Igazgatót keresnek a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központba

2020. április 30. 08:56 | behir

Június 2-áig lehet pályázni.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ


igazgató (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással a Kjt. szabályai szerint.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre (2020. július 16. napjától 2025. július 15. napjáig) szól

 

A munkavégzés helye:

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények gazdasági, pénzügyi, könyvelési és munkaügyi feladatainak a szervezése, irányítása az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdasági követelmények érvényesítésiéért, különös tekintettel az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítására, az intézményvezetői és munkáltató jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és belső szabályzatokban meghatározott keretek között. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartatásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés
 • pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat (legalább 3 év)
 • költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves tapasztalat
 • személyügyi – munkaügyi ismeretek
 • szociális intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat,
 • Társulás településeinek, telephelyeinek ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. július 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a kistérségi csoport nyújt a 06-66/519-720-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt.

A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: csabaikisterseg.hu
 • A Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportálja: https://kozigallas.gov.hu
 • A társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

További programok »

FEL