Árverésen értékesítenek egy békéscsabai, Trefort utcai ingatlant

2021. július 9. 15:29 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Trefort utca 2/2. szám alatt lévő ingatlanát.

Helyrajzi száma: 3261/9 hrsz.

Területe: 1324 m2

Megnevezése: kivett kultúrház

 

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az ingatlan a város piaca mellett helyezkedik el forgalmas, frekventált helyen, a környezetében üzletek, ipari ingatlanok, többszintes társasházi lakások találhatók. Az ingatlan a város főterétől kb. 1600 m távolságra fekszik. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlantól kb. 200 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. Az ingatlan megközelítése egy irányból, egyirányú utcából lehetséges, parkolás az ingatlan területén, illetve az ingatlan előtt, kiépített parkolóhelyeken, közterületen megoldott.

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban „kivett kultúrház” megnevezésű, azonban a telken található épületek korábban elbontásra kerültek, jelenleg üres telek. Az ingatlan megnevezésének az ingatlan-nyilvántartásban történő átminősítése, amennyiben szükséges, a vevő feladata és költsége.  

A telek szabálytalan sokszög alakú, sík, közbenső terület, az utcafront tájolása észak-keleti. Az utca felől nem kerített, az oldalsó telekhatáron épületekkel, a hátsó telekhatáron hullámpala kerítéssel határolt, felszíne kőszórásos, jelenleg parkolóként hasznosított.

Beépíthetőség: Az ingatlan a településrendezési terv szerint Gksz-3 jelű (gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület) övezetbe tartozik, amely szerint 50%-os legnagyobb beépítettséggel, legalább 25% zöldfelület meghagyásával, szabadon álló módon építhető be a megfelelő elő-, oldal- és hátsókerttel, a megengedett legnagyobb építménymagasság 10,5 méter. A beépítés további feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának Városépítészeti Csoportjánál lehet tájékozódni. A településképi megfelelés érdekében a megépítendő ingatlanról a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

Közművesítettség, infrastruktúra: Az ingatlanon jelenleg a víz és villany közművek megtalálhatók, minden közmű az ingatlan előtt, a Trefort utcában közterületen elérhető. A tűzivíz ellátás az ingatlan közelében, közterületen elhelyezett tűzcsapról biztosított. Az esetleges kapacitásbővítés, és a közműfejlesztési hozzájárulás költségei a vevőt terhelik.

A környék közlekedőútjai jó minőségű, aszfalt burkolatú utak, közvilágítással, teljes közművesítettséggel.

 

Egyéb feltételek:

A vevő a megvásárolt ingatlant a piacberuházás befejezéséig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig ingyenesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata használatába adja.

Beépítési kötelezettség:  

Az ingatlanra előírt beépítési kötelezettség az Önkormányzat ingyenes használatának megszűnésétől, de legkésőbb 2023. április 30. napjától számított 2 év. A vevő a beépítési kötelezettséget az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamit az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti építési engedély alapján építhető épülettel teljesíti, amelyhez kapcsolódóan a használatbavételi eljárás lefolytatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kötelező.

A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanra.

Az eladó az esetleges telekalakításhoz az adásvétel tárgyát képező ingatlanra előírt beépítési kötelezettség fenntartásával járul hozzá.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik. 

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző

árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezésének igazolásával lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 45 000 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2021. augusztus 5. csütörtök 1000 óra.

 

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok – Ingatlan hirdetés (Trefort utca).

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

További programok »

Pénzügy

Kamatdöntő ülést tart a jegybank a jövő héten

Hétfőn közli a Pénzügyminisztérium (PM) az államháztartás központi alrendszerének március végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. Az előzetes adatok szerint március végéig az államháztartás központi alrendszere 2321,4 milliárd forintos hiánnyal zárt.
2024. április 21. 11:20
FEL