Pályázati felhívás a Jókai színház igazgatói munkakörének betöltésére

2020. június 30. 07:22 | behir

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján pályázatot hirdet a Békéscsabai Jókai Színház (5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.) igazgatói munkakörének betöltésére.

A munkaviszony tartalma: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – az Emtv. szerinti eltérésekkel - munkaviszony keretében történik. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

Javadalmazás: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, az Emtv. 39/A. §-ában foglaltak, valamint az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaviszony 5 év határozott időre jön létre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra.

A munkába lépés napja: 2021. január 4.

Az igazgató kiemelt feladatai/munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Békéscsabai Jókai Színház különböző művészeti ágakban (színművészet, táncművészet, zeneművészet) szolgálja ki a közönség igényeit. Ennek megfelelően az intézmény igazgatójának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „A költségvetési szervek jogállása” című fejezetében előírtakon túl kiemelt feladatai:
- a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
- törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati, szponzori támogatások és a saját bevétel hatékony növelésére,
- a művészeti évadokra szólóan elkészített tervek alapján a békéscsabai színjátszás hagyományainak megőrzése és ápolása,
- az intézmény közönségkapcsolatainak ápolása, különös tekintettel a Békés megyei és békéscsabai közönségre, törekedve a látogatottság növelésére,
- a társulat művészeti munkájában rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása, művészeti sikerekkel hozzájárulás Békéscsaba kulturális ismertségének és elismertségének további növeléséhez,
- az irányítói jogokat gyakorló önkormányzat felkérésére közreműködés a város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában.

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
- a Kr.8. § (1) bekezdése szerint:
- szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség)
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő), vagy
legalább 3 éves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő)
- egészségügyi alkalmasság,
- a magyar nyelv ismerete,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
- a Békéscsabai Jókai Színház irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programot, a művészeti munka szakmai koncepcióját, a felhívásban megfogalmazott feladatok és követelmények figyelembevételével,
- gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához.

A pályázathoz csatolandó iratok:
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
- a szakmai, illetőleg vezetői gyakorlatot bizonyító igazolást,
- nyilatkozatot arról, hogy az Mt. 211.-§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, vagy megbízása esetén az összeférhetetlenséget a jogszabályban foglalt határidőben megszünteti,
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat keretében személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbíráslásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat a Kr. 7. § (1) bekezdésében foglaltakról,
- a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény: havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként éves szinten összesen bruttó forintban.

A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzététel napját követő 30 munkanap (2020. augusztus 6.).

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Békéscsabai Jókai Színház igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 110. sz. iroda, telefon: 66/ 523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).
A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint azonos tartalmú tájékoztató dokumentációt biztosít (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, hatályos fenntartói megállapodás, költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok, előadásszámok, látogatottság, létszám, technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció iránti igényt Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályánál lehet jelezni (tel.: 66/886-752). A színházról általános információk a jokaiszinhaz.hu honlapon érhetők el.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: kormany.hu, bekescsaba.hu

 

További programok »

Itthon

FEL