Árverési hirdetmény

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán a Balassa utcában található kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.

 

Helyrajzi szám: 6147/19

 

Terület összesen: 4633 m2.

 

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell. Az ingatlan közelében iparvágány található, amelyet a beépíthetőségnél figyelembe kell venni, a szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata.

Közművesítettség: Az ingatlan melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Beépítési kötelezettség: A vevő köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget 2020. június 30-ig teljesíteni. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra a vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén, illetve az árverésen kialakult vételár 10 %-ának megfelelő kötbért köteles évenként megfizetni az eladó számára mindaddig, amíg a beépítésre vonatkozó szerződéses feltételt nem teljesíti.

A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanra. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló jelzálogjog önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez.

Egyéb feltételek: A megvásárolandó területen esetlegesen szükségessé váló régészeti feltárás, valamint a Balassa utcán kiépített közúthoz való csatlakozás költségei a vevőt terhelik.

A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet mindaddig, amíg a beépítési kötelezettségét a vevő nem teljesíti.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

A telek kikiáltási ára: nettó 2.600,- Ft / m2 + áfa, azaz nettó kettőezer-hatszáz forint / m2 + áfa.

 

Az árverésen az vehet részt, aki 1.530.000,- Ft-ot, azaz egymillió-ötszázharmincezer forint letéti díjat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az árverés időpontja: 2018. január 30. 10oo óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863

Megosztás:

Címke: , ,