Pályázni lehet az egészségügyi alapellátási intézmény igazgatói posztjára

2023. szeptember 25. 10:11 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) pályázatot hirdet Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói, magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól (2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig). Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető munkakör: szaktanácsadó.

A munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.), a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A munkáltató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • a Kjt. 20. § (2), (2d), (2e) bekezdésekben foglaltaknak való megfelelés,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában foglalt képesítési követelmények valamelyike,
 • a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 10 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2), (2d), (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a benyújtott pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázatot véleményező bizottságok és a döntést hozó közgyűlés nyilvános ülés keretében tárgyalja vagy zárt ülés tartását kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. §-a szerinti összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenésétől számított 30 nap (2023. október 25.)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: 1 példányban, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 116. iroda.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör, vezetői beosztás megnevezését: „Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Elbírálás rendje Kjt., és a Kjt. -nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint.

A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 21. napon belül értékeli. Az ülésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívásra kerülnek.

A pályázatokról, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatójának megbízásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt a Közgyűlés által felkért szakmai bizottság ajánlása és a Családügyi és Népjóléti Bizottság állásfoglalásának ismeretében.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

A pályázat kiírója biztosítja a pályázók részére, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

A pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu, behir.hu, bekescsaba.hu.

További programok »

Önkormányzati hírek

Közel háromezer főt érintett a foglalkoztatást segítő vármegyei projekt

Pénteken délelőtt Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban rendezték meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” elnevezésű projekt záró rendezvényét. A Békés Vármegyei Önkormányzat és a Békés Vármegyei Kormányhivatal együttműködésében megvalósuló pályázat a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját tűzte ki célul. A projekt 2016 és 2023 között 3,8 milliárd forintból valósult meg.
2023. november 17. 15:24
FEL