Pályázni lehet a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ igazgatói munkakörének betöltésére

2016. január 26. 12:55 | Mikóczy Erika

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ igazgatói munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5 évre szól. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, biztosítja az intézmény zavartalan működését, színvonalas szakmai munkáját, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

 

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20.§ (2) – (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség,
  • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető munkakör családsegítő,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat, legalább egy idegen nyelv ismerete, szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás végzettség.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, valamint nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére a jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató.

Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 11., a munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

FEL