PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2017. január 31. 08:57 | behir.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Békéscsabai Intézményellátó Centrum gazdaságvezetői beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5 évre szól. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. A feladatkörébe tartozó intézmények gazdálkodása törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20.§ (2) – (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
  •  okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
  •  gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető: gazdasági főelőadó,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Szarvas Péter polgármester részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2017. február 23.). A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ nyújt Dr. Komán Ágnes és Tarné Stuber Éva osztályvezetők nyújtanak a 66/523-814- es és a 66/523-823-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicenter.hu honlapon szerezhet.

 

FEL