Pályázni lehet az építészeti értékek védelmét szolgáló felújítások támogatására

2024. május 24. 11:00 | behir.hu

Pályázati felhívás vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2024.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (utófinanszírozás formájában).

Pályázatot nyújthatnak be: olyan magánszemélyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akiknek (amelyeknek) a felújítandó épület, építmény a tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.

Támogatás adható: olyan védelemre érdemes építmény vagy környezeti érték egészének vagy egy részének felújítására, korszerűsítésére, amely a város védett területére (településkép szempontjából meghatározó területre) esik. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

 1. lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzat és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
 2. lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a közterületről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
 3. középületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

Pályázati feltételek:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető)[1],
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősül (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető)[2],
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatási szerződés megkötésekor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető).

Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2023. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely szervezet képviselőjének a megbízatása lejárt!

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. A rendelet elérhető a https://or.njt.hu/eli/v01/725361/r/2013/24 internetes útvonalon.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.

(Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu internetes oldalon vagy kérhető a Városépítészeti Csoport alábbi címén: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • pályázó szervezet esetén a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági okiratot (A civil szervezetek adataikat nem csak a Gyulai Törvényszéktől beszerzett bírósági kivonattal, hanem a birosag.hu oldalról kinyomtatott és a civil szervezet képviselője által hitelesített adatlappal is igazolhatják adataikat. Az oldal tetején található menüsorban az Adatbázisok menüt kiválasztva a Civil szervezetek alcímre kell kattintani, ahol többféle paraméter alapján lehet keresni az összes civil szervezet);
 • az épület egészéről és a felújítandó épületrészekről készített színes fotókat (a védendő épületről, esetleg belső térről vagy a kerítés jelenlegi állapotáról);
 • a tételes felmérés alapján elkészített - beazonosítható munkarészeket tartalmazó - költségvetést;
 • 90 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot;
 • társasházi, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlan tulajdonközösségébe tartozó valamennyi résztulajdonos írásbeli hozzájárulását;
 • építési engedély köteles építési tevékenységek esetén az engedélyről szóló határozat másolatát (amennyiben a pályázat benyújtásakor az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor az erről szóló építésügyi hatósági igazolást kell a pályázathoz csatolni);
 • településképi bejelentés alá eső építési tevékenységek esetén a tevékenység végzését jóváhagyó határozat másolatát;
 • műemlék épület esetében az építési tevékenységet engedélyező hatóság döntése.

 

A bírálat az alábbi szempontok szerint történik:

Településszerkezetben elfoglalt hely szerint

  műemlék, műemléki környezet                                7 pont

  helyi védelem alatt álló                                           6 pont

  belváros védett területe                                           5 pont

  belváros, ill. fő-, és gyűjtőútvonal                           3 pont

  egyéb terület                                                            1 pont

Épület eszmei értéke szerint

  várostörténeti jelentőségű épület                             10 pont

  100 évesnél idősebb, jellegzetes épület                   5 pont

  50 évesnél idősebb, jellegzetes épület                     3 pont

  50 évesnél fiatalabb, jellegzetessé váló épület        1 pont

(jellegzetes épület: parasztház, polgárház, nemzetiségi jegyeket viselő épület)

Vállalt önerő aránya

  50 % fölött                                                              5 pont

  20-50 % között                                                        3 pont

Egyéb, külön indokolt szempontok szerint

  megjegyzésekben külön részletezve                        1-10 pont

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 12. 10.00 óra.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót („Pályázati azonosító: P/ÉP/2024.”). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, amely elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján történik. A bizottság döntéséről az érdekeltek 2024. július 10-ig kapnak értesítést.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

További információ a Városépítészeti Csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint II. udvar) a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban kapható.

 

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont; a foglalkozás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

Városépítészeti Csoport

További programok »

Önkormányzati hírek

Szarvas Péter: A következő ciklusban is Békéscsaba fejlődése a cél

Június 9-én lezajlott többek között a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása. A névjegyzékben szereplő 46 772 választópolgár 56,69%-a, azaz 26 513 fő szavazott Békéscsabán. A voksolók 61,73%-a, azaz 16 951-en Szarvas Pétert választották polgármesternek, így októberben már a harmadik ciklusát kezdi polgármesterként. A városvezetőt az eredményekről és a további tervekről kérdeztük a 7.TV Aktuális című műsorában.
2024. június 23. 08:32
FEL