Pályázati felhívás Békéscsaba hazavár hallgatói ösztöndíjra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek részt,
 • békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,
 • pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28. életévüket nem töltik be,
 • a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban: kreditek) legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették.

A pályázatok benyújtása: A pályázatot – személyesen vagy postai úton – a mellékelt űrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. szeptember 30. napjáig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz.

A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázati űrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) és ide kattintva letölthető Békéscsaba honlapjáról.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • a felsőoktatási intézmény igazolását a pályázathoz szükséges kreditek teljesítéséről,
 • a felsőoktatási intézmény igazolását a pályázó részére az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek számáról,
 • a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, a felsőoktatási intézményben esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság bemutatását.

 

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 15 fő

 

A beérkező pályázatokat az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja, október 15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A polgármester – a Testület véleményének figyelembe vételével – hozza meg döntését.

 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

 • hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt felsőoktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon felsőfokú tanulmányait megszakítás nélkül végezni,
 • az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 30. napjáig és február 28. napjáig igazolni,
 • a felsőoktatási intézmény által előírt kreditet és az oklevelet a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt megszerezni,
 • az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni,
 • az oklevél megszerzésétől számított 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni,
 • az oklevél megszerzésétől számított 36 hónapon belül legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónap időtartamig a végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,
 • az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni,
 • az e) és f) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f) pontban meghatározott idő letelik,
 • a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 30.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.

 A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2016. október 31.

 

Megosztás:

Címke: