Anno 1922 - Békéscsaba és a világ 1922. június első felében

2022. június 11. 15:09 | Ugrai Gábor

Nálunk még vasárnapra sem sikerült betiltani, bezzeg Amerikában! Szesztilalom a lapokban és a valóságban. Lelkészt választottak Csabán, megtelt a Nagytemplom. Döntöttek, szavaztak, vitáztak a Városházán. A háború még mindig szedi áldozatait.

Nemzetközi hír – Minden rendben?

Az Amerikai Egyesült Államokan közvetlenül a Nagy Háború után, 1919. október 28-án fogadták el a 18. alkotmánykiegészítést. Ebben törvényileg tiltották a 0,5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítását ás forgalmazását. A Körösvidék 1922. június 4-én számolt be, egy meg nem nevezett amerikai lapra hivatkozva, az első két év tapasztalatairól.

 

 

A „szeszkerekedelem”, mely a kiegészítés elfogadásig törvényes foglalkozásnak minősült, üldözendő munkává degradálódott, „s akik ezt az iparágat folytatni akarják, azokat mint országuk és fajuk ellenségeit üldözik”. Az országban sehol sem találni alkoholt gyártó üzemeket és eltűntek a kimérések is. Örvendetes, hogy az „iddogálás megszűnt” és csak nagyon ritkán lehet részeg embert látni. Kiürültek azok a menhelyek, ahol eddig az alkoholistákat ellátták és megnövekedett a munkások teljesítménye is. Sőt a munkások megbízhatóbbá és takarékosabbá váltak. A jó hírek ezzel még nem értek véget. Kiderült az is két év alatt, hogy meghosszabbodott az emberek születéskor várható „életideje”, sőt a gyermekhalandóság is meredeken csökkent. Az amerikai újság azt is kiderítette, hogy „a házibékesség és megértés” egyre több családban alakult ki és a megtakarítások is növekedtek. Mindezek hatására olyan nemzedék nevelkedik az USA-ban, mely hírből sem ismeri az alkoholt és ”nincs a vérében a szesznek sem ize, sem vágya”. A statisztikák szerint a rendszeresen alkoholt fogyasztók száma 20 millióról „harmadfél millióra szállt le”. Összességében elmondható, hogy az Amerikai Egyesült Államokban „mind mélyebb lesz az a meggyőződés, hogy a szesztilalom erkölcsi, társadalmi, ipari és pénzügyi szempontból egyaránt üdvös és mind jobban erősödik az elhatározás, hogy a tilalom végleg megmaradjon”. Minden szép és jó? A valóságban ez azonban egészen másképpen történt. A törvény kihirdetése után azonnal elindult a szervezett alkoholcsempészet, elképesztő mértékű lett a korrupció és alvilági személyek jutottak hatalmas bevételekhez. A Körösvidék panasz gyanánt még hozzátette a cikkhez, hogy nálunk még a vasárnapi szesztilalmat sem sikerült bevezetni.

 

Helyi hír – Magyarul vagy szlovákul?

Fontos esemény kezdődött a békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban 1922. július 5-én délelőtt 11-kor. A gyülekezet Koren Pál halála miatt lelkészt választott „meglehetősen izgalmas választás utján”. Előszőr Dr. Sailer Vilmos egyházmegyei felügyelő szólt a jelenlévőkhöz, de már mondanivalója legelején gond támadt. A sokaságból „több ajakon felhangzott a kívánság, hogy tótul beszéljen az elnök”.

 

 

Lecsendesítésükhöz Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond kellett, aki „röviden előadta a hivatalos jelentést”, majd visszaadta a szót Sailernek, aki most már nyugodta elmondhatta gondolatait. Megállapította, hogy a közgyűlés szabályos és határozatképes, „tehát az egyházi szabályrendelet értelmében gyakorolhatja jogait”. Mivel ötvennél többen kérték, hogy a választás titkos legyen, ezért azt elrendelte az elnökség. A szavazásra iskolákban került sor: „I. kerület a Galliféle, II. és VI. kerületek a Kozsuchféle, III. kerület a Kliment-féle, IV. kerület az Uhrin Károly-féle, V. kerület és a tanyák pedig a Daridaféle központi iskolában”. Megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottságok is és az elnök bemutatta a frissített névjegyzéket, kiemelve azt, hogy csak azok szavazhatnak, akik ebben szerepelnek. Sailer bemutatta a már elkészült megbízólevelet, amelyből csak a lelkész neve hiányzott. A presbitérium három személy tartott alkalmasra arra, hogy lelkész lehessen Békéscsabán: Jakabfi György pilisi, Kellő Gusztáv szarvasi és Szekej András egyházasdengelegi lelkészeket”. Közülük fog kikerülni a választás után a csabai. Ismertette a választás menetét is, mely szerint mindenki kap egy szavazólapot, melyre annak a nevét kell felírnia, „kit meg akar választani”. Beszéde végén arra kérte az egybegyűlteket, hogy „ne hallgassanak semmi másra, csak szivükre s lelkük inditása szerint teltesitsék e komoly jogukat illetőleg kötelességüket”. Megkezdődött a várva várt választás. A tömeg elhagyta a templomot és a megfelelő iskolában leadta szavazatát. Az elnökség fél ötkor zárta le az urnákat, majd megkezdődött a szavazatok összeszámlálása. Megállapították, hogy 1 055 érvényes szavazat érkezett. és a legtöbb támogatást (626) Jakabfi György kapta. „Sailer Vilmos dr. elnök szavait harsány éljenzéssel fogadta a közgyűlés s mindenki teljesen megnyugodva az eredményben a nagy tömeg a legteljesebb nyugalommal oszlott szét”.

 

Szó szerint – Újabb gyűlés a Városházán

„Kedden tartotta Békéscsaba rendezett tanácsú város képviselőtestülete rendes közgyűlését élénk érdeklődés mellett. A közgyűlés lefolyásáról az alábbiakban számolunk be: Kevéssel 9 óra után dr. Berthóty István polgármester megnyitja a közgyűlést és a jegyzőkönyv hitelesítésével Bohus M. András és Szaszák Pál képviselőtestületi tagokat bizza meg.

 

 

Dr. Medovarszky Mátyás főjegyző felolvassa a polgármesteri jelentést, melyből sajnálatosan állapitható meg, hogy városunk közállapotai a legutóbbi évnegyedben rosszabodtak. A polgármesteri jelentést több felszólalás követi. Kovács Sz. Mihály a Vajda bérlet ügyében kér felvilágosítást. A városi intéző válaszát, mely szerint a bérletet két évvel meghosszabbitották, tudomásul veszik. Pollák Arnold a közegészség hanyatlásával kapcsolatban kéri a kutak felülvizsgálását. A képviselőválasztás lefolyásáról szóló jelentéssel kapcsolatban megemlíti, hogy az összeirott választók szavazati jogának felülbírálása igen felületesen történt. Javasolja, hogy ezt az ügyet tegyék vizsgálattárgyává. Botyánszky Mihály a Biszár-féle bérletben történt visszaélések megtorlását kéri, mert a bérleten levő fákat a bérlő kivágta és saját céljaira használta fel. Ifj. Zsiros András a kigyósi határban levő vadvizek lecsapolása érdekében szól. Nóvák György az egészségügyi jelentéssel kapcsolatban felemlíti a Rokka és a Hubertus rosszul elvevetett szenyvizének a káros hatását. Előadása szerint ennek a két gyárnak a szennyvize elárasztja az utcát és elposványosodik, aminél fogva kellemetlen bűzt terjeszt és fertőzi a levegőt. Ifj. Horváth Mihály az osztálymérnökségnek építkezés céljából átadott telek ügyében kér felvilágosítást. A felszólalásokra dr. Berthóty polgármester válaszol. Javaslata alapján elhatározzák, hogy az épülő fürdő kútfúrójával egyeznek meg- a városi kutak teljes jókarbahelyezése tárgyában. Tudomásul veszik azt a birói végzést, amely a békéscsabai földbirtokrendezői eljárás tárgyalásának időpontját tűzi ki. Hozzájárul a képviselőtestület,, a Rosenthal-ié\e iparvágánynak az Örutcából a Trefort- és a Tinódi-utcára való áthelyezéséhez. Élénk vitára adott okot Belanka Mihály építész és betonárugyáros kérelme, amely felett szavazással ugy dönlőttek, hogy az általa jelenleg bérelt s örökáron való eladásra kért sziktéri területet négyszögméterenként 200 koronáért engedik át. Csodálkozunk azokon, akik ellenezték, hogy Belanka, a fiatal, törekvő, keresztény csabai vállalkozó 200 koronás egységáron kapja meg az általa kért területet, holott a „Glóbus" részvénytársaságnak nem is olyan régen 150 koronájával adtak el ugyanott telep céljára földet. A Kisgazdák Szövetkezetének bérelengedési iránti kérelmét teljesitik. A Máté-féle poriák vizlevezetésí ügyének a legközelebbi közgyűlésig való beható megvizsgálására bizottságot küldenek ki, amelynek tagjai: Ádám Gusztáv főmérnök, dr. Linder Károly, Darida Károly, Dén József és Varga Elek. A városi lovashajduk lótartási átalányát évi 6000 koronára emelik fel. Mokran Andrásnak és társainak kérelmükre négyzetölenként 25 koronás árban adják át a Berényi-ut végén a házhelyrendezés során fennmaradt 6 házhelyet. Dr. Berthóty István polgármesternek 6 heti szabadság iránti kérelmét teljesitik. Elfogadják a Kisgazdák Szövetkezetének a városi szeszfőzde szövetkezeti alapon való átszervezése ügyében beadott indítványát. A város 10 ezer koronával járul hozzá a részvénytársasági alapon üzembe helyezendő központi szeszfőzde tőkéjéhez”.

 

Kommentár nélkül

 

 
Forrás

Körösvidék

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Korosvidek_1922_04-06/?pg=266&layout=s

Szesztilalom

https://ujkor.hu/content/szesztilalom-az-egyesult-allamokban

További programok »

FEL