Árverésen értékesítenek egy ingatlant az Almáskerti Ipari Parkban

2019. június 19. 12:11 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 24. szám alatt található 20525/6 hrsz.-ú, 5236 m2 telekterületen elhelyezkedő, kivett egyéb épület logisztikai központ, ténylegesen jelenleg húsüzemként működő ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

 

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az ingatlan a Város kijáratánál, a 44-es számú főközlekedési út közelében elhelyezkedő ipari parkban található telket és a rajta lévő felépítményes ingatlant foglalja magában a hozzá tartozó közművekkel együtt. Szilárd burkolatú úton megközelíthető, összközműves.

 

Közművesítettség:
Az ingatlan összközműves kapcsolattal rendelkezik. Az ingatlan elektromos energia ellátása a település rendszerére kapcsolva földkábelen keresztül, saját mérőórával biztosított. A vízellátás saját mérőórán keresztül a városi vízvezeték rendszerről megoldott. A keletkezett szennyvíz a városi szennyvízhálózatba vezetett. A gázellátás a település gázvezeték rendszerére saját mérőórán keresztül van bekötve. Az esetleges közüzemi kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik.

 

Egyéb feltételek és tájékoztatások:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlant terheli az NKM Áramhálózati Kft (Szeged) vezetékjoga 49 m2-es területrészre.
Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége. Az ingatlant előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban meg lehet tekinteni. A megtekintés időpontjának egyeztetése a hirdetés végén található kapcsolattartási telefonszámon vagy e-mail címen kezdeményezhető.

Az ingatlan részben bérleti üzemeltetésben hasznosított. Az 1176,65 m2 felépítményi részből 923 m2-t a Csabai Szalámi Kft bérli. A bérleti jogviszony 2029. július 31-ig áll fenn. A kiíró a bérleti jogviszonnyal együtt bocsátja értékesítésre az ingatlant, vagyis a vevő a bérleti jogviszony bérbeadói pozíciójába lép. A fennálló bérleti szerződésről (és annak módosításáról) az érdeklődők számára a kiíró betekintést enged, ill. másolatot ad ki.  

Az ajánlati ár meghatározásánál a kiíró figyelmen kívül hagyta a bérlői invesztíciókat, kiemelten a bérlő által beszerelt klímaberendezéseket.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.  

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig az induló ár 10%-át bánatpénzként letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. A közlemény rovatban „bánatpénz, húsüzem” feltüntetést kell szerepeltetni.

Az árverésen a bánatpénz befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való jóváírása esetén, továbbá az árverésen licitálni kívánó szervezet három napnál nem régebbi cégkivonat – cégnek nem minősülő szervezet esetén, nyilvántartásba vételt igazoló hatósági igazolás- átadásával lehet részt venni. Szervezet esetén a licitáló személy köteles a képviseleti jogosultságát igazolni (személyesen megjelenő törvényes képviselő személyi igazolvány bemutatásával, egyéb személy pedig meghatalmazás átadásával).

A befizetett bánatpénz annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba. Aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett bánatpénz 8 napon belül visszajár.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 (negyven) napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított legkésőbb 60 (hatvan) napon belül kell megfizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a befizetett bánatpénzt elveszíti. Az adásvételi szerződésben a bánatpénz foglalónak minősül.

A vételár késedelmes megfizetése vagy az árverési vevő egyéb szerződésszegése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, ez esetben a vevő a bánatpénzből foglalóvá minősített befizetését elveszíti.

Birtokba adásra és a tulajdonjog átruházásra a vételár hiánytalan megfizetésével kerül sor.

 

Ingatlan adatok:

Helyrajzi szám: Békéscsaba 20525/6  

Telekterület nagysága: 5236 m2

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 212.800.000,- Ft, azaz kettőszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint. Az eladási árat általános forgalmi adó terheli a fordított általános forgalmi adózás szabályai szerint (áfa körön kívüli vevő esetében a fenti nettó árat terhelő 27 %-os áfa pénzügyileg rendezendő).

 

Az árverés időpontja: 2019. július 18. 11.00 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800 (3863 és a 3816 mellék)

 

További programok »

FEL