Hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezet – a lakosság észrevételeit várják

2015. december 3. 16:40 | Mikóczy Erika

 

Békéscsaba önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló, november 25-én elfogadott rendelettervezethez, december 11-éig várja a lakosság észrevételeit.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) kiegészítése, módosítása szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban bekövetkező központi jogszabályváltozásoknak való megfelelés érdekében.

A közgyűlés 2015. november 25-én elfogadta az alábbiakban olvasható rendelettervezetet. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. december 17-ei ülésén tárgyalja második fordulóban a tervezetet, ezért amennyiben észrevételük, vagy javaslatuk van a rendeletalkotáshoz kapcsolódóan, azt legkésőbb 2015. december 11-éig a városüzemeltetési osztályra, vagy a varoshaza@bekescsaba.hu e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

.../2015. (……..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) - c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  5. és 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtésre.”

 

2. §

 

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. §

 

E rendelet alkalmazásában

  1. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott hulladék,
  2. háztartási hulladék: a Ht.  2. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott hulladék,
  3. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott hulladék,
  4. ingatlanhasználó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  5. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területek; a beépítésre nem szánt állami vagy önkormányzati tulajdonú területek, amelyek közhasználatban állnak; a földrészletek és építmények közhasználatra átadott része (beleértve az árkád alatti járdát, valamint az alul- és felüljárót), annak tulajdonosától függetlenül,
  6. lomhulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 39. pontjában meghatározott hulladék,
  7. települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott hulladék,
  8. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, valamint pormentesítése,
  9. vegyes hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 47. pontjában meghatározott hulladék,
  10. zöldhulladék: a lágyszárú növények, fásszárú növények és növényrészeik.”

 

3. §

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)      A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően a közszolgáltató a következő űrmértékű hulladékgyűjtő edények választásának lehetőségét biztosítja: 60 liter,  80 liter, 120 liter, 240 liter vagy 1100 liter (BOBR konténer). Amíg a szolgáltató az ingatlanhasználó részére a minősítésének megfelelően nem tud gyűjtőedényt biztosítani, úgy arról az ingatlanhasználó gondoskodhat, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges űrmértékű beszerzésével, melynek azonosítását a szolgáltató számára köteles lehetővé tenni.”

 

4. §

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)      A települési hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényeket közterületre csak a tulajdonosra utaló jelzéssel - a közszolgáltató által biztosított matricával - lehet kihelyezni és tárolni a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.”

 

5. §

 

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)      A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a teljesítést követően 8 hetente történő számlázással kérheti. A közszolgáltatási díj nem tartalmazza a bérelt gyűjtőedények után fizetendő bérleti díjat.”

 

6. §

 

A Rendelet 5. alcíme helyében a következő rendelkezés lép:

5. Kedvezményes közszolgáltatási díj megállapítása 60 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítése alapul vételével

 

16. §

 

 (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31. ) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében meghatározott, a 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény választási lehetőségét megalapozó, a lakóingatlan egyedüli és életvitelszerű használatát alátámasztó igazolás kiadására a jegyző jogosult.

 (2)      Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylő írásban (az erre szolgáló formanyomtatványon) nyilatkozzon arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, valamint annak alátámasztásául

            a) a kérelme mellé csatoljon vízszolgáltató által kiállított igazolást arról, hogy a kérelmezett ingatlan tekintetében a felhasznált víz mennyisége az igénylést megelőző egy év vonatkozásában nem haladja meg egy hónapra vetítve a 4 m3-t vagy

            b) a hatóság előtt az általa előállított két tanúval igazolja azt.

(3)       Amennyiben az ingatlanhasználó a körülményeiben bekövetkezett változás miatt a továbbiakban a 60 literes gyűjtőedény választására már nem jogosult, azt köteles 15 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.

(4)       A 60 literes gyűjtőedény használatára jogosult ingatlanhasználó a kérelmének a közszolgáltatóhoz történő benyújtását követő 8 hetes számlázási időszaktól jogosult a kedvezményes közszolgáltatási díj igénybevételére.”

 

7. §

 

A Rendelet 7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

 

7. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokra vonatkozó külön szabályok

 

18. §

 

(1)        A kötelező közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató évi két alkalommal - külön díjazás nélkül - köteles lomtalanítási akciót szervezni.

(2)       A hulladékgyűjtő edény űrméretét meghaladó lomhulladékot kizárólag az előre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával lehet kihelyezni. A lomhulladék közterületen arra a helyre helyezhető, ahova az ingatlanhasználó a rendszeres közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítási napokon a hulladékgyűjtő edényét ürítésre előkészíti.

(3)       Közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. Amennyiben a szolgáltató az ingatlanhasználó részére elkülönített gyűjtés céljára külön gyűjtőedényt vagy zsákot biztosít, az ingatlanhasználó a háztartásában keletkező hulladékot köteles az edényzet, zsák jellege szerint elkülönítetten gyűjteni és átadni.

(4)       A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott „sárga zsákos” vagy gyűjtőedényes gyűjtés során kizárólag papír-, fém- és műanyag hulladékok kerülhetnek a gyűjtőzsákokba, gyűjtőedényekbe, melyet a szolgáltató a kijelölt gyűjtési napokon legalább 4 hetente köteles elszállítani. Az ingatlanra irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon (szórólap, weboldal) értesíti.

(5)       Ha nem megfelelő anyag kerül a zsákokba, gyűjtőedényekbe, azt a szolgáltató értesítés hátrahagyása mellett nem szállítja el vagy vegyes hulladékként veszi át a többletmennyiséghez kapcsolódó díj fizetése ellenében.

(6)       A „sárga zsákba”, illetve gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szelektív hulladék (öblösüveg és textilhulladék). Az öblösüvegek és a textília elhelyezhető a gyűjtőszigetek megfelelő tartályaiba.”

 

19. §

 

(1)       A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladék elkülönített gyűjtéséhez az ingatlanhasználó kérésére külön hulladékgyűjtő edényt biztosít.

(2)       Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállításra lakóingatlanonként legfeljebb 1 db 240 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényben, vagy ugyanilyen űrmértékű áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben 0,25 m3 mennyiségben helyezhető ki a kijelölt gyűjtőhelyre a 13. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam betartásával.

 (3)      A zöldhulladék ürítése kéthetente történik szerdai napokon a települési hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállításától elkülönítetten. A zöldhulladék-gyűjtés keretében a közszolgáltató a közszolgáltatásban résztvevőktől kizárólag a komposztálható zöldhulladékot köteles elszállítani.

(4)       A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladékot minden év április 1. és november 30. között a rendszeres heti zöldhulladék-szállítás keretében szállítja el. Az időjárás függvényében a szállítás időintervallumát a polgármester két héttel előbbre hozhatja vagy két héttel meghosszabbíthatja.

 

20. §

 

A fenyőfák begyűjtésére előre meghirdetett időpontokban, január első és második felében, legalább két alkalommal a közszolgáltató köteles járatot indítani.”

 

8. §

 

A Rendelet 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3)      Tilos nátrium-klorid-tartalmú vegyszer használata zöldterületen, továbbá hidak, alul- és felüljárók 15 méteres körzetében.

(4)        Az aktualitásukat vesztett, szakadt vagy szennyezett plakátokat, falragaszokat az elhelyező vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. Amennyiben a kihelyezett plakát leszakadt, vagy lemosta a szél és az eső, annak összeszedése, eltávolítása és a hulladékártalmatlanító helyre történő átadása szintén a kihelyező feladata.”

 

9. §

 

A Rendelet a 25. §-t követően a következő 13. alcímmel egészül ki:

„13. Az ingatlanhasználó együttműködési kötelezettsége

 

25/A. §

Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére és hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult jegyző eljárása során az ellenőrzésben együttműködni.”

 

10. §

 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

 

Szarvas Péter                                    Dr. Bacsa Vendel

polgármester                                                jegyző

FEL