Pályázati felhívás Békéscsaba hazavár életkezdési támogatásra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azon személyek akik:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
 • békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,
 •  a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be,
 • az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
 • a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
 • életvitelszerűen Békéscsabán laknak és
 • jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000,- Ft).

A pályázatok benyújtása: A pályázatot – személyesen vagy postai úton – a mellékelt űrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. szeptember 30. napjáig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázati űrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) és ide kattintva letölthető Békéscsaba honlapjáról.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • az oklevél másolatát,
 • az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését igazoló okirat másolatát,
 • a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot és
 • a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka bemutatását.

 

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege egyszeri 300.000,- Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

 

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 10 fő

 

A beérkező pályázatokat az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja, október 15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A polgármester – a Testület véleményének figyelembe vételével – hozza meg döntését.

 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

 • az ösztöndíjszerződés megkötését számított 36 hónapon belül összesen legalább 24 hónap időtartamban az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,
 • az a) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni,
 • az a) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a) pontban meghatározott idő letelik,
 • a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye megszűnik vagy életvitelszerűen nem Békéscsabán él, köteles a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten az erre okot adó körélmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

 

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 30.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat.

 A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2016. október 31.

Megosztás:

Címke: