Pályázni lehet Békéscsabán a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátására.

 

A pályázat célja:

Értékközpontú és értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a 6-29 év közötti gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán működő gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.

Egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, ami szolgálja szabadidő-eltöltésüket, társadalmi beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket, valamint lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

 

Pályázati keretösszeg:                                                      1.300.000,- Ft

A pályázat megvalósulásának határideje:                  2018. március 1. – 2019. február 28.

A pályázat benyújtásának határideje:                         2018. április 3. 12.00 óra

A pályázatok elbírálásának várható határideje:     2018. április 25.

 

Pályázati témakörÖK:

 

„A” kategória

Pályázók köre:           Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok, és kollégiumi diákönkormányzatok.

Támogatható tevékenység: Tanítási órán kívül eső szabadidős tevékenységek (közösségfejlesztő programok, programsorozatok, tréningek, képzések, diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő tevékenységek:

 • Közösségfejlesztő programok, amelyek az iskolai DÖK kezdeményezésére és szervezésével valósulnak meg tanítási időn kívül, tanítási szünetekben, hétvégéken, esti vagy éjszakai programként.
 • Képzés, szervezetfejlesztés.

 

„B” kategória

Pályázók köre:           Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek

Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő szempontok:

 • a programok megvalósításában a fiatalok aktív szerepet játszanak,
 • a rendezvény a fiatalok nagy tömegét mozdítja meg,
 • pályázat benyújtói öntevékeny, önszerveződő ifjúsági közösségek,
 • rendszeresen végzett tevékenységre pályáznak (pl. havonta).

 

„C” kategória

Pályázók köre:           Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek

Támogatható tevékenység: új ifjúsági közösségek létrehozása, közösségformáló kezdeményezések megvalósítása

 

A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni, amely a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) is igényelhető, illetve a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthető.

 

Pályázati feltételek:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
 • Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.
 • A pályázó szervezetek csak egy, a többcélú oktatási intézmények intézményegységenként egy, a Csabagyöngye Kulturális Központ telephelyenként egy-egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben a szervezet a közművelődési és az ifjúsági pályázatra azonos programmal, céllal pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.
 • A tanulmányi kirándulások és iskolai szakkörök nem részesülnek támogatásban.
 • A pályázaton elnyert támogatás nem használható fel: élelmiszer- és italvásárlásra, étel-, italfogyasztásra, vendéglátásra, útiköltség kifizetésre, kivéve táborok esetében.

 

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

 • amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,1
 • amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek,2
 • amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.3Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.) 

A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.4

Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2017. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.
A KIOS Bizottság a döntési eljárásban elsősorban a célkorosztálynak szóló programokat, rendezvényeket preferálja.

 

A pályázatokat az alábbi címre kérik beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon a 66/452-252/2513 melléken, vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail címen. 

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

 

Megosztás:

Címke: , , , ,