Pályázati felhívás a csabai, 22. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére

2021. október 4. 18:55 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 22. számú felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 1565 fő

 

Pályázati feltételek:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte.

2. Az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte.

3. Büntetlen előélet.

4. Cselekvőképesség.

5. Magyar Orvosi Kamarai tagság.

6. Egészségügyi alkalmasság.

7. A praxis jog megszerzésére való alkalmasság.

8. A praxis vállalkozói formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. Részletes szakmai önéletrajz.

2. Végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata.

3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

4. Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat.

5. Vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata.

6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

7. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása.

8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

9. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés első érvényes pályázat beérkezését követő ülésén.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.), és elektronikus úton a szaszak@bekescsaba.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a szaszak@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bírálja el.

További programok »

FEL