Pályázat a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ gazdasági vezetői állására

2024. április 22. 14:37 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ gazdasági vezetői beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5 évre szól (2024. szeptember 16. napjától 2029. szeptember 15. napjáig). Jogviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kikötése. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ, a Csabagyöngye Kulturális Központ, valamint a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgársággal, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • a Kjt. 20.§ (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően rendelkeznie kell a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
  • okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
  • gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel.
 • a nyertes pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Betölthető munkakör: gazdasági főelőadó.
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a benyújtott pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

Személyesen: dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 116. sz. iroda.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 22.

A beosztás legkorábban 2024. szeptember 16. napjától tölthető be.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu, bekescsaba.hu.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ nyújt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814- es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

További programok »

Önkormányzati hírek

Közel egymilliárd forintból fejlesztik az Árpád fürdőt

Sikeres pályázatot nyújtott be a békéscsabai önkormányzat az Árpád fürdő, a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztésére. A beruházások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz részeként 950 millió forint európai uniós támogatásból jönnek létre. A munkálatok várhatóan jövőre kezdődnek és 2026. első felében fejeződnek majd be.
17:36
FEL