Pályázati felhívás építészeti értékek helyi védelmére

Pályázat vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2016.).

 

Pályázat vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2016.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az építészeti értékek helyi védelméről szóló 22/1992. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (utófinanszírozás formájában).

Pályázatot nyújthatnak be: magánszemélyek, nem gazdálkodó szervezetek, intézmények, továbbá békéscsabai székhellyel, illetve telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, akiknek (amelyeknek) az épület, építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.

Támogatás adható: védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épületre, építményre vagy annak részére, olyan épületre, építményre vagy környezeti érték megóvására, ami a város védett területére esik, és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokoltnak tartja. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

 • lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzatra és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására;
 • lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a közterületről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására;
 • közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

 

Az önkormányzat költségvetéséből részesülő intézmények felújítási igényeinek fedezetére az éves pénzügyi keretük szolgál. Egyházak, egyházi szervezetek épületfelújításra 2015 tavaszán a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság által kiírásra kerülő NÜE/EGYH/2015. kódszámú pályázatra nyújthattak be támogatási igényt.

A pályázónak nem lehet a pályázat benyújtásakor esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.

Szervezetek pályázata esetén a pályázó a pályázati űrlapon köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és átlátható szervezetnek minősül. Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség). A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában meghatározott érintettség.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.

(Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu internetes oldalon vagy kérhető a Városépítészeti Csoport alábbi címén: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • pályázó szervezet esetén a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági okiratot;
 • fotókat a védendő épület, belső tér vagy kerítés jelenlegi állapotáról;
 • a tételes felmérés alapján elkészített – beazonosítható munkarészeket tartalmazó – költségvetést;
 • 90 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot;
 • társasházi, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlan tulajdonközösségébe tartozó valamennyi résztulajdonos írásbeli hozzájárulását;
 • építési engedély köteles építési tevékenységek esetén az engedélyről szóló határozat másolatát (amennyiben a pályázat benyújtásakor az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor az erről szóló építésügyi hatósági igazolást kell a pályázathoz csatolni);
 • településképi bejelentés alá eső építési tevékenységek esetén a tevékenység végzését jóváhagyó igazolás másolatát kell a pályázathoz csatolni;
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági Osztály Adócsoportja által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs meg nem fizetett adó-, vám, illetéktartozása.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30. 10.00 óra.

 

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót („Pályázati azonosító: P/ÉP/2016.”). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, amely elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján történik. A bizottság döntéséről az érdekeltek 2016. június 30-ig kapnak értesítést.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

Civil szervezet pályázóval a támogatási szerződés megkötésére akkor van lehetőség, ha a szervezet a 2015. üzleti év vonatkozásában eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28–30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

További információ a városépítészeti csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint II. udvar) vagy a 06-66/452-252-es telefonszámon kapható.

 

Városépítészeti csoport

Megosztás:

Címke: ,