Anno 1922 - Békéscsaba és a világ 1922. július elején

2022. július 10. 07:23 | Ugrai Gábor

Sétálójegy is váltható a fürdőben. Hol lehet Csabán a Földgyomra vendéglő? Kitört a vakáció a tanonciskolában is. Nagy melegben egy frissítő hír: olcsóbb lehet a sör. Mindezek a 100 évvel ezelőtti Körösvidékben.

Helyi hír – Mennyit ér egy csabai vendéglő?

Érdekes cikk jelent meg a Körösvidék 1922. július 2-i számában, melyből többek között az is kiderült, hogy milyen éttermek működtek 100 évvel ezelőtt városunkban. A Városháza nagytermében gyűltek össze a település elöljárói és a vendéglőket működtetni kívánók.

A város részéről jelen volt Dr. Berthóty István polgármester, dr. Medovarszky főjegyző, Zahorán Pál gazdasági intéző, Ádám Gusztáv főmérnök és Simoncsics Vilmos h. főszámvevő”. Először felolvasták az írásban beérkezett ajánlatokat az öt csabai vendéglőre, majd megkezdődött a szóbeli árverés. Közben az is kiderült, hogy „6-6 évre adják bérbe a legtöbbet ígérőknek az üresedésben levő vendéglőket”. Az árverést a Kakas Szálloda és Vendéglő bérbeadásával kezdték meg. A nyolc pályázó közül a Békésmegyei Vendéglősök Csoportja került ki győztesen évi 600 000 korona bérleti díjjal és ezen felül „300 ezer korona befektetést a kikötött tartozási munkálatokon kívül”. A Próféta Vendéglőért 10 ajánlattevő tette meg licitjét. Itt a győztes Halász Gábor lett 430 000 korona bérleti díjjal és 200 000 korona befektetéssel. A Széchenyi-ligetben található vendéglőt a kilenc jelentkező közül Varga József szerezte meg 202 000 koronáért. A Sörházért (más néven Földgyomra) is többen szálltak versenybe, itt a Békésmegyei Vendéglősök Csoportja győzött, akik 122 000 koronát fizettek. Az árverés végén a Zöldfa vendégő következett, melyet Weisz Lázár nyert meg 85 000 koronával. A Körösvidék azt a hírt is megszellőztette, hogy a legközelebbi közgyűlésen „egyes képviselőtestületi tagok indítványozni akarják, hogy ne pénzért, hanem csak búzáért adja ki a város az öt üresedésben lévő vendéglőt”.

 

Szó szerint – Vakáció!

„Péter és Pál napján zárta le iparos tanonciskolánk ezidei tanévét — a felügyelő-bizottság és az iparosság képviselőinek jelenlétében — az iskola udvarán lefolyt lélekemelő ünnepély keretében.

A „Hiszekegy" eléneklése s néhány tanuló sikeres szavalata után Uhrin Károly, az iskola érdemes igazgatója, izzó hazafias s gondolatokban gazdag beszéd keretében nyújtotta át a vall. és közoktatásügyi miniszter ur, egyenként 100 koronás adományát, az iskola három, magaviseletben legjobb s szorgalomban legkiválóbb növendékeinek, Frankó András, Kazár Mihály és Mészáros István III. o. tanulóknak; kiknek nevében Frankó András adózott, egyszerű szavakban, hálás köszönettel az őket ért magas kitüntetésért, igérve, hogy az jövendő életüknek is utmutatója fog lenni. Igazgató örömmel jelenti, hogy az iparosmesterek lelkes áldozatkészségéből ez idén összegyűlt 1820 K, mely a már meglevő összeggel együtt lehetővé tette, hogy hasznos könyvekkel s pénzbeli jutalmakkal tüntesse ki az iskola több jeles tanulóját. Jutalmat kapott a már emiitetteken kivül még 61 tanuló. A jutalmak kiosztása után szívhez szóló szavakkal buzdította az igazgató az ifjúságot a valláserkölcsös, istenfélő életre, a magyar haza iránti törhetetlen hűségre s a további szorgalmas munkára, kidomborítva, hogy a tudás az, mely az embert fölemeli s a haza és társadalom érdemes munkásává teszi. Köszönettel adóz a tanítóknak becsületes munkájukért, a városnak áldozatkészségéért, melylyel iskolánkat a siker ily magas fokára segítette, továbbá a felügyelőbizottságnak s az iskola barátainak adományaik s a vizsgán való megjelenésükért s e tanév szorgalmi idejét bezárja. A Himnusz magasztos éneke után az ünnepély véget ért.”

 

Helyi hír – „Jaj úgy élvezem én a strandot!”

Na, végre! – kiálthattak fel őseink, amikor átolvasták a Körösvidék 1922. július 6-án megjelent számát. Örömüknek az lehetett az oka, hogy elolvashatták a régóta várt fürdőnyitás részleteit. A cikkből kiderült, hogy a Fürdő Részvénytársaság igazgatósága ülést tartott a Városházán, ahol előterjesztéseket hallgattak meg.

A mérnökök jelentése szerint „az uj békéscsabai fürdőt 14 napon belül átadják rendeltetésének”. Az igazgatótanács pályázatot írt ki a fürdő területén működő büfére, melyhez – a fürdővendégek legnagyobb örömére – italmérési jog is tartozott. Nyilvános pályázaton kerestek személyzetet is: fürdőgondnokot, pénztárost és úszómestert is. Ez utóbbihoz „olyan nős embert részesítenek előnyben, akinek felesége elvállalná a fürdői ruhatárosságot”. Döntés született a belépődíjakkal kapcsolatban is: „a fűrdőtelepre való belépés dijai (csak nézőknek) 10 korona. Fürdőjegy külön 15 korona. Egyszeri fürdés dija tehát 25 kor. Gyermekek (140 cm.-nyi termeten alól) és tanulók belépésért 5, fürdésért és belépésért 15 koronát fizetnek”. Felmerült a közalkalmazottak kedvezményes belépőjegye is, de erről döntés nem született. A Körösvidék jelen lévő tudósítója Korniss Géza tanácsnoktól arról érdeklődött, hogy hogyan fogják vízzel ellátni a medencét. Kiderült, hogy ástak egy kutat a medence mellett és ebből fogják a vizet átszűrve a medencébe juttatni a már meglévő ártézi kút vizével együtt.

 

Kommentár nélkül

 

Forrás

Körösvidék

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Korosvidek_1922_07-09/?pg=22&layout=s

További programok »

FEL