Rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról

2016. január 13. 14:37 | Mikóczy Erika

Az alábbiakban olvasható a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, amelyet a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan közlünk. Emiatt a rendeletek végén az alaprendeletek kihirdetésekor regnáló polgármester és jegyző – Vantara Gyula és dr. Szvercsák Szilvia –  neve szerepel.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról

(Egységes szerkezetben a 37/2014.(XII. 22.), a 28/2015.(XII. 21.)  önkormányzati rendelettel)

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1)     A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

 

(2)     Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez

 1. a települési hulladék rendszeres gyűjtésére és szállítására,
 2. a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetésére,
 3. a szelektíven gyűjtött zöldhulladék szállítására,
 4. a lomtalanításra
 5.  a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtésre.[1]

 

2. Értelmező rendelkezések

 

2. §[2]

 

E rendelet alkalmazásában

 1. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott hulladék,
 2. háztartási hulladék: a Ht.  2. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott hulladék,
 3. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott hulladék,
 4. ingatlanhasználó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 5. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területek; a beépítésre nem szánt állami vagy önkormányzati tulajdonú területek, amelyek közhasználatban állnak; a földrészletek és építmények közhasználatra átadott része (beleértve az árkád alatti járdát, valamint az alul- és felüljárót), annak tulajdonosától függetlenül,
 6. lomhulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 39. pontjában meghatározott hulladék,
 7. települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott hulladék,
 8. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, valamint pormentesítése,
 9. vegyes hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 47. pontjában meghatározott hulladék,
 10. zöldhulladék: a lágyszárú növények, fásszárú növények és növényrészeik.”

 

II. Fejezet

 

A települési hulladék gyűjtésével, elszállításával és kezelésre történő átadásával kapcsolatos közszolgáltatás

 

3. A települési hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos általános szabályok

 

3. §

 

(1)[3]      A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2015. január 1. napjától a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6.) a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.) mint alvállalkozó közreműködésével látja el.

 

(2)        A közszolgáltató a folyamatos munkavégzését 6 hónapos határidővel mondhatja fel.

 

4. §

 

(1)        A települési hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - csak a belterületi ingatlanokra terjed ki.

 

(2)       Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság kérésére, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a városfejlesztésért felelős bizottsága jóváhagyó döntése alapján a közszolgáltató köteles a településihulladék-szállítás közszolgáltatását ellátni.

 

(3)       A (2) bekezdés szerinti kiterjesztés esetén a közszolgáltatás igénybevétele minden érintett számára kötelező, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást kérte-e, vagy nem.

 

5. §

 

(1)        A közszolgáltatást pormentesen, szabványos hulladékgyűjtő edényben (a továbbiakban: hulladékgyűjtő edény) és az ehhez tartozó célgép igénybevételével szabad végezni.

 

(2)[4]      A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően a közszolgáltató a következő űrmértékű hulladékgyűjtő edények választásának lehetőségét biztosítja: 60 liter,  80 liter, 120 liter, 240 liter vagy 1100 liter (BOBR konténer). Amíg a szolgáltató az ingatlanhasználó részére a minősítésének megfelelően nem tud gyűjtőedényt biztosítani, úgy arról az ingatlanhasználó gondoskodhat, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges űrmértékű edény beszerzésével, melynek azonosítását a szolgáltató számára köteles lehetővé tenni.

 

(3)          Az ürítési gyakoriságnak és a szokásosan keletkező hulladékmennyiségnek megfelelően kell a közszolgáltatónak a szükséges számú hulladékgyűjtő edényt biztosítania. Az ingatlanhasználó választása szerint a hulladékgyűjtő edényt saját maga is biztosíthatja.

 

(4)        Tömblakásos területeken a hulladékgyűjtő edény űrmértékét a családi házas területen alkalmazott űrmértékhez kell viszonyítani.

           

(5)[5]        A közszolgáltató az általa nyilvántartott hulladékgyűjtő edény űrmértékét meghaladó többlet hulladékot értesítés hátrahagyása mellett nem köteles elszállítani. Amennyiben a hulladékgyűjtő edények száma a szokásosan keletkező hulladékmennyiség befogadására nem elegendő, és a közszolgáltató értesítése ellenére az ingatlanhasználó azt nem pótolja, akkor a közszolgáltató köteles azt pótolni és a szolgáltatási rendszerbe állítani.

 

(6)       Az adott területen használt hulladékgyűjtő edény űrmértékét a közszolgáltató határozza meg, lehetőséget adva az ingatlanhasználó ugyanolyan űrmértékű saját hulladékgyűjtő edényének alkalmazására.

 

6. §

 

A települési hulladék szállítását végző közszolgáltató a szállítás folyamatosságának biztosításáról, az esetlegesen elmaradt gyűjtés 24 órán belül történő pótlásáról köteles gondoskodni abban az esetben, ha a szállítás elmaradása a közszolgáltatónak felróható ok miatt következik be. Amennyiben a kiváltó ok a közszolgáltatónak fel nem róható, úgy az ok megszűnésétől számított 24 órán belül köteles az elmaradt szállítást pótolni.

 

7. §

 

A hulladékgyűjtő edények tisztántartását, fertőtlenítését szükség szerinti gyakorisággal annak tulajdonosa, megrendelésre díjazás ellenében a közszolgáltató köteles elvégezni.

 

8. §

 

(1)        Az Önkormányzat által a szelektív hulladékgyűjtésre biztosított konténerek szükség szerinti, de legalább heti egy alkalommal történő ürítését a közszolgáltatónak kell biztosítania külön díjazás nélkül.

 

(2)     A hulladékgyűjtő edények ürítését a közszolgáltató 22 óra és 06 óra között nem végezheti.

 

9. §

 

(1)[6]      A települési hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényeket közterületre csak a tulajdonosra utaló jelzéssel - a közszolgáltató által biztosított matricával - lehet kihelyezni és tárolni a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

 

(2)        Tilos közterületen rongálódott, hibás, nem szabványos, fedél nélküli, piszkos, bűzös hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és tárolni.

 

(3)        Tilos állati hullát, valamint trágyát hulladékgyűjtő edénybe helyezni.

 

(4)        Az ürítés alkalmával beszennyeződött közterületet a közszolgáltató köteles megtisztítani.

 

10. §

 

(1)       A közterületen tárolt hulladékgyűjtő edény mellett települési hulladékot kizárólag az erre a célra rendelkezésre álló hulladékgyűjtő zsákban lehet kihelyezni, amelyet térítés ellenében a közszolgáltató biztosít. Egyéb esetben az elszállításról a hulladék kihelyezőjének, valamint az adott hulladékgyűjtő edény használójának kell gondoskodnia.

 

(2)        A hulladékgyűjtő edényeket az ún. kézi hulladékgyűjtők kivételével ürítés előtt vagy után is fedett állapotban kell tartani.

 

(3)       Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellett a szállítás előírt határidejének elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a közszolgáltató köteles összegyűjteni és elszállítani.

 

11. §

 

A közszolgáltatónak a szállítás ütemezésére menettervet kell készítenie, amely az útvonal megjelölésével és az utcákon való közlekedés tervezett időpontjának rögzítésével tartalmazza a közszolgáltató szállítási kötelezettségét. A menettervben történő változásról a közszolgáltató az Önkormányzatot és a szolgáltatást igénybevevőket tájékoztatni köteles.

 

           12. §

 

Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás vagy új lakóház használatbavétele esetén az új ingatlanhasználó köteles a változást a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni.

 

            13. §

 

(1)       A közszolgáltatást igénybevevő köteles a hulladékgyűjtő edényt a települési hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a gyűjtőjárművel megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

 

(2)       A települési hulladék elszállítása céljára kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

(3)        A hulladékgyűjtő edényeket a megjelölt szállítási időpont előtt legfeljebb 12 órával lehet a szállításra előkészíteni, és legkésőbb 12 órával az ürítés után a közterületről azokat el kell távolítani, kivéve, ha a hulladékgyűjtő edénynek erre a célra jóváhagyott, közterület-használati engedéllyel rendelkező állandó hely van kialakítva. Amennyiben az ürítést megelőzően vagy az ürítést követően a közterület elszennyeződik, a hulladékot az ingatlanhasználó köteles összegyűjteni.

 

(4)        Amennyiben a közszolgáltatást több ingatlanhasználó közösen használt gyűjtőedénnyel veszi igénybe, akkor a szükséges hulladékgyűjtő edények űrmértékét az edényeket használó háztartások jogosultságára tekintettel kell meghatározni oly módon, hogy figyelembe kell venni a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használók számát, valamint az esetleges kedvezményeket.

 

14. §

 

(1)       Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Konténeres hulladékszállítás esetében a konténerek kizárólag fedett állapotban szállíthatók.

(2)       Nem megfelelő szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.

 

4. A közszolgáltatási díj alapja és fizetési rendje

 

15. §

 

(1)        A kötelező közszolgáltatás díját a hulladékgyűjtő edény űrmérete szerinti egyszeri ürítési díjának, valamint az ürítési gyakoriság szorzatának alapul vételével kell megállapítani. A hulladékgyűjtő edény űrméretét és az ürítés gyakoriságát 120 liter/lakás/hét figyelembe vételével kell meghatározni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az e rendeletben meghatározott kedvezményekre nem szerez jogosultságot, vagy a közszolgáltatás szüneteltetésére vagy nagyobb hulladékgyűjtő edény igénylésére nem kerül sor.

 

(2)[7]      A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a teljesítést követően 8 hetente történő számlázással kérheti. A közszolgáltatási díj nem tartalmazza a bérelt gyűjtőedények után fizetendő bérleti díjat.

 

(3)        Tulajdonosi közösségeknél a közszolgáltatás díjának beszedését az üzemeltetéssel megbízott személy vagy szerv biztosítja vagy biztosíthatja.

5. Kedvezményes közszolgáltatási díj megállapítása 60 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítése alapul vételével[8]

 

16. §

 

 (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31. ) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében meghatározott, a 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény választási lehetőségét megalapozó, a lakóingatlan egyedüli és életvitelszerű használatát alátámasztó igazolás kiadására a jegyző jogosult.

 

 (2)      Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylő írásban (az erre szolgáló formanyomtatványon) nyilatkozzon arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, valamint annak alátámasztásául

            a) a kérelme mellé csatoljon vízszolgáltató által kiállított számlákat (elszámoló számlákkal együtt), vagy igazolást arról, hogy a kérelmezett ingatlan tekintetében a felhasznált víz mennyisége az igénylést megelőző egy év vonatkozásában nem haladja meg egy hónapra vetítve a 4 m3-t és

            b) a hatóság előtt az általa előállított két tanúval igazolja azt.

 

(3)       Amennyiben az ingatlanhasználó a körülményeiben bekövetkezett változás miatt a továbbiakban a 60 literes gyűjtőedény választására már nem jogosult, azt köteles 15 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.

 

(4)       A 60 literes gyűjtőedény használatára jogosult ingatlanhasználó a kérelmének a közszolgáltatóhoz történő benyújtását követő 8 hetes számlázási időszaktól 12 naptári hónap időtartamig jogosult a kedvezményes közszolgáltatási díj igénybevételére.

 

 

6. A közszolgáltatás szüneteltetése

 

17. §

 

(1)        Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, ha a nem lakott lakásban, ingatlanon hulladék nem keletkezik. Nem lakottnak minősül az a lakás, ingatlan, amelyben az elektromos áram fogyasztása havi 2 kW/óra alatti.

 

(2)        A szüneteltetés negyedéves vagy annál rövidebb időtartamra vehető igénybe, amelyet az igénybevevő előzetesen köteles jelezni a közszolgáltató felé. A mentesség időtartama az ingatlanhasználó közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentésének kézhezvételétől kezdődik.

 

(3)       Az igénybevevő a mentesség időtartamának lejártakor a mentesség jogalapjának igazolása érdekében köteles benyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi számlát.

 

(4)       Nem megfelelően benyújtott igénylés, továbbá nem vagy nem megfelelően benyújtott igazolás esetén a közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díj kiszámlázására.

 

(5)       A közszolgáltatás kötelező igénybevétele alóli mentesség iránti igény egymást követően többször is benyújtható mindaddig, amíg jelen rendeletben foglalt feltételek fennállnak.

           

 

7. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokra vonatkozó külön szabályok[9]

 

18. §

 

(1)        A kötelező közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évi két alkalommal - külön díjazás nélkül - köteles lomtalanítási akciót szervezni.

 

(2)       A hulladékgyűjtő edény űrméretét meghaladó lomhulladékot kizárólag az előre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával lehet kihelyezni. A lomhulladék közterületen arra a helyre helyezhető, ahova az ingatlanhasználó a rendszeres közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítási napokon a hulladékgyűjtő edényét ürítésre előkészíti.

(3)       Közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. Amennyiben a szolgáltató az ingatlanhasználó részére elkülönített gyűjtés céljára külön gyűjtőedényt vagy zsákot biztosít, az ingatlanhasználó a háztartásában keletkező hulladékot köteles az edényzet, zsák jellege szerint elkülönítetten gyűjteni és átadni.

 

(4)       Családi házas lakóterületen a közszolgáltató a hulladék meghatározott anyagfajta - papír, fém, műanyag - szerinti gyűjtésére a közszolgáltatás részeként házhozmenő gyűjtést tart fenn.

(5)       Tömblakásos övezetben a közszolgáltató az elkülönített gyűjtés biztosítása érdekében hulladékgyűjtő szigeteket működtet.

 

(6)       A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott „sárga zsákos” vagy gyűjtőedényes gyűjtés során kizárólag papír-, fém- és műanyag hulladékok kerülhetnek a gyűjtőzsákokba, gyűjtőedényekbe, melyet a szolgáltató a kijelölt gyűjtési napokon legalább 4 hetente köteles elszállítani. Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon (szórólap, weboldal) értesíti.

 

(7)       Ha nem megfelelő anyag kerül a zsákokba, gyűjtőedényekbe, azt a szolgáltató értesítés hátrahagyása mellett nem szállítja el vagy vegyes hulladékként veszi át a többletmennyiséghez kapcsolódó díj fizetése ellenében.

 

(8)       A „sárga zsákba”, illetve gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szelektív hulladék (öblösüveg és textilhulladék). Az öblösüvegek és a textília elhelyezhető a gyűjtőszigetek megfelelő tartályaiba.

 

 

19. §

 

(1)       A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladék elkülönített gyűjtéséhez az ingatlanhasználó kérésére külön hulladékgyűjtő edényt biztosít.

 

(2)       Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállításra lakóingatlanonként legfeljebb 1 db 240 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényben, vagy ugyanilyen űrmértékű áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben 0,25 m3 mennyiségben helyezhető ki a kijelölt gyűjtőhelyre a 13. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam betartásával.

 

 (3)      A zöldhulladék ürítése hetente történik szerdai napokon a települési hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállításától elkülönítetten. A zöldhulladék-gyűjtés keretében a közszolgáltató a közszolgáltatásban résztvevőktől kizárólag a komposztálható zöldhulladékot köteles elszállítani.

 

(4)       A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladékot minden év április 1. és november 30. között a rendszeres heti zöldhulladék-szállítás keretében szállítja el. Az időjárás függvényében a szállítás időintervallumát a polgármester két héttel előbbre hozhatja vagy két héttel meghosszabbíthatja.

 

 

20. §

 

A fenyőfák begyűjtésére előre meghirdetett időpontokban, január első és második felében, legalább két alkalommal a közszolgáltató köteles járatot indítani.

 

8. A települési hulladék kezelésre történő átadása

 

21. §

 

(1)        A települési hulladék elhelyezése a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 231., a továbbiakban: hulladékkezelő mű) történik.

 

(2)        A hulladékkezelő mű üzemeltetője a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.).

 

(3)        Az üzemeltető köteles a hulladékkezelő mű igénybevételét dokumentálni és az érintettek részére bizonylatot kiállítani.

 

9. A nem Békéscsabáról származó hulladékok hulladékkezelő műben történő elhelyezésének szabályozásáról

 

22. §

 

(1)[10]    

 

(2)       A nem Békéscsabáról származó települési hulladék hulladékkezelő műben történő elhelyezésének legalacsonyabb díja 6.500,- Ft/tonna + áfa. A ténylegesen megfizetendő díjat az üzemeltető a hulladék mennyiségének, típusának, valamint az elhelyezéssel kapcsolatos összes releváns körülménynek a figyelembe vételével állapítja meg.

 

(3)       A nem Békéscsabáról származó települési hulladék a lerakás előírt dokumentálása mellett helyezhető el. Az Önkormányzat képviselője és az általa megbízott műszaki ellenőr jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának ellenőrzésére.

 

(4)       A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezéséről - a hulladékkezelő műben kiállított mérési jegyzőkönyvön túl - külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban. A tárgyévben elhelyezett hulladék mennyiségéről az üzemeltető minden év december 15-ig köteles az Önkormányzatot tájékoztatni.

 

(5)[11]    

 

(6)[12]    

 

(7)[13]    

 

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

 

23. §

 

A közszolgáltató a részére megadott, közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) nyilvántartásáról és kezeléséről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásai szerint köteles gondoskodni.

III. Fejezet

 

A köztisztaság fenntartása

 

11. Köztisztasági előírások

 

24. §

 

(1)        A közterületeken keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, továbbá a közterületek tisztántartásáról – az országos közutak belterületi szakaszainak (Gyulai út, Széchenyi u., Kossuth tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi út, Orosházi út, Jókai u., Petőfi u., Bartók B. út, Bajza u., Temető sor, Kétegyházi út, Békési út, Bánszki u., Dobozi út, Kossuth u., Csabai út) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat gondoskodik.

 

(2)        Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

 

 1. az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig a közterület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről,
 2. a lakossági hulladékgyűjtők helyének és környezetének tisztántartásáról,
 3. a hulladékgyűjtő edény kijelölt helyen történő tárolásáról,
 4. az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hó, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, illetve kiépített csapadékvíz-elvezető árok esetén az abba történő bevezetésről,
 5. az ingatlanok előtti belvízelvezető árkok és ezek műtárgyainak (átereszek) tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról és a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történő szállításáról.

 

(3)   A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a főforgalmi utak - Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út - zöldsávjainak fenntartását az Önkormányzat látja el.

 

(4)   Az alábbi utcákban levő belvízelvezető gerinccsatornák gondozása az Önkormányzat feladata:

 

 1. Almás sor,
 2. Batsányi u. (Gajdács u. és Pozsonyi u. között),
 3. Berzsenyi u. (Málnás u. és Körte sor között),
 4. Bethlen u.,
 5. Csányi u. (Virág u. és Bethlen u. között),
 6. Degré u. (az Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor között),
 7. Dobozi út belterületi szakasza,
 8. Erdélyi sor (Szőlő u. és Berzsenyi u. között),
 9. Gyár u.,
 10. Haladás u.,
 11. Hétvezér u.,
 12. Ifjúsági tábor,
 13. Kereki sikátor (4-es Honvéd u. és körtöltés között),
 14. Kertész u. (Jósika u. és Bessenyei u. között),
 15. Kisfényesi u.,
 16. Kossuth utcától déli irányba vezető gerinccsatorna (hrsz.: 11638, 11633, 11583,    0653),
 17. Könyves u. (Batsányi u. és Kertész u. között),
 18. Körte sor,
 19. Szatmári u. (Bessenyei u. és Darányi sor között),
 20. Szegfű u. (Tavasz u. és Rózsa u. között),
 21. Táncsics u. (Tompa u. és Kertész u. között),
 22. Tavasz u. (Illyés Gy. u. és Zsigmond u. között),
 23. Tavasz u. (Veres P. u. és Szegfű u. között),
 24. Vasút sor és
 25. Zrínyi u. (Szent László u. és Bezerédj u. között).

 

(5)     A rendezvények, a piacok és vásárcsarnok területén – ideértve az ideiglenes piacokat is – a keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területen folytatott tevékenység által elszennyeződött közterületek folyamatos tisztításáról az üzemeltető (annak hiányában a szervező) köteles gondoskodni.

 

(6)     A közterület tisztántartására kötelezett - amennyiben ingatlanán nagy forgalom bonyolódik le - köteles az ingatlan elé kézi hulladékgyűjtőt kihelyezni, szükség szerint azt kiüríteni. A hulladékgyűjtő edény javítása, pótlása a tulajdonosának a feladata.

 

(7)     A téli munkáknál a közterületeken alkalmazandó munkavégzés (mechanikai, vegyszeres, vagy komplex) során a felhasználható anyag fajtáját és a kijuttatható mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a környezetben kár ne keletkezzen.

 

(8)   A téli munkáknál az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők síkosság-mentesítéséről az ingatlan használója a szükséghez képest naponta többször is köteles gondoskodni.

 

(9)   A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hómegcsúszás veszélye kizárt legyen.

 

(10)   Az építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkező por és egyéb szennyező anyagok terjedését meg kell akadályozni. Ha a bontási törmeléknek magasból történő terepszintre juttatását gravitációs úton oldják meg, akkor porzásmentes zártszelvényű ledobó csúszdát kell kialakítani.

 

 

12. Köztisztasággal kapcsolatos tiltott tevékenységek

 

25. §

 

(1)        Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra alkalmas anyagot, szennyvizet árokba, közcsatornába, víznyelő aknába, csapadékelvezető aknába szórni, önteni.

 

(2)        Tilos hórakás létesítése tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, hulladékgyűjtő edény tároló helyén és az azok megközelítésére szolgáló területen.

 

(3)[14]     Tilos nátrium-klorid-tartalmú vegyszer használata zöldterületen, továbbá hidak, alul- és felüljárók 15 méteres körzetében.

 

(4)[15]     Az aktualitásukat vesztett, szakadt vagy szennyezett plakátokat, falragaszokat az elhelyező vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. Amennyiben a kihelyezett plakát leszakadt, vagy lemosta a szél és az eső, annak összeszedése, eltávolítása és a hulladékártalmatlanító helyre történő átadása szintén a kihelyező feladata.

 

13. Az ingatlanhasználó együttműködési kötelezettsége[16]

 

25/A. §

 

Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére és hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult jegyző eljárása során az ellenőrzésben együttműködni.

 

IV. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

26. §

 

(1)       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2)       Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995. (X. 12.), önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

 

(3)       A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kr.) 8. §-a  a következő l) ponttal egészül ki:

 

            (A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti,)

           

            „l) aki a hulladékgyűjtő edényeket a megjelölt szállítási időpont előtt több mint 12 órával korábban készíti elő a szállításra vagy  az ürítést követően több mint 12 órát meghaladóan távolítja el azokat a közterületről, kivéve, ha a hulladékgyűjtő edénynek erre a célra jóváhagyott, közterület-használati engedéllyel rendelkező állandó hely van kialakítva.”

           

(4)       A Kr. 8. § d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

           

            (A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti,)

           

            „d) aki az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot elszállításra nem gyűjtőedényben, zsákban, dobozban vagy - legfeljebb 1 m hosszú - kötegekben helyezi ki a kijelölt gyűjtőhelyre.”

 

(5)       Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a.

 

 

                        Vantara Gyula                                               Dr. Szvercsák Szilvia

                         polgármester                                                 jegyző

 

 

[1] Kiegészítette a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 1. §. Hatályos 2016. I. 1.

[2] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 2. §. Hatályos 2016. I. 1.

[3] Módosította a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2015. január 1.

[4] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 3. §. Hatályos 2016. I. 1.

[5] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 4. §. Hatályos 2016. I. 1.

[6] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 5. §. Hatályos 2016. I. 1.

[7] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 6. §. Hatályos 2016. I. 1.

[8] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 7. §. Hatályos 2016. I. 1.

[9] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelte 8. §. Hatályos 2016. I. 1.

[10] Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatálytalan 2015. január 1.

[11] Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatálytalan 2015. január 1.

[12] Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatálytalan 2015. január 1.

[13] Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatálytalan 2015. január 1.

[14] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos 2016. I. 1.

[15] Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos 2016. I. 1.

[16] Kiegészítette a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 10.§. Hatályos 2016. I. 1.

FEL