Pályázatot hirdetnek a Békéscsabai Tündérkert Óvoda vezetői pozíciójára

2023. március 8. 14:21 | behir.hu

A pályázatot április 6-ig lehet benyújtani.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

 

pályázatot hirdet

 

Békéscsabai Tündérkert Óvoda

 

óvodavezető

magasabb vezetői beosztásának betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól (2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig).

 

A munkavégzés helye:

5600 Békéscsaba, Szegfű utca 87-89.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

Pályázati feltételek:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 4 év pedagógus- munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontjának megfelelés, büntetlen előélet és cselekvőképesség; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanústó oklevélmásolatok,
  • szakmai gyakorlat igazolása,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és pályázatának teljes anyagát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a benyújtott pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázatot véleményező bizottságok és a döntést hozó közgyűlés nyilvános ülés keretében tárgyalja vagy zárt ülés tartását kéri,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény §-a szerinti összeférhetetlenség,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 6.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: 1 példányban, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 116. iroda

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör, vezetői beosztás megnevezését: „Békéscsabai Tündérkert Óvoda óvodavezető pályázat”.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Elbírálás rendje a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázatok szakmai véleményezési eljárásának lefolytatására felkért bizottság, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően értékeli. Az ülésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívásra kerülnek.

A pályázatokról, a Békéscsabai Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének (óvodavezetőjének) kinevezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a véleményezésre jogosultak véleményének beérkezését követően dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

 

A pályázat kiírója biztosítja a pályázók részére, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu, behir.hu, bekescsaba.hu

 

További programok »

Itthon

Ha nevünket feledik... – Emlékséta a csabai botlatókövek nyomában

A Békéscsabai Zsidó Hitközség és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Holokauszt 80 emlékév alkalmából emléksétát szervezett vasárnap délelőtt. A Békéscsabai botlatókövek nyomában címmel megtartott eseményen a holokauszt helyi áldozatainak emléke előtt adóztak a résztvevők.
2024. június 16. 16:00
FEL