Pályázni lehet a Mackó-Kuckó Óvoda igazgató beosztásának betöltésére

2024. március 4. 12:55 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) pályázatot hirdet a Mackó-Kuckó Óvoda igazgatói beosztásának betöltésére.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56. (az intézmény székhelye)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 2. (az intézmény telephelye)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Púétv.) valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Púétv.vhr.) rendelkezései az irányadók.

Munkáltató: Mackó-Kuckó Óvoda. Kinevezési jogkör gyakorlója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

Pályázati feltételek:

A Púétv. vhr. 26. § (1) bekezdése alapján

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a Púétv.vhr. 2. mellékletben meghatározott szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,

c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

 

A Púétv. vhr. 6. § (1) bekezdése alapján a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy

a) büntetlen előéletű,

b) a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben,

c) nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

 

A Púétv. 26. § (1) bekezdése alapján köznevelési foglalkoztatotti jogviszony cselekvőképes személlyel létesíthető.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanústó oklevélmásolatok,
  • szakmai gyakorlat igazolása,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és pályázatának teljes anyagát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a benyújtott pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázatot véleményező bizottságok és a döntést hozó közgyűlés nyilvános ülés keretében tárgyalja vagy zárt ülés tartását kéri,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Púétv. 74. -a szerinti összeférhetetlenség,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: 1 példányban, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 116. iroda

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör, vezetői beosztás megnevezését: „Mackó-Kuckó Óvoda igazgatói pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Elbírálás rendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Púétv. és a Púétv.vhr. rendelkezései szerint.

A pályázókat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ülését megelőzően a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező, a Közgyűlés Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága hallgatja meg és a beérkezett pályázatokat véleményezi.

A pályázatokról, a Mackó-Kuckó Óvoda igazgatójának kinevezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a véleményezésre jogosultak véleményének beérkezését követően dönt.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

A pályázat kiírója biztosítja a pályázók részére, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

A pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu; behir.hu; bekescsaba.hu; az intézmény honlapja: mackokuckoovi.hu

További programok »

Önkormányzati hírek

Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza.
2024. június 13. 15:33
FEL