Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. június közepén

2023. június 11. 12:33 | Ugrai Gábor

Nyár van, de a külpolitika is érdekesen alakult 100 évvel ezelőtt. A németek és a jóvátétel; megépült a román vasúti szakasz, ami miatt nem robogtak Békéscsabán keresztül a vasúti szerelvényeik. Hogyan vélekedtek az egy éve hatalomra került Mussoliniről?

Nemzetközi hír – Mi a helyzet a németekkel?

Vármegyei hír – Oktatási ügyek

Póstelek – Lakodalom

Békéscsabai hír – Hatalmas siker

Romániai hír – Öröm

 
 Országos hír – 100 éves a szóda (és a fröccs)

Európai hír – Mussolini 1923

„Az olasz diktátorról, Mussoliniról azt mondják, hogy nem nagyon szereti a parlamentet és sokkal jobban szeretne — és talán jobban is tudna — kormányozni parlament nélkül. Pedig igy is nagyon jól tud. Nem csodálkozunk álláspontján. A testületek legyenek azok a római szenátushoz hasonló arisztokratikus korporációk, vagy az önkényesen uralkodó fejedelmek államtanácsai, avagy az általános választójog alapján összeült nép- parlamentek, nagyot alkotni, gyorsan referálni és — ez a legcsodálatosabb! — a népek igazi akaratát megismerni és megvalósítani sokkal kevésbbé képesek, mint kiváló egyesek.

Nagy veszélyek idején és nagy átalakulások korában meg épen hasznavehetetlenek, sót hátráltató kerékkötők. A rómaiak nagyon jól tudták ezt és ezért háború idején minden hatalmat egy emberre, a diktátorra ruháztak. Csak igy lehetett biztosítani a gyors cselekvést, csak igy lehetett a nemzet minden erejét egy irányba koncentrálni. Vájjon manapság Egész Európa a maga egészében és minden állama külön is, nincsen-e nagyobb veszedelemben, nem áll-e súlyosabb megpróbáltatások előtt, mint Róma volt történetének bármely szakában. Ha azt látjuk, hogy milyen nehéz abból a siralmas helyzetből kijutniok az államoknak, győzőknek és legyőzőiteknek egyaránt, amelybe az ötesztendős világháború juttatta őket, akkor ezt a kínos helyzetet legfőképen annak tulajdoníthatjuk, hogy Európa minden államainak sorsát nem kiváló egyesek, hanem felelősséget alig érző testületek, parlamentek, kormányozzák. Ezekből a testületekből pedig épen az a képesség hiányzik leginkább, amelyre most legnagyobb szükség volna. A helyzet tiszta felismerése, a követendő ut pontos megjelölése és annak elszánt követése. Ez a képesség csak egyesekben lakozhatik és csak egyesek ereje képes a helyesnek felismert utat következetesen, ingadozás nélkül követni. Bizonyára ennek tudata él Mussoliniban is, innen van az, hogy nem valami nagyon rajong a parlamentekért. Természetesen azonban ahhoz, hogy ezek a testületek nélkülözhetők legyenek, kiváló, erős, igazságos, emelkedett lelkületű nagy férfiakra, mondjuk Mussoliniekre, volna szükség mindenütt. De épen ezek hiányzanak, így aztán hiábavaló minden okoskodás. A XIX. század parlamentáris demokráciája nem volt alkalmas kiváló férfiakat nevelni. A tömegek éltek csupán és az demokrácia uralkodott, a melyet a görög bölcs azzal a cselekedetével definiált tanítványai előtt, hogy egy érőfilmben levő búzatáblában levágta mindazokat a kalászokat, amelyek magasabban állottak, mint a többi. Ez a fajta demokrácia régóta uralkodik már a világon és most meg kell várnunk, mig támadnak olyan kiváló férfiak, kik a világ kizökkent szekerét ismét helyére tudják rántani.”

 

Vármegyei hír – A 10 csapás egyike

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=143&layout=s

Kép forrása

https://elherdaltorokseg.blog.hu/2018/01/30/szechenyi_wenckheim_kastely_postelek

További programok »

FEL