Árverésen értékesítenek együttesen békéscsabai, Ipari úti ingatlanokat

2022. április 29. 06:22 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen értékesíteni a következő ingatlanokat:

Az Ipari út déli részén található Békéscsaba, 6185/8 hrsz.-ú, a 6180 hrsz.-ú, a 6179/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű és a Békéscsaba 6179/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanokat.

Helyrajzi számok és terület nagyságok:

6185/8 hrsz.:   5836 m2

6180 hrsz.:      2309 m2

6179/2 hrsz.:     885 m2

6179/1 hrsz.:   1438 m2

összesen:       10468 m2

 

Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas, ipari környezetben helyezkednek el.

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről, a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Beépítési kötelezettség: A vevő az ingatlanokat beépítési kötelezettséggel vásárolja meg, amelynek teljesítési határideje 2024. december 31. napja. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanokra a vételár évi 5 %-kal csökkentett értéken, illetve az árverésen kialakult vételár 10 %-ának megfelelő kötbért köteles évenként megfizetni az eladó számára mindaddig, amíg a beépítésre vonatkozó szerződéses feltételt nem teljesíti.

A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanokra. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlanok beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló, valamint a vevőhöz köthető, az ingatlan beépítését szolgáló pályázati forrás biztosítékához kapcsolódó jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez.

Az eladó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog átruházást követően a Békéscsaba, 6185/8, a 6180, a 6179/2 és a 6179/1 hrsz.-ú ingatlanok összevonásra kerüljenek, azzal a feltétellel, hogy a beépítési kötelezettség, az elidegenítési és terhelési tilalom, a visszavásárlási jog, valamint a kötbér kikötés az összevonás utáni teljes ingatlanra vonatkozik, illetve fennmarad.

Az értékesítésre kerülő ingatlanok továbbértékesítése a beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó hozzájárulása mellett történhet.

Beépítési kötelezettség az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló és ellenőrzésekről, valamit az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti építési engedély alapján építhető épülettel teljesíthető, amelyhez kapcsolódóan a használatbavételi eljárás lefolytatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kötelező.

Egyéb feltételek:

Az ingatlanok eladási ára nem tartalmazza az ingatlannal határos közúthoz való csatlakozás költségeit, azok megfizetése a vevőt terheli.

Az ingatlanokat megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése (fás terület rendezése, épületbontás) az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlanok együttes kikiáltási ára: nettó 52.340.000,- Ft, azaz ötvenkettőmillió-háromszáznegyvenezer forint (bruttó 66.471.800,- Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes.)

Az árverésen az vehet részt, aki az árverés megkezdéséig 6.647.180,- Ft letéti díjat átutalással az önkormányzat OTP-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlájára teljesít. Az árverésen a letéti összegnek a bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlanok teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

Az árverés időpontja: 2022. május 26. csütörtök 10oo óra.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok).

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863

 

További programok »

FEL