Elárvereznek egy, az Almáskerti Ipari Parkban található telket

2021. szeptember 22. 16:47 | behir.hu

Az árverés november másodikán lesz, a licit 25,2 millió forintról indul.

 

A Békéscsaba, Almáskerti Ipari Parkban található, békéscsaba 20528/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3.162 m2 területű, ipartelep megnevezésű építési telek.

 

Az ingatlan induló kikiáltási ára:  bruttó 25.296.000,- Ft

Az árverés időpontja: 2021. november hó 2. nap. (kedd) 10.00. óra.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (Békéscsaba, Irányi utca 4-6.) 1. emeleti tárgyalója.

 

Ingatlan adatai:

 Helyrajzi szám20528/18 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/3.

Területe: 3162 m2

 

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telek Békéscsaba frekventált területén, az M44-es autóútról aszfaltozott útvonalon megközelíthető és Békéscsaba nyugati szélén korábban kialakított ipari park területén található. Az ipari parkba helyi járatú autóbusz is közlekedik.

Beépíthetőség:  Az ingatlanon a településrendezési terv előírásainak megfelelően ipari csarnokok építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Építési előírások a telkekre vonatkozólag:

  • Beépíthetőség: max. 50 %
  • Szabadon álló beépítés
  • Építménymagasság: max. 10,5 méter

A településképi megfelelés érdekében a megépítendő létesítményről a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

 

Közművesítettség: Az ingatlan el van látva szennyvízbekötéssel, gáz bekötéssel és 3x100 Amper kapacitású árambekötéssel. A közút alatt található az ipari park vízhálózata, amelyről az ingatlan vízellátása megoldható.  Az ipari parkban tűzivíz biztosítására tűzcsapok vannak elhelyezve, amelyről a csarnokok építéséhez szükséges katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelő vízmennyiség biztosítható. A Tűzcsap hozam igazolását a leendő tulajdonosnak kell megrendelni a vízszolgáltatótól, amennyiben ez a beépítés során igazolni kell.

Az esetleges kapacitásbővítés és mérőórák felszerelésének költségei a vevőt terhelik.

Az árverésen kialakult vételárból a vevő közvetlenül a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számlájára köteles átutalni az ipari park gerinc közmű hálózata használati joga (vagyon értékű jog), valamint a telekre vonatkozó közművek ellenértékeként nettó 2.087.503,-Ft nyilvántartási érték + áfa összeget, amely nem tartalmazza a vízbekötés díját, valamint a villany és gázóra elhelyezésének díját. Ezek megfizetése a vevőt terheli.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

A Vevő a beépítési kötelezettség teljesítését a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő használatbavétellel igazolja.

Ha a beépítési kötelezettség határidőre nem teljesül az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5%-kal csökkentett értékén, illetve kötbérigényt érvényesít, amelynek mértéke évente az ingatlan bruttó értékének 10%-a.

 

További feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. felé az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-20073967 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg fenti bankszámlán történt jóváírása esetén lehet részt venni. A letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett összeg visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából 30 napon belül nem köti meg, úgy a befizetett letéti díjat elveszíti.

A vevő az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül egy összegben köteles megfizetni. Ennek elmulasztása esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, ebben az esetben a vevő a befizetett letéti díjat elveszíti.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki

Az árverés nyertesével megkötendő szerződés meghiúsulása esetén a kiíró a szerződést az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlattevővel is megkötheti.

Az árverés sikertelen, ha nem tettek vételi ajánlatot, illetve a második legmagasabb vételi ajánlatot tevővel sem jön létre a szerződés.

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

Az árverésről Békéscsaba város, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapjain is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Parkban), illetve (www.vagyonkezelozrt.hu – Ingatlan ajánlatok - Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Parkban). Az árverési hirdetmény megjelenik BEHIR.hu honlapon. Az árverési felhívás a Csabai Mérleg című újságjában és a Békés Megyei Hírlapban is megjelentetésre kerül.

További felvilágosítással Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkatársánál munkanapokon 8.00-16.00 között a +3620-9333-400 telefonszámon is lehet.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árverésen résztvevőknek az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

További programok »

Itthon

FEL