Pályázati felhívás a Békés Megyei Könyvtár igazgatói munkakörére

2017. december 6. 13:27 | behir

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Békés Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5 évre szól, 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását.

 

Pályázati feltételek:

 • A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, továbbá a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik.
 • Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
 • Képzettség (figyelemmel a Vhr. 22. § (1) bekezdés g) pontjára):
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
 • idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • a felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
 • Vezetői gyakorlat.
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betölthető munkakör: könyvtáros.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
 • a Vhr. 6/B. § (4) bekezdésében foglalt képzés, valamint a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az intézmény alaptevékenysége körében szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat, informatikus-könyvtáros végzettség.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó középtávú vezetői program,
 • részletes szakmai önéletrajz és tudományos szakmai publikációs jegyzék,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
 • a Vhr. 6/B. § (4) bekezdésében foglalt képzés, valamint a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás másolata (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve),
 • vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,
 • a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy kéri e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Békés Megyei Könyvtár igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.  A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu., Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető vezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

További programok »

Itthon

Surman László missziós igazgatóval a cigánymisszióról beszélgettünk

Az egyházak erősödő szerepét emelte ki a szociális ágazatban Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Békés megyében a Magyar Pünkösdi Egyház is ellát szociális feladatokat. A 7.Tv Aktuális című műsorában Surman László missziós igazgatóval Tóth Bianka műsorvezető beszélgetett.
2020. augusztus 8. 16:12
FEL