Pályázati felhívás Békéscsaba hazavár életkezdési támogatásra

2016. február 7. 11:31 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azon személyek akik:

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,

- békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,

- a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be,

- az oklevél megszerzését követő 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,

- a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,

- életvitelszerűen Békéscsabán laknak és

- jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000,- Ft).

A pályázatok benyújtása: A pályázatot - személyesen vagy postai úton - az 3. melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. február 28. napjáig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázati űrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) és letölthető Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapjáról.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

- az oklevél másolatát,

- az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését igazoló okirat másolatát,

- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot és

- a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka bemutatását.

 

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege egyszeri 300.000,- Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

 

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 10 fő

 

A pályázat elbírálása során előnyt élvező preferált szakmák:

 

1. Gépészmérnök

2. Építészmérnök

3. Villamosmérnök

4. Orvos

5. Diplomás ápoló

6. Tanár (fizika, kémia, matematika, biológia)

7. Élelmiszeripari mérnök

8. Igazgatásszervező

 

A beérkező pályázatokat az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja, március 16. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A polgármester – a Testület véleményének figyelembe vételével – hozza meg döntését.

 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

a)      az ösztöndíjszerződés megkötését számított 36 hónapon belül összesen legalább 24 hónap időtartamban az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,

b)      az a) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni,

c)      az a) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a) pontban meghatározott idő letelik,

d)     a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye megszűnik vagy életvitelszerűen nem Békéscsabán él, köteles a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten az erre okot adó körélmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

 

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. február 28.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2016. március 31.

FEL