Árverési hirdetmény

Békéscsaba önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni az Építők útján található ingatlanát.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsabán az Építők útján található kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát

 

Helyrajzi szám: 2620/1

Terület összesen: 3080 m2.

 

     Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlan melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Egyéb feltételek: Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az adott ingatlan jelenleg bérleti szerződés alapján hasznosítás alatt áll, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg. Az eladó felhívja az elővásárlási joggal rendelkezőt, hogy elővásárlási jogát kizárólag az árverés helyszínén, az eredményes árverés lezárásának időpontjában gyakorolhatja.

Az ingatlan közelében helyezkedik el a rekultivált szeméttelep, ezért a talajrétegződés vizsgálatát a jelenlegi tulajdonos elvégeztette, a szakvélemény a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

  Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 7.700.000,- Ft, azaz nettó hétmillió-hétszázezer forint.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az árverésen az vehet részt, aki 770.000,- Ft-ot, azaz hétszázhetvenezer forint letéti díjat elhelyez Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az adott ingatlan értékesítésekor – a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2016. december 1. de. 10 óra

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) III. számú tárgyaló

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál a 06-66/523-863-as telefonszámon. 

Megosztás:

Címke: