés a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódik, mellyel az a kormány célja, hogy minél szélesebb körben terjesszék el az elektromobilitást. Ez alapján a tisztán elektromos gépkocsik, illetve külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsik, a nulla emissziós autók esnének kedvezmény alá. A Jedlik Ányos Tervben egyébként Békéscsabán három elektromos töltőállomás épül a tervek szerint, ezen kívül pedig egy villámtöltőre is kapott ígéretet a város.

Miklós Attila (MSZP) arra kérdezett rá, hogy hogyan áll a töltőállomások telepítése?

Tímár Ella (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy a döntést tegyék közzé a város honlapján is.

Wittman László, a stratégiai fejlesztési osztály vezetője úgy válaszolt: két kérelmet nyújtott be az önkormányzat, az egyiket a Jedlik Ányos Tervben három gyorstöltőre, a másikat rendszeren kívül, a Szent István térre telepítendő villámtöltőre. Előbbire megérkezett a megerősítő válasz, összesen 7 millió 427 ezer forintos támogatást nyert el az önkormányzat, amelyet az év végéig meg kell építeni.

Takács Péter (LMP) úgy tudja, ilyen gyorstöltők majdnem minden benzinkúton vannak, biztos, hogy jó helyen lesznek ezek a töltőállomások városszerte?

Szarvas Péter (Független) szerint van példa arra, hogy közterületen vannak elhelyezve a gyorstöltők, Wittman kiegészítéséből pedig kiderült, hogy csak olyan helyen lehetnek az állomások, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a töltési idő 2-3 óra.

Kutyej Pál arra emlékeztet, a gyorstöltőknél két koncepció van: vagy benzinkutak mellé telepítik azokat, ahol nem szívesen látják sokáig, ha egy autós órákat tölt el, vagy könnyen elérhető közterületeken.

14 igen, 1 nem szavazattal fogadták el az előterjesztést.

 

 

Módosulnak a térítési díjak a Családok Átmeneti Otthonánál

 

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásaira vonatkozó intézményi térítési díjakat a jogszabályoknak megfelelően a békéscsabai közgyűlés a március 30-i ülésén megállapította és az önkormányzati rendeletet ennek megfelelően módosította. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője az intézmény költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében áttekintette az egyes szolgáltatások önköltségeit és a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásai tekintetében a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az intézményi térítési díj módosítását javasolja.

A szolgáltatás 2016. évi intézményi térítési díja 590,- Ft/nap, 17.700,- Ft/hó volt. Az intézményvezető javaslata alapján a térítés díja 624,- Ft/napra, illetve 18.720,-Ft/hóra módosulna, szemben a 72,- Ft/nap, illetve a 2.160,- Ft/hó térítési díjjal, amelyről a grémium határozott márciusban.

Az önkormányzatának lehetősége van intézményvezető által megállapított személyi térítési díj esetében „méltányosságot" gyakorolni az erre vonatkozó helyi jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint. Ennek érdekében szükséges a személyi térítési díj elengedésének és csökkentésének feltételeit az önkormányzati rendeletben szabályozni.

dr. Kerekes Attila (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, az önkormányzat feladata volt a térítési díjak megállapítása, de a családok átmeneti otthonában emelésre van szükség. Ennek ellentételezésére kedvezményeket iktatnak be - magyarázta az előterjesztést a képviselő. Így a valóban rászorulóknak nincs akadálya az intézménybe kerülésnek.

Varga Éva intézményvezető szerint a két új térítési díj nagysága mindig a létszámtól függ. Az igénybevevők száma 7,8 fő, a cél az, hogy jó körülmények között folytassák az életüket az ellátottak. Hozzátette: szerencsére több család helyzete pozitív kimenetelű volt az utóbbi időkben. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy többletbevétele az intézménynek nem lesz, de kevesebb a létszám, a méltányossági lehetőséggel pedig anyagilag ott lesznek, ahol tavaly tartottak.

15 igen, egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

 

 

Békéscsaba hazavár! ösztöndíj program feltételeinek módosítása

 

A „Békéscsaba hazavár!” ösztöndíj program 2015. őszétől biztosítja a békéscsabai fiatalok támogatását. A rendelet szerint a felsőoktatási hallgatói ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül, félévenként 5 hónapra havonta 40 ezer forint, ez személyenként összesen legfeljebb 800 ezer forintot jelent. A program másik része az életkezdési támogatás összege egyszeri 300 ezer forint.

A program elindítása óta 12 békéscsabai fiatal részesült felsőoktatási hallgatói ösztöndíjban és 28 fő kapott életkezdési támogatást. Az idei tavaszi programban 2017. február 28-ig összesen 27 pályázat érkezett, 4 felsőoktatási ösztöndíj pályázat és 23 életkezdési támogatási pályázat. A beérkezett pályázatokból a Testület javaslata és a polgármester döntése alapján 1 békéscsabai fiatal részesült „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjban és 12 békéscsabai pályakezdő fiatal „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatásban.

A közgyűlés a 2017-es költségvetésében 6 millió 900 ezer forintot különített el az ösztöndíjprogramra. Az idén a grémium döntéseknek megfelelően 3 millió 600 ezer forint támogatást fizettek ki, így a 2017. évi program második ütemére összesen 1 millió 500 ezer forint forrás marad. Ezért szükséges a „Békéscsaba hazavár" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és életkezdési támogatás előirányzatának növelése az idén. A költségvetési forrás biztosítása mellett az Ösztöndíj-véleményező testület több olyan javaslatot fogalmazott meg, amely az ösztöndíjprogram hatékonyabb működésére irányul.

A tavaszi ösztöndíjprogramban a pályázatok beadására az adott év február 28. napjáig van lehetőség, így aki, a diploma megszerzését követően szeptember 1. napján vagy azt követően kezd el dolgozni, leghamarabb a következő év őszi programjában vehet részt. Ezért javasolta, hogy tavaszi ösztöndíjprogramban a pályázat benyújtásának határideje február 28. helyett az adott év márciusában legyen.

Annak érdekében, hogy a békéscsabai fiatalok közül mindenkinek legyen lehetősége, a pályázat benyújtására célszerű a békéscsabai lakóhely mellett a tartózkodási hely meglétét is lehetővé tenni, azzal hogy legalább 10 éves békéscsabai lakóhely vagy tartózkodási hely szükséges az egyéb feltételek mellett. Abban az esetben, ha a pályázó nem rendelkezik békéscsabai lakcímmel, de olyan szakmában dolgozik, amely Békéscsabán hiányszakmának számít, az Ösztöndíj-véleményező testület véleményének és a munkáltató támogatásnak figyelembevételével a polgármester dönthet a pályázó támogatásáról.

15 igennel fogadták el a javaslatot.

 

Átszervezik a Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai ÁMK-t

 

Gerlán, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központon belül működött eddig az iskolai és nyilvános könyvtár, ahol szakértői vizsgálat zajlott. Az önkormányzat fenntartóként nem tud minden jogszabályi kötelezettséget teljesíteni, ezért az egyeztetések után a Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai ÁMK átszervezését javasolják. Az intézmény feladatai közül augusztus 1-től kikerülne a könyvtári feladatellátás, melyet a Gerlai Általános Iskola fenntartója, a Békéscsabai Tankerületi Központ vehet át. A közgyűlésnek ehhez módosítania kell a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ alapító okiratát és döntenie kell az intézmény átszervezéséről. A Közgyűlés februári szándéknyilvánítását követően az összes szükséges dokumentum rendelkezésre áll, hogy a döntést meghozzák. A Gerlai Általános Iskolában működő iskolai könyvtár Békés Megyei Könyvtár fiókkönyvtáraként való működtetésének lehetőségét, valamint az ÁMK további profiltisztítása érdekében a faluház Csabagyöngye Kulturális Központ intézményi keretei közé szervezésének lehetőségét is érdemes lenne megvizsgálni az Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslatai alapján a következő évben.

15 igennel fogadták el a javaslatot.

 

 

Alapítványokat támogatnak

A Magyarországon az alapítványok támogatáshoz közgyűlési döntésre van szükség. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága a 2017. évi támogatási keretéből a nemzetiségi szervezetek támogatására 1 millió 70 ezer forint keretösszeget határozott meg.

A meghirdetett felhívásra 7 pályázat érkezett, ebből 1 alapítvány igényelt támogatást. Továbbá a civil szervezetek támogatására a bizottság az ez évi támogatási keretéből 3 millió forintos keretösszeget határozott meg. A meghirdetett felhívásra 94 pályázat érkezett, ebből 9 alapítvány igényelt támogatást.

A Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága május 24-ei ülésén tárgyalta a nemzetiségi civil szervezetek és a civil szervezetek támogatására beérkezett 2017. évi pályázatokat. A bizottság ülésére készült előterjesztés szerint a bizottság több alapítvány támogatására is javaslatot tesz. A hatályos jogszabálynak megfelelően a Bizottság határozatában megjelölt alapítványok támogatása kérdésében szükséges a grémium döntése. (A bizottság által javasolt alapítványi támogatások listája a Közgyűlés ülésén került kiosztásra.)

15 igennel, egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

 

 

A tankerület biztosítja majd a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatói bázisát az óvodákban

 

A Békéscsabai Tankerületi Központtal folytatott egyeztetések alapján jelenleg az SNI ellátás az önkormányzat (óvodák) és nem az állami fenntartású, utazó gyógypedagógiai hálózat feladata. Erről tájékoztatást is kapott a szakbizottság 2016. év szeptemberében.

Békéscsaba önkormányzata és az általa fenntartott nyolc óvodai feladatot ellátó intézménye az óvodába járó, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához nem rendelkezik szükséges képzettséggel rendelkező szakemberrel, illetve eszközállománnyal.

Az előzetes egyeztetések szerint a Békéscsabai Tankerületi Központ vállalja az önkormányzati óvodákban a meghatározott feladatok megszervezését – gyógypedagógiai ellátást - a szükséges órakeretben. A Tankerület az Esély Pedagógiai Központ közreműködésével, gyógypedagógusok bevonásával végzi jelenleg is el a feladatot.

A Tankerület az igények összesítését követően december 31-ig - a nyári hónapok kivételével - 8.196.571,- Ft összegű bérköltséget számolt ki, amely mintegy 4 fő gyógypedagógus szakember összóraszámát teszi ki.

Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

 

 

Továbbra is Lenkefi Zoltán igazgatja a bábszínházat

 

Januárban írt ki pályázatot az önkormányzat a Napsugár Bábszínház igazgatói pozíciójának betöltésére, mivel az igazgató mandátuma októberben lejár. Határidőben összesen egy jelentkező volt, a posztot jelenleg is betöltő Lenkefi Zoltán. Kinevezését a szakmai bizottság is támogatta.

Kiss Tibor (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy nem csak a bizottság, hanem egy szakmai grémium is véleményezte Lenkefi Zoltán pályázatát, és ez a zsűri is jó véleménnyel volt az igazgató eddigi munkájáról, illetve magával a pályázat szakmai tartalmával is. Hozzátette: ha sikerül az új bábszínház megépítése, akkor ezzel a szakmai vezetéssel új szárnyakat adhat a város az eddig is nagyon népszerű intézménynek.

Szarvas Péter (Független) hangsúlyozta, hogy a Napsugár Bábszínházhoz hasonló nagyon kevés van az országban. Kitért arra, hogy szombaton a Nemzeti Művelődési Intézet Békéscsabán rendezte meg a Bűvös Bábos mintaprogram zárórendezvényét, amelyben a békéscsabai bábszínház is együttműködő partner volt. Hozzátette, hogy tudomása szerint néhány hete egy elismerő címet is kapott az intézmény.

Lenkefi Zoltán arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy két hete kapta meg az intézmény a felhatalmazást arra, hogy nemzetközi fesztiválként működjön tovább a három évente szervezett Bábfesztivál, ezt a jogot egy európai testület ítélte oda. Hazánkban 30 ilyen címmel rendelkező fesztivál van.

A polgármester arról érdeklődött, hogy jár-e forrással ez a cím?

Lenkefi Zoltán elmondta, hogy egy ilyen cím birtokában úgy gondolja, hogy könnyebben kaphat forrást az intézmény.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy ne az igazgató jelenlegi bérét állapítsák meg, hanem emeljék meg azt 15 százalékkal – az eddigi munkájának elismeréseként.

Takács Péter (LMP) felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy a bábszínház egy jelenleg elfogadott költségvetéssel gazdálkodik, így át kell gondolniuk Bíró Csaba béremeléséi javaslatát.

dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) módosító javaslatot tett, amely azt tartalmazta, hogy a fogadják el a bizottsági határozati javaslatot, amelyben kinevezik Lenkefi Zoltánt, annyiban módosítva, hogy nem a jelenlegi bérrel, hanem azt 15 százalékkal megemelve.

15 igennel, egyhangúlag elfogadták az indítványt.

 

 

 

A klíma akcióterv

 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1.)" pályázat keretében elkészült Békéscsaba Energia- és Klíma Akcióterve. A stratégiai és operatív dokumentum települési szinten határozza meg 2030-ig a célkitűzések átfogó kereteit. A C02 Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel a legjobb akciók és lehetőségek azonosításához az önkormányzat C02-csökkentési célkitűzésének eléréséért. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és kijelölt feladatokkal kapcsolatban, amely a hosszú távú stratégiát tettekre váltja.

Az időszak végére elérendő szén-dioxid megtakarítás minimális célértéke - az EU stratégiája alapján- a bázisévhez viszonyítva 40 százalék. A legtöbb, korábban hazánkban készült akciótervvel ellentétben mind a közlekedésre, mind a lakóépület- állományra vonatkozó adatokat is tartalmazza.

A stratégiát az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. együttműködésével készítette el a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. A 130 oldalas akciótervet ide kattintva olvashatják el.

Tímár Ella (Fidesz-KDNP) örömmel fogadta az elkészült akciótervet, hiszen 2015 óta három energetikai tanulmány készült el eddig és még négy van tervben. A jelen tanulmányból kiderül, hogy több mint 29 ezer háztartás és 20 ezer autó van a városban, melyeknek az energia felhasználását hosszútávon csökkentenünk kell. A 130 oldalas tanulmányból kiemelt néhány érdekes részt, például a 24-től 26. oldalig azt a részt, amely az okosvárosról szól. Hozzátette: ez lenne a város útja. Javasolta, hogy amikor elküldik a minisztériumba a tanulmányokat a Modern Városok Programhoz, akkor ezek a legyenek benne abban is.

 

 

 

Takács Péter (LMP) szerint csupa olyan elem szerepel az akciótervben, amelyek üdvözölendőek, ilyennek véli a napelem parkokat. A terv készítőit arról kérdezte, hogy a 88. oldalon olvasható – geotermikus hőszolgáltatásról szóló fejlesztések kapcsán meghatározott határidőig hogyan képzelték el az első 10 ezer lakás rákapcsolását a geotermikus rendszerre? Ha elfogadja grémium a stratégiát, akkor automatikusan belép-e az önkormányzat az Európai Polgármesterek szövetségébe?

Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője azt hangsúlyozta, hogy szakértőkel közös munkának az eredménye a stratégia. Ez egy terv, ehhez valószínűleg még hozzá kell nyúlni a későbbiekben. Véleménye szerint ez jó alapot fog képezni a későbbi energetikai fejlesztéséhez.

Vas Lajos, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy Békéscsaba az első városok között van, amelyeknek ilyen akcióterv készült. Hozzátette: a helyzetértékelés után olyan javaslatokat tettek, ami mind a szén-dioxid kibocsájtást, mind az energia felhasználást csökkenteni tudja. A megvalósítási lehetőségek kidolgozása még folyamatban van.

16 igennel egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

 

 

Megvannak a kivitelezői az iskolák energetikai korszerűsítésének

 

A békéscsabai Madách Utcai Általános Iskolában uniós forrásból energetikai korszerűsítést hajtanak végre, melyre közbeszerződési eljárásban kerestek ajánlattevőt. Az április 25-i határidőig hárman adtak be pályázatot, a bíráló bizottság ebből egyet talált érvényesnek, ám az meghaladja a keretösszeget.

A Petőfi utcai általános iskola energetikai korszerűsítésénke közbeszerzési eljárására négyen pályáztak, melyeket a bírálóbizottság mind érvényesnek nyilvánított. A közgyűlés a Galéria Investet hozza ki győztesnek.

Az Andrássy gimnáziummal kapcsolatos korszerűsítésre is három ajánlat érkezett, mind érvényes, ám a legjobb ajánlatot tévő KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. pályázata meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

Szarvas Péter (Független) hosszas okfejtésében a Madách utcai projektnél azt mondta, jobb lenne, ha az önkormányzat benne maradna a keretben, és nem lépné túl azt.

Nagy Ferenc (Független) szerint a szakbizottság által támogatott javaslat reális, de mint mondta, nem csak egy megoldás létezik a problémára. Az alpolgármester szerint, ha nem lesz pénze a városnak, akkor csökken majd a műszaki tartalom.

Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) is egyetértett azzal, hogy egy pont után már nem tud több önerőt a projektekhez tenni a város. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy nőttek a bérek, emiatt drágul az építkezés is.

Hanó Miklós (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéje esetében épp azt akarták elérni, hogy kevesebb legyen az önrész, a polgármester pedig azt, hogy nagyobb összeget fordítsanak rá.

dr. Sódar Anita cégvezető szerint a legköltséghatékonyabb pályázatot választotta a Városfejlesztési Kft. A korábban meghatározott tervszámokkal kellett számolniuk, ezen felül számos más befolyásoló tényező mellett van egy belső költségvetési korlát is, ami nem csak Békéscsabának, hanem minden, energetikai korszerűsítést végző településnek problémát okoz - ezt jelezték a Miniszterelnökségnek is.

Szarvas Péter (Független) szerint ahol lehet, tervezzenek úgy, hogy minél kevésbé terheljék a város költségvetését. Azt kérte, kommunikáljon sűrűbben a beruházási osztály és a városfejlesztési kft.

Fülöp Csaba (MSZP) hangsúlyozta, a szakbizottság is sűrűn tárgyalt a kérdésről, jól körül jártak a témát, a válasz megnyugtató volt. Mint mondta, nem egy kiugró tétel, hanem több apró okozta a költségnövekedést, ezért azt javasolta, ne engedjék el a projektet, hagyják jóvá a nagyobb önerőt.

A Madách utcai projektet 16 egyhangú igennel hagyták jóvá.

A Petőfi utcai általános iskolával kapcsolatos előterjesztést 16 igennel fogadták el.

Az Andrássy gimnázium és kollégium esetében szintén egyhangúlag fogadták el a képviselők az előterjesztést.

 

 

Forgalomképes önkormányzati ingatlanokról készült kimutatás

A közgyűlés a 2017. áprilisi ülésén kimutatást kért az önkormányzat forgalomképes, értékesíthető vagyonáról.

 

A StratégiaiFejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportja által kezelt ingatlanok

A mezőgazdasági jellegű ingatlanok döntően külterületi, illetve zártkerti ingatlanok, hasznosításuk haszonbérleti, kivételesen használati, illetve bérleti jogviszony alapján történik. A haszonbérbe adás a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján meghatározott összegért, gazdasági évenként történik. A 2000-es évek elején az elkerülő út építése kapcsán jelentős számú, döntően mezőgazdasági célú ingatlan került az önkormányzat tulajdonában. A beruházás befejezését követően az ingatlanok jogi helyzetének rendezése elmaradt, illetve azóta is folyamatban van, ezért csak a teljes területrendezést követően lesz látható ezeknek a területeknek a nagysága és valódi hasznosíthatósága.

A lakóingatlanok egy része ténylegesen kialakított lakótelkek, másik része telekalakítást, telekhatár rendezést, infrastrukturális fejlesztést igényelne a lakótelekként történő értékesíthetőséghez. Az elmúlt 15 hónapban 7 db ingatlanra vonatkozóan került adásvételi szerződés megkötésre.

Az ipari célú telkek egy részét, az úgynevezett Északi Ipartelepet az önkormányzat 2010-ben pályázat kapcsán alakította ki. Az Ipari út északi oldalán egy kivételével valamennyi ingatlan értékesítve, illetve bérbe lett adva. Az Ipari út déli oldalán jelenleg három ingatlan összevonása és értékesítése van folyamatban. Ennek a területnek az értékesíthetősége további infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve az önkormányzati tulajdonú területek közé beékelődött kis méretű magántulajdonú ingatlanok megvásárlásával növelhető. A Szarvasi út mellett és az Építők útján is találhatóak további jelentősebb méretű hasznosítható területek. A TOP program keretében két iparterület alakítanak ki az Csanádapácai út mellett, illetve a Kétegyházi úton közel 20 hektár nagyságban, melyekre a növekvő befektetői érdeklődés miatt van szükség.

 

A forgalomképes önkormányzati tulajdonú lakások

A város tulajdonában 176 db szociális bérlakás, összesen 180 szolgálati lakás, melyből 115 db bérlőkijelölési jog alapján, 65 db pályázati eljárás keretében hasznosított bérlakás van. Emellett 15 átmeneti lakással és 70 ifjúsági garzonnal, illetve 65 költségelvű bérlakás és 17 piaci alapú bérlakással rendelkezik az önkormányzat.

Az önkormányzati tulajdonú lakások felett a Lakásügyi Bizottság határoz. A jelenlegi 522 lakás egy része erősen felújításra szorul. Az évek óta emelkedő számú igények miatt nem értékesített a város lakásokat az elmúlt években. A bérlakások A lakások iránti igényeket figyelembe véve, a lakásállomány bővítésére lenne szükség.

 

A forgalomképes önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helységek

A döntően irodák, üzletek, garázsok, valamint pincék kezelését és hasznosítását a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt végzi. Az ingatlanok jelentős része a város központjához közel található, jellemzően társasházi albetétenként vannak nyilvántartva.

dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) szerint számolni kell azzal, hogy külön forrást kell biztosítani a TOP-os pályázatokra, mivel 3 évvel ezelőtt számolt költségekkel kalkulálnak egyes esetekben. "Ne hagyjunk el beruházásokat" - kérte a tanácsnok, aki szerint ha 200 milliós beruházások kerülnek Békéscsabára, akkor 10-15 millió forintot mellé lehet tenni.

Nagy Ferenc (Független) szerint sem szabad elhagyni beruházásokat, inkább azért aggódik, hogy azok nehogy elmaradjanak. Az is aggasztja, hogy csúszhatnak egyes projektek.

Miklós Attila (MSZP) szerint elég faramuci a mostani területfejlesztés, az anyagdrágulás és a munkabér növekedés minden projektnél problémát fog okozni. A kormányzatnak ezért generális megoldást kell találnia, de Békéscsabának is erőn felüli áldozatokat kell hoznia a politikus szerint. A fejlesztési forrást nem szabad hagyni elúszni - tette hozzá.

16 igennel megszavazták az előterjesztést.

 

 

 

 Mi lesz a tanácsköztársaság emlékművével?

 

Amint arról már beszámoltunk, még idén újranyithat a Veszely Csárda, melynek közvetlen szomszédságában található ingatlant venné meg a csárda tulajdonosa. A területen szabadidő-pihenő parkot alakítanának ki, ám az ingatlanon áll egy 14 méter magas, rozsdamentes vasbeton szerkezetű emlékmű, amely Bohus Zoltán és Mengyán András képzőművészek nevéhez fűződik. Az emlékművet a Békés Megyei Tanács VB. rendelte meg a hetvenes évek végén, emléket állítva a tanácsköztársaság időszakának. Az ingatlan a rendszerváltás után tulajdonba adás jogcímen a csabai önkormányzathoz került és - habár az emlékmű nincs az ingatlan nyilvántartásban - vélhetően ekkor került a város tulajdonába. A polgármesteri hivatal megkereste a gyulai, illetve a Békés Megyei Önkormányzatot, de azt a választ adták, hogy nem ők a tulajdonosok.

A vásárlási szándékkal élő kft. számára a bérleti jogviszony is elfogadható az emlékművel kapcsolatos kérdések tisztázásáig, fenntartva az ingatlan tulajdonjogának később történő megszerzési szándékát. Az emlékmű sorsáról még egyeztetnek, hogy az ingatlan (melynek becsült értéke 5,6 millió forint, 10 éves megtérüléssel számolva évenként 560 ezer forintos bérleti díjjal) később eladható legyen. Ez alapján - mivel a kft. vállalta, hogy karban tartja a területet - az előterjesztő szerint méltányos lenne a 280 ezer forint/éves bérleti díj meghatározása.

Szarvas Péter (Független) szerint nem túl esztétikus az említett emlékmű, de mégis mártíroknak állít emléket, ezért többoldalú egyeztetésre lesz szükség, a szerzői jogok kérdése is felmerül. Csak azért, hogy a fejlesztés menjen a maga útján, döntést kell hozni - fogalmazott a polgármester.

16 igennel egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

 

 

M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közti szakasz építésének előzetes megállapodása

Kisajátítási eljárás érint egy, a békéscsabai önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlant az M44-es építése kapcsán. A NIF nevében eljáró ügyvédi iroda arra kér jóváhagyást, hogy az állam az érintett ingatlant térítésmentesen szerezhesse meg. Ez esetben előzetes megállapodást kell kötni.

16 igennel egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

 

 

Támogatják a Békés Airportot

 

A korábbi évekhez hasonlóan a Békés Airport Kft. működéséhez továbbra is külső forrásokra van szükség, amelyet az önkormányzatának kell biztosítania. A város a 2017. évi költségvetésében a Békés Airport Kft.-nek 17 millió forint forrást biztosított. A cég működéséhez tavaly a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának állásfoglalása alapján de minimis támogatást nyújthatott az önkormányzat. Javaslat lapján idén is hasonló jogcímen adják át a támogatást, így a Kft. kötelezettségei nem befolyásolják negatív irányba a gazdálkodás adatait. A Békés Airport Kft.-nek lehetősége van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is támogatást igényelni, ezért a javaslatban szerepel, hogy ha a cég minisztériumi támogatást kap, akkor az önkormányzati támogatás kifizetését felfüggeszthetik. Ebben az esetben az önkormányzati támogatás mértéke egyfajta keretösszegként működne, amelyet az ügyvezetés ütemezetten, a működés hatékonyságát, gazdaságosságát figyelembe véve hívna le.

Takács Péter (LMP) arra kérdezett rá, miért hiányos a beszámoló költségeket részletező fejezete?

Wittman László, a stratégiai és fejlesztési osztály vezetője arról tájékoztatott, hogy összesen 17 millió forint áll rendelkezésre a célra a költségvetésben. Korábban pótbefizetési kötelezettsége volt a tagoknak, de 2016-ban nem volt vesztesége a Kft-nek, ami a dinamikus munkának és a kiegészítő támogatásnak köszönhető. A beavatkozások véleménye szerint valóban szükségesek, a kifutópálya karbantartására például folyamatosan szükség van.

Antalfai Gábor, a Békés Airport ügyvezetője szerint a költségek részletezése azért hiányos, mert még nem tudni, a fejlesztési minisztériumtól milyen összegeket kapnak. A támogatást mintegy védőhálóként kérik.

16 igennel szavazták meg az előterjesztést.

 

 

Körbekerítik a Szlovák Főkonzulátust

 

A Derkovits soron működő Szlovák Főkonzulátus azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, mint a használt ingatlan tulajdonosához, hogy be szeretné keríteni azt – a külképviseletekre vonatkozó nemzetközi előírásokra hivatkozva. Ehhez telekhatár-rendezés lenne szükséges, amivel növekedne a kérdéses ingatlan telek-nagysága. Az előzetes egyeztetések alapján a melléklet szerinti kb. 884 m2 területnagyság lenne hozzácsatolható a jelenlegi 246 m2 területnagysághoz. Az érintett közterületen közműszolgáltatók vezetékei helyezkednek el, ezért a későbbi telekalakítási, ingatlannyilvántartási átvezetés folyamán további egyeztetések szükségesek, de a leendő tulajdonos, a Kft. ezen ügyek intézését és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket vállalja.

Az előterjesztésben azt javasolják, hogy versenyeztetés nélkül értékesítsék az ingatlanrészt a Csaba Projekt Kft-nek, amely majd a kerítéssel kapcsolatos ügyeket és annak felhúzását elvégzi.

16 igen, egy tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

 

 

Nem úszott el a Zöld folyosó

 

A Modern Városok Programban Békéscsaba, Gyula és Békés önkormányzata közösen kezdeményezte az Élővíz csatornát érintő úgynevezett Zöld Folyosó projekt megvalósítását. Vonatkozó, korábbi cikkeinket ide kattintva olvashatja.

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly áprilisi látogatásakor pozitívan nyilatkozott a projektötletről, habár azt kormányhatározat nem rögzítette. Később Szarvas Péter polgármester megkereste Lázár Jánost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert az üggyel kapcsolatban, aki azt válaszolta, a kormányhatározatban nem szereplő fejlesztéseket utólag már nem lehet az MVP részének nyilvánítani. Ennek ellenére a három település nem adja fel, megszületett a fejlesztési koncepció, a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (KBC) tagtelepülései testületi döntéssel nyilvánítják ki a közös megvalósítási szándékot és kérnek további kormányzati támogatást, amelyhez kell a békéscsabai testület jóváhagyása is.

Két fő célt határoztak meg: az ökológiai-vízügyi területhez kapcsolódik például az Élővíz csatorna természetes ökológiai állapotának visszaállítása, a vízi közlekedés lehetővé tétele, a Körösök vidékére jellemző állat- és növényvilág újratelepítése. A turisztikai célok közt szerepel, hogy minél több, a környékre látogató töltse itt szabadid éjét, minél hosszabb ideig, minél több pénzt költve, de fontos szempontnak tartják a lakosság életminőségének javulását is. Előzetes becslések alapján a projekt teljes költsége 10 milliárd forint. A beruházás megvalósulása utáni negyedik évre már 100 ezer fős vendégéjszakaszámot vizionálnak, ami évi 200 millió forintos bevételt jelenthet.

Takács Péter (LMP) szerint figyelemre méltó előterjesztésről van szó, főként azért, mert három város turisztikai céljait fogja össze. Az anyagot jónak véli, de kérdésesnek tartja, ad-e a kormány a projektre 10 milliárd forintot. Véleménye szerint, ha csak annyit el tudnak érni, hogy tisztességesen kikotorják az Élővíz csatornát, már az is eredmény lenne. A szöveg pontosítását is kéri egyúttal, hiszen nem csak román, hanem romániai vendégekre is számítani lehet majd. Emellett a hidak átépítésére, és a B38 hajóra is rákérdez.

Szarvas Péter (Független) úgy válaszolt, a hajó mellett el lehet majd evezni, nagyobb gond, hogy az Élővíz csatornában több műtárgy van, amelyek kérdésessé teszik majd, hogyan lehetne megoldani a munkálatokat.

A Modern Városok Programban milyen tárgyalások folytak a projekttel kapcsolatban? - kérdezte Miklós Attila (MSZP), aki szintén rávilágított arra, hogy a műtárgyak rekonstrukciója több problémát is felvet.

Az MVP előirányzatból a projektet nem lehet támogatni - felelt a polgármester, de mint mondta, a kormányzat fogadókész a koncepcióra, más forrásból lehet, hogy támogatni tudják majd.

Takács Péter (LMP) reméli, hogy a kormány támogatja majd a projektet, a B38-ról pedig arra emlékeztett, régóta nem történt már semmi a hajóval, véleménye szerint érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy máshová helyezzék azt.

 

 

Szarvas Péter (Független) szerint a hajó nem okoz problémát, a horgászokat sem zavarja, de ennél nagyobb problémát jelenthetnek a part menti fák, így azt ígérte, a meder melletti fűzfákat megvizsgálják, azok ugyanis behajolnak a vízbe, van, amelyik tavaly derékba tört, azt pedig nem szeretnék, ha tövestül fordulnának ki.

Hanó Miklós (Fidesz-KDNP) is a horgászokra tér ki: mint mondta, ha a kotrás megtörténik, akkor több csemete fa megmaradhatna a part mentén, illetve a halaknak is jót tenne, hiszen nagyobb lenne a szaporulat, ami több horgászt vonzhat a partra.

Kocziha Tünde (Jobbik) támogatja az elképzelést, mivel megújulhat az élővilág, de a turizmusnak is jót tenne a projekt, hiszen ez kitörési pont lehetne a város számára. Mint mondta, örülni kell annak, hogy vannak olyan vállalkozások Békéscsabán, amelyek komoly forrásokkal szállnának be a projektbe.

Miklós Attila (MSZP)arra kérdezett rá, ha 10 milliárdot beforgatnak, akkor évente 20 milliót hoz a turizmus? Sokallja a befektetett összeget, nem látja, hogy miből fognak forrást kapni?

Valóban nincs a Zöld folyosóra külön forrás, ezt meg kell keresni, a három városnak most ez a feladata - fogalmazott a polgármester.

A hajó olyan, mintha a sétáló utcán lenne egy kamion - nem oda illik - fogalmazott Hanó Miklós (Fidesz-KDNP). Miklós Attilának úgy felelt, vannak olyan beruházások, amelyek soha nem térülnek meg, de mégis megvalósulnak. Az alpolgármester szerint Békéscsaba éke az Élővíz csatorna és környezete, ha azt rend beteszik, mindenki számára szép környezetet biztosít.

Szükség van turisztikai beruházásokra, az Élővíz csatorna fejlesztésére is, de nem látja, miből valósul ez meg - fogalmazott Miklós Attila (MSZP).

14 igennel, egyhangúlag elfogadták.

 

 

 

Két évre szól az árambeszerzési szerződés

 

Lejár az MVM Partner Zrt-vel kötött villamosenergia-kereskedelmi szerződés az év végén. Habár csoportos villamosenergia-közbeszerzés márciusban már indult, abban nem volt olyan tag, amelyikkel az Árpád Fürdő kéttarifás villamos energia igényét össze lehetett volna vonni, ezért az önkormányzat inkább nem csatlakozott a csoporthoz.

Az önkormányzatnak önállóan is van lehetősége a beszerzendő volumen növelésére, ha az önkormányzati intézményi és közvilágítási célú villamos energia mennyiséggel együtt indítják egy közös beszerzési eljárásban. Az önkormányzati működtetésű intézmények a kistérségi társulás fenntartásában lévő szociális intézmények, a fürdő, sport és más létesítmények, illetve a közvilágítás összegzett kalkulált éves fogyasztása 7,2 millió kilowatt. A terv az, hogy egy helyett két évre kössenek szerződést, így dupla mennyiségért dupla árat (309 millió forint) kell fizetnie az önkormányzat. Az előterjesztés szerint ezért érdemes lenne versenyeztetni egy közbeszerzési eljárásban.

14 igennel egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

 

 

Együtt fejleszt Arad és Békés megye

 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai projekt felhívásában útfejlesztés valósulhat meg, amelyhez Békés megye együttműködését kéri Arad megye. A hazai oldalon útfejlesztésre, vagy felújításra nem lehet pályázni, csak a fő közlekedési hálózati elemhez kapcsolódó csomópont, illetve az azokhoz vezető utak tervezésére van lehetőség. A pályázatban a vezető partner szerepét az Arad Megyei Tanács látja el, magyar oldalon a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a projektpartner.

Békéscsabának még lehetősége van az együttműködésre, így a Doboz-Békéscsaba összekötőn átépülhet a csomópont, és összeköthetik a Dobozi utat a 446. sz. úttal, a Bajza utca irányában, valamint megújulhat a mezőmegyeri bekötő. A grémium arról dönt, hogy részt kíván-e venni a partnerségben, ha pedig igen, szándéknyilatkozatot írnak majd alá.

15 igennel egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

 

A Békéscsabai Repülőtér fejlesztést követő működtetésével kapcsolatos nyilatkozat

 

A kormány a Modem Városok Programban 2016. április 26-án együttműködési megállapodást kötött Békéscsaba önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Dr. Homolya Róbert tájékoztatta az önkormányzatot, hogy előterjesztést készít a Kormány részére a Modem Városok Programban finanszírozott repülőtér fejlesztésekhez szükséges források biztosítása érdekében.  Megvizsgálták a békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítására, illetve a repülőtér egyéb műszaki fejlesztésére vonatkozó terveket és a Békés Airport Kft. fejlesztési koncepcióját, ami alapján az előterjesztésben javaslatot tesznek a repülőtér fejlesztésére. A tervezetnek a repülőtér fejlesztést követő üzemeltetési, fenntartási költségek finanszírozása tekintetében is tartalmaznia kell döntési javaslatot, ezért kérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az önkormányzat nyilatkozatát.

Békéscsaba következő időszakban, a korábbi nagyságrendben, a mindenkori éves költségvetés biztosította lehetőségekhez igazodva támogatja a Békéscsabai Repülőtér működését. A támogatáson felüli rész esetében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő, a vidéki repülőterek működésének támogatását szolgáló keretből való finanszírozást kéri a város.

15 igennel egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

 

Veszteségek, nyereségek: mérlegen a vagyonkezelő

 

Beszámol 2016-os gazdasági évéről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., amelynek leányvállalata az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft, a Békés Megyei Temetkezési Kft, a Békéscsaba 1912 Előre Sportszolgáltató Kft, a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. A társaság fő tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása, 2012-től pedig a Békéscsabai Vállalkozói Centrum hasznosítási körébe tartozó ingatlanokkal, illetve a vásárcsarnok és a piac üzemeltetésével is foglalkozik. Ezen kívül továbbra is működteti a fizetőparkolási rendszert, ellátja a város megrendelésére végzett lakásfelújításokat és ingatlanok bontását. Beszedik a korábban értékesített lakások vételár részleteit, értékesítik az önkormányzati tulajdonú garázsokat, 2014-től pedig a CsabaPark üzemeltetésével tovább bővült a tevékenységi körük.

2016-ban a társaság 96 millió forint értékű beruházást, felújítást hajtott végre, köztük a Vívócsarnok bővítését, a CsabaPark étterem fejlesztését, különböző épületek felújítását.

Nagy Ferenc (Független) komoly anyagnak nevezte a beszámolót, egyszerre ismerte el az elvégzett tevékenységet, ugyanakkor rávilágított arra, hogy a dokumentum a problémákat is feltárja. Mint mondta, a CsabaPark jelentős veszteségforrás, ami csak akkor lesz megoldható, ha megvalósul a második ütemben tervezett fejlesztés. Hozzátette: kis lépésekkel lehet csak növelni a bevételeket. Véleménye szerint többet lehetne beruházni, és egyes tevékenységeknél meg kellene vizsgálni, hol lehet költséget csökkenteni.

Bemutatja a mérlegbeszámoló a bevételi és ráfordítási számokat és a törzsház konszern adatait, közülük nem mindegyik zárt pozitív eredménnyel - mondta Szarvas Péter (Független). A médiacentrumnál és a városfejlesztési kft-nél úgy alakult ki nyereség, hogy kaptak városi támogatást - jegyezte meg a polgármester, külön kitérve a veszteséges cégekre. Örömmel vette ugyanakkor, hogy egyre nagyobb az inkubátorház kihasználtsága, ám a CsabaParknál, közvetlen költség szinten 100 millió forintos a veszteség. A parkolásnál magasabban alakultak a bevételek, ez összefüggésben van azzal, hogy nőtt Csabán a személyautók száma - bár a parkolóautomatáknak nem jó az állapota.

Kozma János, a vagyonkezelő vezérigazgatója úgy válaszolt, a kritikákat komolyan veszi, igyekeznek ezeket beépíteni a cég gazdálkodásába. Megjegyezte: a CsabaParkot a meglévő indikátorokkal vették át, ami mára egy működő komplexum. A húsboltot, vágóhidat, a rendezvénycsarnokot muszáj fenntartani, sok dologgal próbálkoznak, akciókat vezettek be, módosítottak a menün, utána mennek a piaci trendeknek, ezen felül most nyújtanak be közbeszerzési pályázatot a gyermekélelmezési intézményhez - tájékoztatott a vezérigazgató. Ahhoz, hogy tovább lépjenek, az összes infrastrukturális fejlesztésnek meg kell valósulnia. Azt is elismerte, hogy valóban vannak veszteséges cégeik, de azok másfajta gazdasági tevékenységet folytatnak. Ezeknél új előterjesztésként a következőkben a közgyűlés elé terjesztik a javaslataikat. A parkolásról azt mondta, a közgyűlésnek kell arról döntenie, hogy be kíván-e fektetni a város a fejlesztésbe.

 

 

Vannak olyan területek, amelyek úgy működnek, mint egy intézmény a CsabaParkban, sok az ingyenes rendezvény - jegyezte meg Hanó Miklós (Fidesz-KDNP). Mint mondta, a nagy fesztiválok is bekerülnek majd erre a területre, ha pedig minden fejlesztés megvalósul, akkor egy, a debreceni parkerdőhöz hasonló beruházás lesz a végeredmény. Az alpolgármester szerint jó az irány, egyre több a rendezvény a parkban. Az Árpád Fürdőnél komplex lehetőségek vannak, a jegyárakat évek óta nem emelték, ami leginkább a békéscsabaiaknak nyújt kedvezményt. Új terv szerint télen a gyerekeknek biztosítanának úszási lehetőséget, emellett jelentős javulást jelenthet az is, ha megvalósul az új sportuszoda projekt, tehermentesítve a fürdőt.

Amikor 1995-ben létrejött a vagyonkezelő, azt a város ingatlanvagyonának kezelésére hozták létre - fogalmazott Takács Péter (LMP). Nem ők kérték a CsabaParkot, vagy a piacot, de a grémium ezt vélte a célszerűnek. A támogatásokról azt mondta, a DAKK-nak is ad pénzt a város, sőt, póttámogatást is, ezeket annak függvényében kell kezelni, hogy mennyire szolgálja a lakosság érdekét. A városfejlesztési kft. pályázatok garmadát hozza Békéscsabára, emlékeztetett rá, hogy nemrég szavazták meg azt a Zöld folyosó projektet, amelybe a CsabaParkot is be lehet majd kapcsolni.

Sok olyan feladatot adnak a vagyonkezelőnek, amiről már előre tudni lehet, hogy veszteséges lesz - vélte dr. Kerekes Attila, aki gratulált nem csak a vezérigazgatónak, hanem a menedzsmentnek azért, hogy kihozták a számokból azt, amit lehetett. A képviselő megjegyezte, gyakran jár a CsabaParkban, amit magának a paradicsomnak nevezett.

A beszámolót 15 igen és 1 tartózkodás mellett fogadták el.

 

 

Könyvvizsgálót vált a teljes törzsház konszern

 

A feladatot eddig ellátó Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél a könyvvizsgálásért felelős Krizsán Miklós a továbbiakban nem kívánja ellátni a feladatokat a társaságnál. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága ezért azt javasolja, hogy a vagyonkezelőnél és a Városfejlesztési Kft.-nél az Aqua-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. legyen az új megbízott. Az Árpád Fürdőnél, a Temetkezési Kft-nél, az Előrénél, a Hulladékgazdálkodási Nonprofitnál és a Médiacentrumnál Vascán Anikó Mária lesz az új könyvvizsgáló.

Az ülésen Szarvas Péter megköszönte Krizsán Miklós nyugdíjba vonuló könyvvizsgáló munkáját, így tett Takács Péter, Hanó Miklós, dr. Kerekes Attila

aki mint mondta, nagy kihívás volt számára ez a munka, amihez sok segítséget kapott az apparátustól. Latin közmondással búcsúzott, miszerint az élet iskolájában tanult.

A változtatásokat egy kivételével egyhangúlag fogadta el a grémium.

 

 

 

Vita a prémiumról

 

Szinte mindig vitát vált ki a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. prémiumára vonatkozó előterjesztés, ez az előző ülésen sem volt másként. A témakör két előterjesztést is érint, az egyikben arról döntenek a képviselők, hogy a tavaly hozott határozat alapján, a célként kitűzött, prémiummal járó feladatok teljesítése után Kozma János a prémium összeg 100 százalékát megkapja-e vagy sem, a másikban pedig az előző ülésen is kirobbant vita nyomán azt határozzák meg, mik legyenek az idei célkitűzések.

Fülöp Csaba (MSZP) a felügyelő bizottságra hivatkozva tett határozati javaslatot, miszerint 15 százalékkal emeljék a vezérigazgató személyi alapbérét, hiszen a testület elégedett munkájával, megnövekedtek a feladatok, ezért is javasolják az emelést, ami július 1-től léphet életbe.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatát 14 igennel, 1 tartózkodás (Miklós Attila) és 1 nem (Szarvas Péter) mellett elfogadták.

A FEB módosító javaslatát 15 igennel 1 tartózkodás (Miklós Attila) fogadta el a testület.

Miklós Attila (MSZP) szerint továbbra is méltatlan, ami a város legnagyobb cégével történik, hiszen piaci prémium feltételek mellett dolgozik a VAK Zrt., miközben nem piaci alapon működik.  Mint mondta, ha a polgármester nem elégedett a vezérigazgató munkájával, akkor fogalmazza meg és akkor ne javasoljon prémiumot – szólt a városvezetőhöz.

Szarvas Péter (Független) hangsúlyozta, megszavazta a béremelést, ezzel is azt akarta kifejezni, hogy elismeri a vezérigazgató munkáját. Miklós Attilát arra kérte, ne vádolja azzal, hogy nem méltányolja a munkát. A városvezető soha nem hallotta azt senkitől, hogy melyik feladat vállalhatatlan. Leszögezte, a város érdeke az, hogy minél jobban működjön a vagyonkezelő

Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a jelek szerint nem ismeri a felügyelő bizottság állásfoglalását, hiszen amit most jónak tart, azt legutóbb nem támogatta, pedig az álláspont ugyanaz.

Miklós Attila (MSZP) kiemelte, sok olyan feladat van, amihez nincsenek megfelelő lehetőségek. Felvetette, ha szeretnék mérni a vezérigazgató munkáját, akkor az üzletágakat is lehetne nézni, hiszen ami nyereséget termel, ott meg lehetne nézni, hogy mennyi a nyereség vagy éppen ott, ahol a veszteség csökkentése lehetséges, mennyivel lehet csökkenteni azt.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes (Fidesz-KDNP) egyet értett Herczeg Tamással abban, hogy a polgármester a véleményével azt sugallja, nem végez jó munkát a vezérigazgató.

Szarvas Péter (Független) kiemelte, mindig is volt prémiumkitűzés, és fenntartja, hogy ezek ösztönző feladatok. Herczeg Tamás hozzászólásával egyet értett és elnézést kért, a pénzügyi bizottság módosító javaslatával nem értett egyet és nem a felügyelő bizottságéval. Leszögezte, tiszteli a vezérigazgató munkáját.

Dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) példaként hozta, hogy az ingatlanok hasznosítása 93 %-os, van még, amit ki lehet adni, de 6-7 millió forint jöhet még ezen a területen. Hozzátette, ez nem növelhető, így nem is teljesíthető. Erre jött az a válasz a felügyelő bizottságban, hogy ne legyenek teljesíthetetlen feladatok. A frakcióvezető meggyőződése, hogy a VAK Zrt. munkatársai a lehető leghatékonyabban végzik a munkájukat.

Szarvas Péter szerint az ingatlanhasznosítási bevételeket illetően nem teljesíthetetlen a feladat.

Nagy Ferenc (Független) Miklós Attilához csatlakozva jogosnak tartja, hogy üzletáganként is meg lehetne nézni a működést, egy 5 millió forintos tételnél az 5 %-os teljesítés nem biztos, hogy reális, ezt is lehet még finomítani.

Takács Péter (LMP) nem értette, hogy mi volt a polgármester célja a közösségi oldalon tett megjegyzéssel, amit az előző közgyűlést követően tettek közzé. Mint mondta, az ülésen is megvitatnak mindent, a Csabai Mérleg, a tévé közli véleményét. A polgármesterhez intézett kérdésében arra volt kívá

További programok »

FEL