Békéscsaba anno: Idősebb Tessedik Sámuel lelkipásztorra emlékezünk

2021. augusztus 28. 13:30 | behir

Csabát 1718-ban a Felvidékről érkezett, jobbára szlovák ajkú evangélikusok lakták. Az első istentiszteletüket a szabad ég alatt tartották, majd rőzséből font, sárral tapasztott, paticsfalú, meszelt imaházat építettek. Lelkészük Burián Sámuel, felesége halála után elment Csabáról. Utóda idősebb Tessedik Sámuel lett.

Tessedik 1710-ben született Puhóban, és 1744-ben Botyánszky János bírósága idején érkezett Csabára lelkipásztornak, amikor 2740 lakos élt itt, 407 vályogból épített, szalmával fedett házban. Érkezése után bölcs, de szigorú rendszabályokat vezetett be, melyeket következetesen végrehajtatott. Templomi szónoklataiban szerette használni a hasonlatokat, a történeti anekdotákat. Hívei irányában nyájas volt ugyan, de mindig bizonyos illedelmet és tekintélyt tartott fenn. Tessedik Sámuel elsőrendű feladatának tekintette a megnövekedett létszámú gyülekezethez méltó templom építését, a nagyon szerény, düledező imaház helyére.

Egyháza nevében Tessedik a vármegyéhez, majd a kancelláriához fordult az új templom építésének engedélyezéséért. Miután onnan válasz nem érkezett, a vármegye tudtával 1745-ben elkezdte a 2200 forint költségű templomépítést, melyet a hívek személyenként 10 garassal támogattak. A templom öt hónap alatt készült el, Tessedik Sámuel november 10-én fel is szentelte. Az egyhajós templomhoz nem épülhetett torony és főajtó sem nyílt az utcáról. A felszenteléskor a templom északi sarkán az az évben vert máriás pénzérmét és az alábbi szövegű írást helyezték el:

„A legjóságosabb és leghatalmasabb Isten pártfogásával! Ezt az istentiszteletnek szentelt házat a csabai evangélikus egyháznak a változatlan ágostai hitvalláshoz ragaszkodó, éspedig szláv nemzetiségű lakói emelték az előző templom romba dőlése után, a Jézus Krisztus által visszaszerzett üdvösség 1745. évében. A munka elkezdődött április 26-án és öt hónapnyi idő alatt befejeződött a fenséges Mária Terézia, Magyarország királynőjének uralkodása alatt, méltóságos báró Harruckern Ferenc földesurasága és Békés vármegyei főispánsága idején. Emeltetett pedig egyedül az evangélikus lakosok költségén, fáradozásaival és kiadásaival, egyszóval erre nem adóztak semmit a más vallású lakosok…”

Miután Tessedik úgy látta az egyház Csabán rendben van, új feladatokat keresett magának. Petrovácon új evangélikus egyház kezdett kialakulni, oda szeretett volna menni, ám 1749. április 9-én elhunyt. Hamvai a templomban nyugszanak. A tornyos ótemplom, mely törzsépületének felépítésén id. Tessedik Sámuel buzgón fáradozott – hamarosan felújítva szolgálja tovább a csabai evangélikus híveket.

Gécs Béla

További programok »

FEL