PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2017. január 13. 08:36 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona intézményvezetői beosztásának betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20.§ (2) – (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete (8.2 pont) szerinti végzettség,
  • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • a magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető munkakör szociális és mentálhigiénés szakember,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat, legalább egy idegen nyelv ismerete, szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás végzettség.

Benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére a jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető (tel: 66/523-820, e-mail: togye@bekescsaba.hu)

Dr. Komán Ágnes osztályvezető (tel: 66/523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu

FEL