Árverésen értékesítenek békéscsabai, Ipari úti beépítetlen területeket

2021. április 9. 13:00 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen értékesíteni a következő ingatlanokat: az Ipari út déli részén található Békéscsaba, 6175/7 hrsz.-ú és a 6178 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat.

Helyrajzi számok és terület nagyságok:

6175/7 hrsz.:   5576 m2

6178 hrsz.:      3835 m2

Összesen:      9411 m2

 

Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas, ipari környezetben helyezkednek el.

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről, a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Beépítési kötelezettség: A Békéscsaba, 6175/7 és a 6178 hrsz.-ú ingatlanok esetében a vevő köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget 2024. december 31. napjáig teljesíteni. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanokra a vételár évi 5 %-kal csökkentett értéken, illetve az árverésen kialakult vételár 10 %-ának megfelelő kötbért köteles évenként megfizetni az eladó számára mindaddig, amíg a beépítésre vonatkozó szerződéses feltételt nem teljesíti.

A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanokra. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlanok beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló, valamint a vevőhöz köthető, az ingatlan beépítését szolgáló pályázati forráshoz kapcsolódó jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez.

Az eladó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog átruházást követően a Békéscsaba, 6175/7 és a 6178 hrsz.-ú ingatlanok összevonásra kerüljenek, azzal a feltétellel, hogy a beépítési kötelezettség, az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a visszavásárlási jog az összevonás utáni ingatlanra is fennmarad.

Az értékesítésre kerülő ingatlanok továbbértékesítése a beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó hozzájárulása mellett történhet.

Beépítési kötelezettség az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló és ellenőrzésekről, valamit az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti építési engedély alapján építhető épülettel teljesíthető, amelyhez kapcsolódóan a használatbavételi eljárás lefolytatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kötelező.

 

Egyéb feltételek:

Az ingatlanok eladási ára nem tartalmazza az ingatlannal határos közúthoz való csatlakozás költségeit, azok megfizetése a vevőt terheli.

Az ingatlanokat megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

 

Az ingatlanok együttes kikiáltási ára: nettó 44.660.000,- Ft, azaz negyvennégymillió-hatszázhatvanezer forint (bruttó 56.718.200,- Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes.)

Az árverésen az vehet részt, aki az árverés megkezdéséig 5.671.820,- Ft-ot letétbe helyez Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlanok teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

Az árverés időpontja: 2021. május 20. 11oo óra.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló.

Felhívjuk a figyelmét az árverésen résztvevőknek, hogy az árverésen maszk viselése kötelező.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863

 

További programok »

Itthon

Területi adományosztási referensek segítik a nehéz sorsú családokat

A Megújuló Békés Megyéért Egyesület 2020 óta Segítő jobb civilektől civileknek néven egy civil összefogás útján igyekszik enyhíteni a COVID-19 járvány okozta társadalmi és gazdasági veszteségeket, a nehéz sorsú családok helyzetének könnyítésével. Cikkünkben Matuz Ádám Krisztián az egyesület elnöke számolt be arról, hogy két embert neveztek ki területi adományosztási referensnek.
2021. július 28. 19:04
FEL