Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. január végén

2023. január 28. 16:09 | Ugrai Gábor

Bár már öt év is eltelt a világégés óta, de az még mindig témát ad a megyei újság számára. A harcok leírása és a német-francia ellentét a Békés hasábjain. Egy rövidhír a vásárról, melyből a korabeli időjárásra is fény derül. Derék házaspár 50 éves házassági évfordulója.

Petőfi 100 – Ünnepségek sorozata

 „Mint azt lapunk előző számaiban is jeleztük, a Gyulai Kereskedők és Kereskedő Ifjak Társulata műsoros Petőfi-estólyét f. hó 27-én tartja meg a Komlóban, amely alkalomra a kávéházi helyiség hangversenyteremmé lesz átalakítva. A műsor fényesnek és értékesnek Ígérkezik, melyet részletesen ismertetünk.

Műsor: I. Megnyitó. Tartja Reisner Arthur, a Kereskedelmi Csarnok elnöke 2; Coopin: Nocturno. Liszt: II. Magyar rapszódia. Előadja Márky Pál zongoraművész. 3. Petőfiről felolvas Pakots József nemzetgyűlési képviselő. 4. Bach: Allegro Adagio Allegro. Beethoven—Kreisler: Rondino. Kreisler: La Gitana. Előadja Thomán Mária hegedümü- vésznő, 5. Petőfi kora cimen szabad előadást tart Móra Ferenc költő. 6. Schumann: Novallette. Liszt: Campanella, Előadja Márky Pál zongoraművész. 7. Giuck: Melódia. Sarasate: Zigeuner- weÍ8en. Előadja Thomán Mária hegedümüvésznő. 8. Hazafias dalok. Dankó—Pósa: Micsoda ország ez . . . cimü, valamint saját szerzeményű dalát cigányzene kísérettel előadja dr. Major Simon. A műsor lepörgése után táncmulatság következik. Az estély kezdete fél 9 órakor. A tagok által bevezetett vendégeket szívesen látja a rendezőség. A nagy érdeklődésre való tekintettel jegyek már a mai naptól kezdve válthatók Dobay Ferenc, Zuzmann János, Neumann Márton, Nádor Mór és Faulbaber József kereskedők üzleteiben. Külön meghívókat nem bocsát ki a rendezőség. Jegyek árai: családjegy 800, személyjegy 300 K. Értesülésünk szerint az estélyen megjelennek az egyházak fejei amely körülmény az est jelentőségét emelni fogja.”

 

Apróságok

 

Vármegyei hír – A Nagy Háború hősei

 „Gőcze Bertalan dr. budapesti ügyvéd, aki, mint a vezérkarhoz beosztott százados, a przemysli várparancsnok Bágnál teljesített szolgálatot, most adta ki könyvalakban Przemysl ostroma alatt irt feljegyzéseit. A terjedelmes kötet felöleli Przemysl mindkét körülzárásának történetét, részletesen, szakszerűen ismerteti az összes hadműveleteket, kitöréseket, az áttörési kísérletet, a vár hősies elestét és hü rajzát adja az ostromlott vár katonai és társadalmi életének.

A könyv nagyon fontos kútfő lesz a világháború osztrák-magyar-orosz harcainak megírásánál, mert tudvalevőleg Przemysl küzdelméről az összes hivatalos feljegyzések megsemmisültek, kivéve a várból időnként kiküldött jelentéseket, magán-feljegyzések pedig bizonyára nem nagy számban készültek és azok jórésze is alighanem megsemmisült. A fogságba jutott szerző is csak nagynehezen tudta megőrizni kéziratát. A mi közönségünket kétszeresen érdekelheti a könyv. A magyar katona világszerte megcsodált hősiességének legfényesebb megnyilatkozásai a körülzárt Przemysl védőserege által véghezvitt hőstettek, amelyeket majdnem kizárólag honvédcsapatok hajtottak végre. Abban a mindent felülmúló hősies áttörésben pedig, amely az uj Szigetvár nevét lett volna hivatva beírni a magyar vitézség történetébe, a 2-es honvédek tanúsították a leg- oagyobb8zerü, halálmegvető harckészséget és ön- feláldozást. Mindez dicsekvés nélkül, ds világosan tárni elénk a könyv olvasásakor. A könyv megkapható Dobay János könyvárusnál is.”

 

Nemzetközi hír – Nincs béke Nyugaton

 „A világtörténelem ez évi feljegyzéseiben első helyen áll a Németország ellen francia részről indított akció, a Ruhrvidék megszállása. Az ügy megértéséhez tudnunk kell, hogy az antantállamok — köztük első sorban Franciaország — a világháborút idegen kölcsönből folytatták és most, ámbár megnyerték, fizetniük kell.

A franciák a háborús kölcsönöket a német jóvátételből remélték visszafizetni, de Németország kijelentette, hogy jelenleg js ily gyors tempóban nem fizethet. Moratóriumot, vagyis halasztást kért. Ehhez Anglia, Olaszország, Belgium és az Egyesült Államok hozzájárultak, de ez esetben Francia- ország nem fizethet és veszélyezteti pénzügyi helyzetét. Ennek folytán saját kezdéséből kényszerítő rendszabályokhoz nyúlt, megszálló csapatokat küldött Németország szénbánya és gyári vidékeire, hogy zálogba vegye, tartsa és használja, amig Németország nem fizet. Az erőszakos fellépés nagy visszatetszést szült az eddig egy húron perdülő antantbeli kormányoknál is, de egyben kiváltotta a német nép elkeseredését. Az eddig többféle politikai és világnézeti elvre oszlott német nép újból egységessé forrott össze és mert az így egyesült német néppel szemben a francia politika most magára maradt, az egész világ varja az ügy további fejleményeit.”

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=21&layout=s

További programok »

Itthon

FEL