Pályázat agrárágazati szervezetek számára

2018. március 18. 17:32 | behir

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot ír ki agrárágazati, szakmai civil szervezetek számára. A határidő 2018. április 5.


A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/3/8 "Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

 

1. A pályázati támogatás célja:
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

 

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:
a) amennyiben a szervezet tevékenységét külön jogszabály szabályozza, az abban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátásához szükséges költségekhez;
b) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
c) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

 

A támogatás általános működési költségekre, és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!

 

3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:
a) székhelyük Magyarországon van,
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2016. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok,
c) az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
d) tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
e) érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint letétbe helyezték, illetve közzétették.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

4. Nem pályázhatnak:
a) a közalapítványok,
b) a civil társaságok,
c) a köztestületek,
d) a nonprofit gazdasági társaságok
e) az egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
f) a pártok,
g) a gazdasági társaságok.

 

5. A pályázattal elnyerhető támogatás összege:
Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/3/8 szán alatti jogcímcsoportban lévő "Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása" előirányzat keretösszegéből 40 millió forint használható fel. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül, a felhívás érvényességi idején belül - megváltoztassa.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.

 

6. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatáshoz önerő biztosítása nem feltétel.

 

7. A finanszírozás módja
A vissza nem térítendő támogatási összeg a támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül egyösszegű támogatási előlegként kerül a pályázó bankszámlájára átutalásra.

 

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és mellékletekből áll.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat eredetben),
b) a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy a banki aláírás-bejelentő lapját,
c) a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a pénzintézet által hitelesített bankszámlaszerződést,
d) a pályázónak a pályázat beadásakor hatályos alapszabályát/alapító okiratát a szervezet képviselője által hitelesített másolatban,
e) a pályázó nyilatkozatát adószámáról, a szervezet típusáról,
f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint illeték-, járulék-, vagy vámtartozása, és tudomásulvételét annak, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzésére jogosult.
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
h) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az Áht. 50. §. (1) bekezdésének a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül (pályázati felhívás 3. sz. melléklete),
i) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a költségvetési támogatás terhére elszámolandó számlák bruttó vagy nettó összegével számol-e el,
j) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek,
k) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetéséi támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
l) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, azzal kapcsolatban milyen döntés született (a támogatás összegével és az elszámolási határidővel, illetve a teljesített elszámolással együtt),
m) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatás jogosulatlanul igénybevett összegére a minisztérium számára valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó - pénzintézet által nyilvántartásba vett -, 35 napos sorban állítási rendelkezést tartalmazó felhatalmazó levelet ad legkésőbb az általa aláírt támogatási szerződés visszaküldésével egyidejűleg. Ezen felhatalmazó levél/levelek a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k), és csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával vonható(k) vissza,
n) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a köztartozás összegét a Támogató által utalt támogatás összegéből levonja, és jóváírja a pályázó tartozást mutató számláján. Ez esetben a támogatás utalását teljesítettnek kell tekinteni, és a támogatott pályázó köteles a támogatás teljes összegének felhasználásáról határidőben elszámolni,
o) a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
p) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,
q) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben adataiban, vagy a támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül a Támogatónak bejelenti [Ávr. 97. § (1) bekezdés],
r) amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy annak megvalósításához rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel,
s) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott (összeférhetetlenségi és érintettségi) követelményeknek, illetve vele szemben nem állnak fenn az ott meghatározott kizáró okok.


A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a
lnyilatkozati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) igénybevételével kérjük elkészíteni. A nyilatkozati űrlapot kérjük cégszerűen aláírtan a pályázathoz csatolni!

A pályázó átlátható szervezeti jogállását [8. h) pont] a  pályázati felhívás 3. sz. mellékletét képező nyilatkozatába foglalt adatokkal igazolja.

 

9. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
a) a pályázati anyagot zárt borítékban, az adatlapot - kettő példányban, minden oldalon aláírva -, a mellékleteket egy példányban, kizárólag tértivevényes postai küldeményként lehet az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához benyújtani (levelezési cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.).
Az adatlap másodpéldánya az eredeti példány hitelesített fénymásolata is lehet, de a két példány esetleges eltérése esetén az eredeti a mérvadó,
b) a pályázati adatlap és a nyilatkozatok tartalma nem változtatható meg és nem javítható,
d) a pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2018. április 5.

 

10. Hiánypótlás
A jelen pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

11. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok:
Kizáró okok
Nem ítélhető meg támogatás különösen azon pályázat alapján amely:
a) hibásan, hiányosan, nem előírt példányszámban, vagy határidő után került benyújtásra, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozat nem teljes körű, vagy azokat a pályázó visszavonja,
b) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
c) jelen pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
d) benyújtója ellen csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
e) benyújtója a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, avagy azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el,
f) benyújtója az Áht. 50. §. (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
g) benyújtója az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek,
h) benyújtója nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek.

Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A támogatói döntésre a miniszter által jóváhagyott bíráló bizottság tesz javaslatot.

A pályázatokkal kapcsolatos döntésre 2018. június 4-ig (benyújtási határidőtől számított 60 naptári nap) kerül sor. A pályázat forráshiány miatt - egyéb kizáró körülmények hiányában is - elutasításra kerülhet. A minisztérium az elutasított pályázatokat nem küldi vissza.

Az értékelés szempontjait képezik különösen: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve szakmai hitelessége, a jogszabályban meghatározott feladat ellátásának hatékonysága, a szervezet működőképessége, földrajzi működésének területe, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége, a szervezet létszáma.

A pályázót a támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokáról, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya írásban tájékoztatja.

A pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 15 napon belül az FM honlapján (http://www.kormany.hu/foldmuvelesugyi-miniszterium) közzétételre kerül.


12. Jogorvoslat
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Azonban a pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik, kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D §-a alapján.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5)-(7) bekezdései, valamint a 7/2017. (VII. 6.) FM utasításban foglaltak alapján történik.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

 

13. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:
a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható; kisebb összeg esetén a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségvetés elemei (jogcímei) közé új tétel nem vehető fel, illetve a költségterv csökkentést úgy kell meghatározni, hogy az a támogatott cél elérését a leginkább elősegítse.
b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra és a támogatási szerződésben rögzítésre kerülő időszakban felmerülő költségekre használható,
c) a rendezvények, előadások, konferenciák, kiadványok esetében támogatóként az FM-et jól látható helyen fel kell tüntetni a meghívókon, tájékoztatókon, plakátokon, kiadványokon, illetve az eseményről annak megrendezése előtt legalább 10 nappal korábban az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának értesítést kell küldeni, és a támogatás segítségével létrejött kiadványból 1 db köteles példányt a beszámolóhoz kell csatolni,
d) a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselőjével az FM az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerinti határidőben (az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül) támogatási szerződést köt. Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából nem jön létre a támogatási szerződés, a támogatási döntés automatikusan hatályát veszti. Ha a pályázó mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg,
e) a támogatási szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,
f) a támogatás kifizetésének feltétele a támogatási szerződés d) pont szerinti hatályba lépése, és a biztosíték(ok)/felhatalmazó levél/levelek rendelkezésre állása,
g) a támogatás folyósítását az FM Költségvetési Főosztálya végzi,
h) a támogatás teljes összege a nyertes pályázó 2018. január 1. és 2018. december 31. között keletkezett, támogatásra kerülő pályázatra (szakmai programra), a 2. pontban feltüntetett költségekre, kiadásokra használható fel. Az ezt tartalmazó és befogadható számla legkésőbbi kifizetési dátuma: 2019. január 15. napja lehet,
i) a támogatás terhére elszámolandó számláknak és bizonylatoknak a támogatott szervezet teljes nevére és székhelyére kell szólniuk,
j) a pályázónak nyújtott támogatás más civil szervezetnek támogatásként tovább nem adható, de a pályázó közreműködőket megbízási, vállalkozási szerződések alapján bevonhat a megvalósításba,
k) a bruttó százezer forintot meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is,
l) az egymillió forint egyedi értéket meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzése legalább 3 árajánlat bekérése mellett történhet,
m) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra.
n) az elszámolást a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás alapján kell elkészíteni.
o) A támogatási szerződés módosítását a támogatás költségvetése, a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje, valamint az elszámolás határidejének vagy határnapjának tekintetében az indokok felsorolásával bármelyik fél írásban kezdeményezheti úgy, hogy legkésőbb a támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő letelte előtti 15. napig a másik félhez beérkezzen. A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
A pályázati felhívásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem - az Ávr. 95. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével - nem irányulhat többlet költségvetési támogatás biztosítására, továbbá a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására sem.
Ha csak a költségterv módosul, akkor a pénzügyi elszámolást a Támogató által elfogadott és írásban visszaigazolt utolsó, hatályos módosított költségtervhez igazodóan kell összeállítani.

 

14. Elszámolás a tárgyévben keletkezett költségekről, kiadásokról:
a) a pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a felhasználási határidőt követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig köteles a támogatási szerződés mellékletét képező nyomtatványon és a beszámoló összeállítását segítő útmutató szerint elkészített beszámolót és elszámolást az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához két eredeti példányban megküldeni. A nyomtatvány és a beszámoló összeállításának szabályait tartalmazó Általános Tájékoztató a támogatási szerződés felek által aláírását követően elektronikusan kerül megküldésre a pályázó e-mail címére,
b) a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elfogadását az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi,
c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlási lehetőség biztosított. A hiánypótlási felhívást a Támogató elektronikus úton küldi meg, de azt papír alapon kell teljesíteni.

 

15. A támogatás jogosulatlan igénybevételének, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
a) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak módosítását.
b) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, vagy annak felmondása esetén a pályázó a jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdésben meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
c) A támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű, vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a pályázó a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles 30 napon belül visszafizetni.

 

16. Biztosítékok köre
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázó biztosítékul a 8. m) pontban meghatározott, visszavonásig érvényes felhatalmazó levelet/leveleket nyújtja be Támogatóhoz legkésőbb a támogatási szerződés általa történő visszaküldésével egyidejűleg.

 

17. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
17.1. Az Áht. 56/B. § alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoring rendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az FM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoring rendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

17.2. AZ információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az FM adatbázisába bekerüljenek.

17.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az FM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

 

18. Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást:
FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 06-1-795-3886; 06-1-795-5665, 795-2530.

 

További programok »

Gazdaság

Egyszerűsített havi bevallást kínál a NAV az átalányadózóknak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyszerűsített havi adó- és járulékbevallási megoldást kínál az átalányadózó egyéni vállalkozóknak az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), de már a teljes 2258-as bevallás is elérhető a NAV online nyomtatványitöltőjében.
09:36
FEL