TB oktatási mintaprogram - III. Külföldi munkavállalás

2017. május 5. 19:10 | behir.hu

 

Hol tájékozódhat az, aki külföldi munkavállalásra készül?

 • hasznos információkhoz lehet jutni a munka.hu, illetve a https://europa.eu/european-union/index_hu honlapon, vagy az EURES Központi Ügyfélszolgálati irodáján (Budapest, Kálmán Imre u. 2. Tel: 06 1 795 5050, e-mail: eures@lab.hu), illetve a megyei, járási EURES tanácsadóknál,
 • a társadalombiztosítási rendszerekről és az ügyintézésről a onyf.hu honlapon a nemzetközi ügyek cím alatt, az ideiglenesen, vagy tartósan külföldön tartózkodók egészségbiztosításáról pedig a www.neak.gov.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

Hogyan vállalhatnak munkát a magyar állampolgárok az unió tagországaiban?

A személyek szabad mozgása, és ezen belül is a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió négy alapszabadságának

 • áruk,
 • szolgáltatások,
 • tőke és
 • személyek áramlásának szabadsága egyike.

A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok számára a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi magyar állampolgár szabadon kereshet és vállalhat munkát az EU valamennyi tagállamában, ehhez nincsen szüksége munkavállalási engedély beszerzésére, vagy a munkaerő-piaci helyzet előzetes vizsgálatára.

 

Külföldi munkavállalás esetén mire érdemes odafigyelni?

 • kiutazás előtt tájékozódjunk a keresetről, levonásokról, szállás, étkezés költségéről,
 • informálódjunk a kiválasztott ország viszonyairól, tisztázzuk, hogy szükséges-e munkavállalási engedély az adott országban, ha igen, hogyan lehet azt megszerezni,
 • tájékozódjunk a főbb adó- és társadalombiztosítási szabályokról,
 • nyelvtudás nélkül vagy hiányos nyelvtudással lehetőleg ne vállalkozzunk külföldi munkavégzésre még a legegyszerűbb munkák esetében sem,
 • váltsuk ki az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát, illetve érdemes biztosítást is kötni.

 

Hogyan történik a migráns munkavállalók szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban?

Minden tagállam teljesen szabadon dönti el, hogy milyen járulékokért, befizetett adókért, milyen ellátásokat nyújt az állampolgárainak. A szociális biztonsági ellátások célja az, hogy a gazdasági szempontból aktív, keresőtevékenységet folytató vagy korábban folytatott személyek - meghatározott járulék, adó befizetése alapján - családtagjaikkal együtt - „védelemben” részesülnek meghatározott „kockázati tényezők” ellen (betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés, öregség, a családfenntartó halála, munkanélküliség, gyermekekről történő gondoskodás). Csak egy ország jogrendszere vonatkozik a dolgozóra, ott fizet járulékot, mégpedig – főszabályként - azé az országé, ahol dolgozik - függetlenül attól, hogy hol van az állandó lakóhelye.

 

EGT tagállamban (EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc) dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön dolgozik?

Annak érdekében, hogy az EGT valamely tagállamában dolgozó személy a közösségi jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, illetve, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, továbbá hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál a „Bejelentkező lap külföldön biztosítással rendelkezők részére” elnevezésű, a www.oep.hu weboldalról letölthető nyomtatványon. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni.

 

Az EGT tagállamban biztosított (külföldön dolgozó) személy Magyarországon hogyan vehet igénybe ellátást az Európai Egészségbiztosítási Kártyával?

Az egyik EGT tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel. A jogosultságot az illetékes államban kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja. Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a külföldi biztosító által kiállított – az előzetes engedélyt megtestesítő S2 jelű nyomtatvány alapján lehet igénybe venni.

 

Ha valaki külföldre utazik, de nem az EGT tagállamainak egyikébe, és egészségügyi ellátásra van szüksége, azt hogyan veheti igénybe?

 

A magyar állampolgárokat külföldön főszabály szerint az erre irányuló közösségi szabályozás, valamint a kétoldalú egyezmények szabályai szerint kell ellátni. Az EGT tagállamokon kívül, illetve kétoldalú egyezménnyel nem érintett országban (pl. Peru, Tunézia, Kenya) az egészségügyi ellátások költségét a beteg maga viseli.

 

Ha több Európai Uniós tagállamban fogok dolgozni, kaphatok- e nyugdíjat?

Az Európai Unió nem hozott létre egységes szociális védelmi rendszert, a tagállamok továbbra is maguk alakítják ki szociális ellátórendszerüket. A szociális biztonsági és ezen belül többek között a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek tehát tagállamonként eltérőek. Amennyiben valaki életpályája során több tagállamban szerez biztosítási vagy szolgálati időt - akár munkavégzés, akár helybenlakás okán -, akkor a nyugdíjkorhatár elérésekor, illetve a nyugdíj megállapítására irányuló igény bejelentésekor összeszámítják a megszerzett és igazolt biztosítási időket, és az ellátás mértékét valamennyi biztosítási idő figyelembevételével számítják ki. Ezáltal az illető résznyugdíjakra lehet jogosult azokból az országokból, ahol élete során dolgozott és nyugdíjjárulékot fizetett.

 

Forrás: http://nfsz.gov.hu/,

http://www.neak.gov.hu/

További programok »

TB sarok

Hasznos tudnivalók a méltányossági nyugdíjemelésről

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető a nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, és az árvának.
2020. július 29. 17:54
FEL