Építési telek Mezőmegyeren

2016. szeptember 29. 13:09 | Fekete Kata

H I R D E T É S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsabán, Mezőmegyer, Keleti u. 12. szám alatt található 1450 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.

 

Helyrajzi szám: 11444

 

Terület nagysága: 1450 m2.

 

Beépíthetőség:

 

A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

 

Közművek:

 

Az ingatlan kiépített út mellett fekszik, közvetlen közelében a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az ingatlanra szennyvízcsatorna bekötésre került. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetnie.

Beépítési kötelezettség:

Az ingatlant a vevő beépítési kötelezettséggel vásárolja meg, melynek ideje 4 év. A beépítési kötelezettség biztosítására az Eladó az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be - tekintettel arra, hogy a beépítési kötelezettség Vevő általi teljesítésének tényleges ideje dátumszerűen nem határozható meg - határidő megadása nélkül.

 

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai:

Az ingatlan téglalap alakú. A terület sík, kerítetlen, az utcafront tájolása nyugati. Felépítmény az ingatlanon nem található.

Egyéb feltételek:

Az ingatlan teljes területe régészeti lelőhelyként nyilvántartott, a megvásárolandó területen esetlegesen szükségessé váló régészeti feltárás, valamint az utcán kiépített közúthoz való csatlakozás költségei a vevőt terhelik. A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet mindaddig, amíg a beépítési kötelezettséget a vevő nem teljesíti.

 

Az ingatlan kikiáltási ára:

Bruttó 2.159.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-százötvenkilencezer forint.

 

 

2

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig 215.900,-Ft-ot, azaz Kettőszáztizenötezer-kilencszáz forintot, a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az árverés időpontja: 2016. október 27. 900 óra

 

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

 

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/452-252/5216-os mellék (ügyintéző: Fodor Emília).

FEL