Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. április végén

2023. április 23. 13:21 | Ugrai Gábor

Végre békéscsabai hírek a Békés című megyei lapban, sajnos egy tragédia. Városi közgyűlés Gyulán, és bizonyos állatok elkezdtek rettegni az országban. Eladó hegedű, illetve egy támadó jellegű nyílt levél 100 évvel ezelőttről.

Megyeszékhely – Volt szó mindenről is

„A városi képviselőtestület április 17-én dr. Csete József h. polgármester vezetésében rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a tagok nagy számban vettek részt. A napirend előtt több felszólalás történt a nyomorenyhiíő adó címen kivetett buzaegyenértéknek magas kulcsban való megállapítása és az adónak egyes esetekben aránytalan kivetése miatt.

A felszólalók szavazásra kívánták bocsátani a kérdést, különösen azon szempontból, hogy a segéiyadó a megszavazás napján érvényes búzaárban vettessék ki, mely akkor 9 ezer korona körül volt és nem a kivetéskor már felemelkedett 12 ezer koronás buzaegyenértékben. A felszólalás és interpellálás felett a közgyűlés napirendre tért, mert az ügy különben is általában felebbezés alatt áll, az esetleges aránytalan kivetések pedig külön is megfelebbezhetők. A fővámhivatal felállítása ügyében dr. Csete József ismertette a fővárosban történt tárgyalásainak anyagát és a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a város részére és nevében felajánlott engedményeket, felhatalmazta a polgármestert a szerződésnek a kincstárral való megkötésére. Az újonnan szervezett városi mérnöki állásra Szaday Ferenc választatott meg. A piací helypénzdíj négyzetméterenkint 30—120 koronára emeltetett. A közgyűlés elfogadta a közlegelőkön termő szélfüvirág gyűjtésére nézve az állandó választmány javaslatát és átengedte a Gyulai Atlétikai Clubnak, illetve a Testnevelési Egyesületnek sportcélokra a vásártérből kérelmezett területet. Sajnálattal vettük tudomásai, hogy az iparostanonc iskola elhelyezésének ügye még mindig nem jutott nyugvópontra. Amennyiben ez a kérdés akár a helyiség hiánya, akár más okokból a jövő tanév kezdetéig sem jutna dűlőre, elengedhetetlennek tartjuk, hogy az összes iparostanon- cok részére legalább is a közismereti osztályok — ismétlőiskolaszerűen — megszerveztessenek és pedig, ha másképen nem lehet, az egyes felekezetek szerinti megosztással és elkülönítéssel. Mert ez mégsem járja, hogy a tanoncok önhibáinkon kívül és saját mestereik jóindulata sürgetése dacára éveken át ne juthassanak valami olyan alkalomhoz, hogy az elemi iskolában megszerzett ismereteiket, tudásukat rendszeresen ismételhessék és a haladó évekkel mindent elfelejtsenek. Különben e tárgyban április 16-án jelent meg a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 32321. VII. száma rendelete, mely az iparosíanonc iskolai tanítás zavartalan menetét biztosítja. A közgyűlés végül 1 millió korona segélyt szavazott míg a Szentpálfalván újon felállítandó református elemi iskola felépítésére és ezzel a tényével a város egy nagy nyűgöt vett a nyakába, mert megnyitotta a felekezeti iskolafenntartók segélyezésének eddig gondosan zárva tartott zsilipéit.”

 

Apróságok

 

 
Békéscsaba – Tragédia

Országos hír – Reszkessetek!

 

Valami történt

 

 

Forrás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=98&layout=s

Kép forrása

https://csabaihazak.blog.hu/2020/07/20/oroshazi_uti_feluljaro_erzsebet_hid

Az Orosházi úti felüljáró 1926-ban. Forrás: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye

További programok »

FEL