Árverésen értékesítenek Békéscsabán egy Fényesi utcai ingatlant

2023. június 6. 17:58 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán, a Fényesi utca 61. szám alatt található, belterület 17136 hrsz. alatt felvett, 2757 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan településen belüli fekvése, jellemzői, környezete, megközelíthetősége:

Az ingatlan Békéscsaba déli szélén, az úgynevezett Fényes városrészen fekszik, lakóövezeti környezetben.

A településrész a megyeszékhelytől területileg elkülönülten, mezőgazdasági térségek környezetében található. Közúti megközelíthetősége jó, elsősorban a jól kiépített 44. sz. főút biztosítja a helyi, és helyközi útkapcsolatot. Az ingatlan aszfaltozott út mellett fekszik, alapellátást biztosító kereskedelmi egység, és helyi menetrend szerinti busz megállója mintegy 10 perc gyalogtávolságban található.

Beépíthetőség:

Az ingatlan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási Tervről szóló 5/2006. (I. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint Lf-OK1 jelű falusias lakóterület, ami oldalhatáron álló, maximum 30%-os beépítést tesz lehetővé.

Az ingatlan két (az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett) elektromos légvezeték nyomvonalával, és azok védőtávolságával terhelt. A kis- és nagyfeszültségű elektromos légvezetékek a telket hosszában és keresztben is terhelik, melyeknek a védőtávolsága nagyban befolyásolja az ingatlan beépíthetőségét.

A bejegyzett vezetékjogokon kívül a telek beépíthetőségét befolyásoló tényezők még az alábbiak:

  • a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Terv szerint az érintett ingatlan egy részét regisztrált régészeti lelőhely terheli;
  • a telek beépítésre előírt oldalhatára mellett közvetlenül (a telek hosszán végig) az ingatlan-nyilvántartásban 17135 helyrajzi számmal felvett csatorna található, ennek köszönhetően épület nem épülhet közvetlenül a telekhatárra. A csatorna üzemeltetője az Önkormányzat, az ingatlanok közös telekhatárától tartandó védőtávolság minimum 3 méter.

A HÉSZ-ben felsorolt beépítést befolyásoló paraméterek és a betartandó védőtávolságok alapján mellékeltük az ingatlan beépítési helyét ábrázoló helyszínrajzi vázlatot.

A területen a hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg. A beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

Közművek:

Az ingatlanon szolgáltató közművezetékek nincsenek, a telek előtt közterületen a vezetékes gáz, víz, és a közüzemi szennyvízcsatorna bekötési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

A közművek kiépítésének, illetve a közmű rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat a vevőnek kell megfizetnie.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlan kikiáltási ára:

Bruttó 3 450 000 Ft, azaz Hárommillió-négyszázötvenezer forint.

 

Az árverés időpontja: 2023. július 06. (csütörtök) 930 óra

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy tárgyaló.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig a bruttó kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülhetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az árverésről Békéscsaba város weblapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket a www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

További programok »

FEL