Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. május második felében

2023. május 21. 09:24 | Ugrai Gábor

Ünnep volt 100 évvel ezelőtt, de több hit kell, hogy boldogulásra találjon a magyarság. Drágulás Gyopárosfürdőn és a gabonapiacon sem lett olcsóbb semmi. Épül egy templom, pályázni lehet trafikokra és a határon sem az történt, amit korábban megírtak. Vagy mégis?

Országos hír – Ünnep nehézségekkel

 „Pünkösd az emberiség lelki és szellemi újjászületésének ünnepe. Ekkor jut igazi tudatára az emberiség abban a tizenkót egyszerű zsidó emberben a maga igazi hivatásának, a földi élet valódi céljának, ekkor lesz egészen világossá és értelmessé mindaz, amit a bölcsek és próféták hirdettek és amit az Isten Fia tanított.

Mert mindez feledésbe ment volna az emberiségnek a létért való keserves küzdelmében, amint feledésbe ment és elferdittetett még a választott népnél is az ősatyáknak tett ígéret, akként a feledésbe ment volna a Megváltó eljövetele, kereszthalála és dicsőséges feltámadása is, ha nem jön el pünkösd ünnepén a Szentlélek, amely megvilágositotta először a tanítványok elméjét és általuk azután az egész emberiségét. Az első Pünkösd óta tudja az emberiség, hogy vele van az Ur—Lelke és tudja azt is, melyik az az ut, amelyen haladnia kell, ha hivatását, feladatát a Mindenhatónak akarata szerint kívánja betölteni. Egyes emberek, népek és nemzetek számára is ki van jelölve földi hivatásuk útja és őket is megvilágositja elegendőképen a Szentlélek, hogy fel is ismerjék és követni is tudják ezt az utat. Ha követik ezt a felvilágosítást, boldogan haladnak életük utjain, ha félreismerik, bajok és zavarok kisérik őket életükben. Hányt-vetett sors, zavarok és katasztrófák úgy az egyes ember életében, mint a nemzetekében mindig annak a jelei, hogy Isten akaratával ellenkező törekvések elhomályosítják azt a felvilágosítást, amellyel megajándékozott bennünket a Szentlélek, az Istenségnek nem tetsző célok követése letéritett bennünket arról az útról, amelyet követnünk kellett volna. Kudarcokat, sikertelenségeket, katasztrófákat mind ennek az állapotnak terhére kell írnunk. Letértünk az Ur útjairól, amelyet megvilágositott előttünk Szent Lelke erejével és ez vitt bennünket útvesztőkbe, örvényekbe, tanácstalan bizonytalanságba és megsemmisítő kétségbeesésbe. A magyar nemzet mai helyzete is ebben leli eredetét, magyarázatát és ebben találhatók fel orvosolhatásának módjai. Nem ismertük fel és nem ismerjük igazi hivatásunkat, nem akarjuk követni az utat, amely számunkra kijelöltetett. Olyan célokat akarnánk követni, amelyek ellenkeznek az örök igazság leikével, olyan utakra tévelyegtünk, amelyek pusztító, de meddő és eredménytelen harcokhoz, de soha igazi győzelemhez nem vezethetnek. Erőnket, képességeinket félreismertük, túlbecsültük, saját magunk teremtette célok felé igyekeztünk haladni, nem is keresve azt a célt, amelyet az isteni gondviselés kijelölt számunkra. Borzasztó katasztrófa int meg bennünket, hogy nem jó utón haladtunk. Nyomor és szenvedés és ami még ennél is figyelmeztetőbb, bizonytalanság ül meg bennünket, hogy felkiáltsa figyelmünket arra, hogy nem jó, nem helyes utón haladtunk. Zűrzavar és káosz az, amibe jutottunk, amelybe csak a pünkösdi Lélek tud belevilágítani. Csak az a mindeneket felvilágosító Szentlélek, kinek eljövetelét ma ünnepeljük, tud számunkra kellő világosságot teremteni, amelynél felismerjük mai helyzetünk veszedelmét, megértjük valódi okait és megtaláljuk biztos gyógyszereit. Pünkösd magasztos ünnepén különösen kérjük az Ur Szent Lelkét, világosítson fel mindnyájunkat, de különösen államférfiainkat, hogy biztosan felismerjék jövő, igazi boldogulásunk útját és öntse beléjük és mindnyájunkba hatalmas erejét, hogy ezt az utat követhessük is és arról soha le ne térjünk.”

 

Vármegyei hír – Drágulás

 

Vármegyei hír – Örömhír

 „Az orosházi rom. kath. templom immár teljes pompájában hirdeti gróf Széchenyi Miklós nagyváradi megyei püspök bőkezű áldozatkészségét, most pedig a nagyszénási új templom felépítése van előkészületben.

A hitközség 600 ezer, gróf Berchthold Lipótné 100 ezer, Székács Józsefné 50 ezer darab téglát adományoztak, Woifinger Alajos nagybérlő 200 négyszögméter tető fedését biztosította. A nagyszénási plébániai javadalom részére az Országos Földbirtokrendező Biróság 30 kát. hold, a tanító részére 10 kát. hold, a templom fentartási alapjára szintén 10 kát. hold földet fog bz ottani felosztásra kerülő Schvrarcz-féle birtoktestből kiadni. Ugyanezen templomnak Festetích grófnő egy nj harang költségére tett ígéretet.”

 

Vármegyei hír – Mi is történt a határon?

 „Örvendetes tudomásul vettük, bőgj szerdai számunkban közölt, gyulavárii batárincidensre vonatkozó hírünk nem felel meg a valóságnak. Mi feltétlenül komoly, megbízható és teljes hitelt érdemlő forrásból kaptuk a hírt, úgy hogy annak hitelességében kételkedni sem lehetett.

Felette sajnáljuk, ha valakinek, vagy valamely érdeknek ezzel kellemetlenséget okoztunk, de minden feltűnési szándék távol állott tölünk, amit, azt hiszünk, nekünk nem kell hangoztatnunk. Amely újság még nem ültette fel sem véletlenül, sem szándékosan olvasóit hasonló, később alaptalannak bizonyult hírrel, az vesse reánk az első követ. Azt azonban igazán nem értjük, hogy az a hir, hogy hat román ember átjön a határon vadászni és itt abban megzavartak, ha valótlannak bizonyul is, mikép lehet alkalmas arra. hogy az ország tekintélyét és hitelét rontsa. Mi nagyon sok olyan, sajnos, épen nem koholt, eseményt és tényt tudunk, amelyek nagyon is alkalmasak az ország tekintélyének és hitelének rontására kifalé és befelé egyaránt és soha se jöttünk kisértésbe, hogy ezeknek feltálalásával tegyük érdekessé és kapóssá lapunkat. Nekünk tehát ez irányban kitanitást adni igazán szükségtelen.”

 

Csabai hír – Lehet pályázni!

 

 Országos hír – Pest és Csaba

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=125&layout=s

Kép forrása:

Nagyboldogasszony Plébánia Nagyszénás facebook oldala

További programok »

FEL