Pályázatot hirdetnek önkormányzati ingatlan értékesítésére

2017. január 30. 13:59 | Varga Diána

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 21. §-ára figyelemmel a következő pályázati felhívást teszi közzé a 7/2016. (I. 26.) közgy. határozata alapján:

1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

2. Pályázat célja: 

önkormányzati ingatlan értékesítése.

 

3. Pályázat jellege: nyilvános.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan:

Az ingatlan a 44-es főút, valamint az Ipari út között lévő, a Balassa utca mentén elhelyezkedő 6147/18 hrsz.-ú ingatlan.

Az ingatlan művelési ága: beépítetlen terület.

Az ingatlan közművekkel történő ellátottsága: 

A Balassa utcán négy közmű (gáz, víz, szennyvíz, távközlés) gerincvezetéke megtalálható, a rácsatlakozás költségei az igények megjelölését követően a közműszolgáltatókkal további egyeztetéseket igényelnek, az elektromos hálózatra való rácsatlakozásra az Ipartelep középső részén található transzformátor állomásról is van lehetőség.    

Minimális vételár: bruttó 11.430.000,- Ft. A minimális vételárnál alacsonyabb ajánlat megjelölése esetén a pályázat érvénytelen. Az ajánlat megtételekor, az ajánlati ár kialakítása során az ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ez az összeg nem tartalmazza a közműhálózati csatlakozások díjait.

5. A pályázat tartalma terjedjen ki az alábbiakra:

- A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, referenciái.

- A megvásárolni kívánt ingatlanon tervezett tevékenység bemutatása, annak tervezett nagysága és időtartama, a foglalkoztatottak összetétele és száma (új munkahelyek létesítésének szándéka).

- Tevékenységének esetleges bővítésére vonatkozó elképzelések.

- Az ingatlan megajánlott vételára. 

- Közmű hálózati kapacitások igénye.

- 3 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonat, aláírási címpéldány. 

- Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű alábbi nyilatkozatai:

 a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 

 az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

 a vételár összegére,

 az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,

 egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra. 

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály

Vagyonkezelési Csoport (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 131. iroda).

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatok benyújthatóak személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolati) papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban történik, amelyet a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat a Balassa utcában található 6147/18 hrsz.-ú ingatlan vételére”, valamint a „Vagyonkezelési Csoport részére”. Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”. Az ajánlatok eredeti példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalankénti szignózással kell előkészíteni. A boríték lezárását követően a lezárt részt aláírással hitelesíteni szükséges.

Amennyiben az eredeti és a másolati ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, az ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

 

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2017. február 13. 1000 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

9. A pályázatok bontásának időpontja, helye: 

2017. február 13. 1030 óra, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 131. iroda. A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

 

10. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

A pályázat beadását követő 90 nap.

 

11. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 131. iroda, Czigléczkiné Liszkai Edit ügyintéző 66/523-863) a hivatal ügyfélfogadás idejében. Indokolt esetben, előzetes időpont egyeztetést követően a helyszíni szemle lehetősége biztosított az ajánlatok beadásáig.

 

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő, az ingatlanra vonatkozó szakértői véleményben meghatározott összeget elérő, illetve meghaladó vételárat tartalmazó érvényes ajánlat.

 

13. A pályázat kiírója lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az ingatlan értékesítési pályázat nyertese a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belüli pályázati forrás igénybevételével kívánja beruházását megvalósítani, az adott területekre vonatkozóan a pályázati feltételeknek megfelelő, maximum a beruházás fenntartási időszakának végéig szóló bérleti szerződés, valamint adásvételi előszerződés kerüljön megkötésre.

 

 A bérleti szerződés kizárólag abban az esetben mondható fel bármelyik fél által, ha a pályázat nem kerül támogatásra. A bérlő a benyújtott pályázatának elbírálásáról 5 napon belül köteles értesíteni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

 Amennyiben a bérlő beadott GINOP-os pályázatát 2017. június 30. napjáig nem bírálják el, és a bérlő eláll a pályázati forrás megszerzésétől, úgy a bérlő a bérleti szerződést felmondhatja.  

14. A bérleti szerződést az alábbi feltételekkel kell megkötni: 

- Amennyiben a bérelt ingatlan vonatkozásban a felek között a jövőben adásvételi szerződés jön létre, a bérleti szerződéssel szabályozott bérleti jogviszony a tulajdonjog változásának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételének napjával egyidejűleg megszűnik.

- A bérleti díj - a közgazdasági szempontú megtérülés figyelembe vételével számítva - az ingatlan vételárának 120-ad része havonta, melyet a bérlő előre, minden hónap 10-ig köteles megfizetni. 

- A bérlő köteles saját költségén a teljes ingatlant és környékét karbantartani, tisztántartani és őrzéséről gondoskodni.

- A bérlő tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondás esetén sem pénzbeli kártérítést, sem csereingatlant vagy egyéb elhelyezési igényt a bérbeadóval szemben nem támaszthat.

- A bérlő a bérleményt nem, vagy csak kizárólag a pályázati lehetőségek előírásai miatt létrehozott olyan gazdasági társaságnak adhatja használatba vagy bérbe, amely 100 %-os tulajdonában van a bérlőnek és vállalja a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítését.

- A bérlő tudomásul veszi, hogy az általa – akár engedéllyel, akár engedély nélkül – végzett értéknövelő beruházások ellenértékét nem követelheti a bérbeadótól, arról a szerződés aláírásával lemond.

- A bérleti jogviszonyon létesítésével egyidejűleg adásvételi előszerződés megkötése kötelező.

 

Értékelési részszempontok:

Vételár:    

- a pályázatban nevesítettnél min. 5%-kal magasabb vételár megajánlása:     10 pont

 

- a pályázatban nevesítettnél min. 10%-kal magasabb vételár megajánlása:   20 pont

 

- a pályázatban nevesítettnél min. 20%-kal  magasabb vételár megajánlása:     30 pont

 

 

 

 

Teremtett és megtartott munkahelyek:

 

-  0-5 fő közötti munkahely vállalása a beruházás megvalósítását követő 2 éven belül: 

10 pont     

-  5-10 fő közötti munkahely vállalása a beruházás megvalósítását követő 2 éven belül: 

20 pont

-  10 főnél több munkahely vállalása a beruházás megvalósítását követő 2 éven belül: 30 pont

 

 Jogviszony:

Adásvételi szerződés megkötése bérleti és adásvételi előszerződés nélkül:                                                               10 pont

Pontazonosság esetén a nagyobb foglalkoztatási létszámmal rendelkező pályázót kell nyertesként kihirdetni.

 

15. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

16. Az önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról:

- A vevő az adásvételi szerződést az ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetésétől számított 60 napon belül köteles aláírni, GINOP-os pályázati forrás igénybevétele esetén a bérleti szerződést az ingatlanértékesítési pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül, az adásvételi szerződést a támogató döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles aláírni.

- Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértői véleményben meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó összeg.

- A vevő a vételárat a végleges adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

- Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közműhálózati csatlakozások díjait és az ingatlannal határos  közúthoz való csatlakozás költségeit, azok megfizetése a vevőt terheli.

- A nyertes ajánlattevő köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget 2019. december 31-ig teljesíteni. A vevő a beépítési kötelezettség teljesítését a jogerős használatbavételi engedély bemutatásával igazolja. Ezen kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanra. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint a GINOP-os pályázattal összefüggésben a Támogató szerv által a támogatáshoz előírt biztosíték önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény alapján a Magyar Államnak elővásárlási joga van az adott ingatlanokra vonatkozóan. 

- Arra az esetre, ha a beépítési kötelezettség határidőre nem teljesül, a kiíró visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén.

- Arra az esetre, ha a beépítési kötelezettség határidőre nem teljesül az eladó kötbérigényt érvényesít, amelynek mértéke évente az ingatlan bruttó forgalmi értékének a 10 %-a.

- A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet, erre az esetre a vevő vételi jogot enged az eredeti vételi áron.

- Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

- Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. 

 

17. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje:

A beérkezett pályázatok véleményezését, mint bíráló bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi 2017. február hónapban tartandó soron kívüli ülésén. A nyertes pályázó kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (I. 26.) közgy. határozata és a bíráló bizottság véleménye alapján az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlat kiválasztásával történik.      

18. A szerződéskötés várható időpontjáról a kiíró tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

19. Pályázati biztosíték: Az ajánlatok benyújtásának határidejéig 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint megfizetése vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlájára. 

Amennyiben az ingatlanértékesítési pályázat nyertese az adásvételi szerződést vagy GINOP-os pályázati forrás igénybevétele esetén a bérleti szerződést az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból nem írja alá, úgy a pályázati biztosíték nem kerül visszafizetésre. 

 

- A közműtérkép, illetve az övezeti térkép fent, a képre kattintva található.

FEL