Pályázat a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói posztjára

2020. március 10. 10:03 | behir.hu

Április 6-ig lehet pályázni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgató beosztásának betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a vezetői megbízás 5 évre szól (2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig).

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Az intézményvezető az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közművelődési intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e, és pályázata közölhető-e harmadik személlyel.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ intézményvezető pályázat”.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2020. április 6.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/ 523-814- es telefonszámon.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu.

További programok »

Itthon

Együk színesre az agyunkat, testünket és a lelkünket – színek a tányéron

A mentális és fizikai egészségre mindig vigyázni kell. Nem is gondolnánk, mennyi mindenre van hatással az, amit elfogyasztunk. Kicsi gyerekként, amikor az emberről a szülei féltőn gondoskodnak és ráripakodnak egy kevésbé kedvelt étel elfogyasztásánál azzal, hogy "nem azért esszük, mert finom, hanem azért, mert jó!", szenvedésnek élhetjük meg a színes étrendet. Fiatal felnőttként az ember rájön, nagy érték volt ez a gondoskodás.
2024. május 20. 15:11
FEL