Pályázati felhívás Békéscsaba hazavár hallgatói ösztöndíjra

2016. február 6. 13:18 | Mikóczy Erika

A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek részt,

- békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,

- a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 25. életévüket nem töltik be,

- a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban: kreditek) legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették.

 

hA pályázatok benyújtása: A pályázatot - személyesen vagy postai úton - az 1. melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. február 28. napjáig beérkezzen a polgármesteri hivatalhoz.

A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázati űrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) és letölthető Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapjáról.

 

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

- a felsőoktatási intézmény igazolását a pályázathoz szükséges kreditek teljesítéséről,

- a felsőoktatási intézmény igazolását a pályázó részére az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek számáról,

- a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, a felsőoktatási intézményben esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság bemutatását.

 

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 15 fő

 

A pályázat elbírálása során előnyt élvező preferált szakmák:

1. Gépészmérnök

2. Építészmérnök

3. Villamosmérnök

4. Orvos

5. Diplomás ápoló

6. Tanár (fizika, kémia, matematika, biológia)

7. Élelmiszeripari mérnök

8. Igazgatásszervező

 

A beérkező pályázatokat az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja, március 16. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A polgármester – a Testület véleményének figyelembe vételével – hozza meg döntését.

 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

a)      hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt felsőoktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon felsőfokú tanulmányait megszakítás nélkül végezni,

b)      az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 30. napjáig és február 28. napjáig igazolni,

c)      a felsőoktatási intézmény által előírt kreditet és az oklevelet a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt megszerezni,

d)     az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni,

e)      az oklevél megszerzésétől számított 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni,

f)       az oklevél megszerzésétől számított 36 hónapon belül legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónap időtartamig a végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,

g)      az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni,

h)      az e) és f) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f) pontban meghatározott idő letelik,

i)        a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. február 28.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.

 A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2016. március 31.

FEL