Keresik a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ új gazdasági vezetőjét

2019. május 28. 12:23 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ gazdasági vezetői beosztásának ellátására.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás 5 évre szól. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ, a Csabagyöngye Kulturális Központ, valamint a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

 

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
  1. a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
  2. b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség
  • az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásába történő regisztráció, és a tevékenység ellátására jogosító engedély,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet. Betölthető munkakör: gazdasági főelőadó.
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére, Szarvas Péter polgármester részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ nyújt Dr. Komán-Bíró Ágnes és Tarné Stuber Éva osztályvezetők nyújtanak a 66/523-814- es és a 66/523-823-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

FEL