PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2016. szeptember 28. 17:00 | behir.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Pályázati feltételek:

• a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

• felsőfokú iskolai végzettség,

• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

• 3 éves vezetői gyakorlat, 

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Élelmezési intézménynél szerzett vezetői gyakorlat, szakirányú felsőfokú végzettség

Benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen. A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel, erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

Személyesen: Dr. Komán Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény intézményvezető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2016. október 27.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: 

Tarné Stuber Éva osztályvezető (tel: 66/523-823, e-mail: tarne@bekescsaba.hu)

Dr. Komán Ágnes osztályvezető (tel: 66/523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu. 

FEL