Árverési hirdetmény

2017. november 21. 15:55 | behir

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán a Mazán L. u. 18. szám alatt található kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát

 

Helyrajzi szám: 6679/51

 

Terület összesen: 4219 m2.

 

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, a közelben megtalálható a teljes közműhálózat, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Egyéb feltételek: Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza az ingatlannal határos egyéb közút övezetbe tartozó ingatlanhoz való csatlakozás költségeit, azok megfizetése a vevőt terheli.

 

 Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 11 252 073 Ft, azaz bruttó tizenegymillió-kettőszázötvenkettőezer-hetvenhárom forint.

 

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az árverésen az vehet részt, aki 1.125.300,- Ft-ot, azaz egymillió-egyszázhuszonötezer-háromszáz forint letéti díjat elhelyez Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2017. november 30. de. 10 óra

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) III. számú tárgyaló

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál a 06-66/523-863-as telefonszámon.

További programok »

FEL