Pályázat a népi építészeti emlékek helyreállítására

2018. március 18. 08:35 | behir

A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot írt ki népi építészeti emlékek helyreállítására. A kiírásra a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói pályázhatnak, a határidő 2018. április 6.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban - veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében - a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatást nyújt népi építészeti emlékek helyreállításához.

 

A népi építészeti emlékek helyreállításához nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem [a továbbiakban: támogatási kérelem] benyújtásával igényelhető. A támogatási kérelem formai és tartalmi követelményeit, a benyújtás módját, továbbá a bírálat menetét és főbb szempontjait a jelen tájékoztató és a útmutató együttesen tartalmazza.


Felhívjuk a támogatási lehetőség iránt érdeklődök szíves figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató nem minősül pályázati kiírásnak, közzétételének célja, hogy felhívja az igényjogosultak figyelmét a Program megvalósítását szolgáló támogatási lehetőségre és segítséget nyújtson az érdemi bírálatot megkönnyítő igénylési dokumentáció összeállításához.

 

A támogatás célja:
Forrás biztosítása olyan népi építészeti emlékek
- veszélyelhárításához,
- állagmegóvásához, valamint
- részleges vagy teljes helyreállításához,
amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló (egyedi műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei.

 

Értelmező rendelkezések:
a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő (saját maga vagy közösségben - kalákában -, esetleg falusi kismesterek közreműködésével emelt) alkotások, melyek esztétikája - az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény összhangja - elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.
b) védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként, vagy nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló népi építészeti emlék.

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A népi építészeti emlékek helyreállításához igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be [a továbbiakban: Kérelmező] a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

 

Nem jogosultak támogatásra:
a) központi költségvetési szervek.
b) azok, akik nem minősülnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti átlátható szervezetnek,
c) azok, akik az Áht. 48/B. § (1) bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülnek,
d) azok, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében jogerősen elrendelt végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás van folyamatban,
e) azok, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Ávr. 82. § (1) bekezdése értelmében.
A természetes személyek esetén a támogatási kérelem benyújtásának feltétele: cselekvőképesség, köztartozás-mentesség.
Egy védelem alatt álló épített örökségi elemre csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

 

Támogatás összege és mértéke
Az odaítélhető vissza nem terítendő költségvetési támogatás összege projektenként 1-20 millió Ft.
A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, az önkormányzatok és egyéb szervezetek esetén legfeljebb 50%-a.
A támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában, egy összegben történik

 

A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményeit a Tájékoztató mellékletét képző Útmutató tartalmazza.

 

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A támogatási kérelmet a jelen tájékoztató közzétételét követő 30 (2018. 04. 06) napon belül kell benyújtani a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz (postacím: 1507 Budapest, Pf. 2.) egy eredeti papír példányban, valamint elektronikus adathordozón szerkeszthető formában is a "Népi Építészeti Program” megnevezés megjelölésével.

 

A támogatási kérelem elbírálása:
A Támogatási kérelmekről a Lebonyolító a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes szakmai egyetértésével dönt, döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követően írásban értesíti.

 

További felvilágosítás a jelen Tájékoztatóban és a mellékelt Útmutatóban ismertetett támogatási lehetőséggel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken igényelhető:
Telefonszám: +36 (1) 279-2616 (munkanapokon 09:00-14:30 között)
E-mail: nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu

 

A Lebonyolító által indokoltnak tartott egyéb információk:
A Lebonyolító a támogatásban részesülő Kérelmezővel - az Ávr., valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletben meghatározott, - a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok benyújtását követően köti meg a támogatási szerződést.

Tájékoztatjuk a Kérelmezőket, hogy
a) a beruházás megvalósítási ideje 2019. május 31., a pénzügyi teljesítések véghatárideje 2019. június 30.
b) mivel a jelen Tájékoztató nem pályázati kiírás, az igényelhető támogatás nem minősül pályázati úton biztosított költségvetési támogatásnak, erre tekintettel - és figyelembe véve az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltakat - a támogatási döntéssel szemben kifogás nem nyújtható be;
c) a megkötésre kerülő támogatási szerződésben - az Ávr. 102. § (1) bekezdésének megfelelően - a Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott vagyont 5 évig csak a Lebonyolító előzetes jóváhagyásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg, továbbá, hogy a támogatással megvalósított veszélyelhárítási, állagvédelmi tevékenység eredményét 10 évig fenntartja, és a további veszélyhelyzet kialakulását megelőzi;
d) amennyiben a Kérelmező helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, civil szervezet vagy egyházi jogi személy, a támogatásból megvalósított építésengedély-köteles építési beruházások esetén köteles adatot szolgáltatni a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: KÁBER) részére, továbbá hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék és köteles a KÁBER vonatkozásában kapcsolattartó személyt kijelölni.

Forrás: pafi.hu, http://lechnerkozpont.hu

További programok »

FEL