Pályázati felhívás közművelődési és művészeti céltámogatás elnyerésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2018. évi közművelődési és művészeti céltámogatás elnyerésére

 

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének támogatása.

 

A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek / rendezvényszervezők / egyházi jogi személyek / közművelődési, oktatási intézmények.

 

Kategóriák:

A. kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti tevékenység, művészeti alkotások létrehozása, illetve bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése

 • Irodalom és színházművészet
 • Zene- és táncművészet
 • Képzőművészet, fotó- és filmművészet

 

B. kategória: Közművelődési, művészeti rendezvények / táborok szervezése.

 

A pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen):        4.500.000,- Ft

A pályázat benyújtási határideje:                                        2018. április 3.

Támogatási időszak:                                                               2018. március 1. – 2019. február 28.

A pályázatok elbírálásának várható határideje:              2018. április 27.   

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, kivételt képeznek az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények.
 • Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények az A kategóriában legfeljebb 15, a B kategóriában intézményenként/tagintézményenként legfeljebb 5 pályázatot nyújthatnak be.
 • A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében soron, vagy a költségvetés Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása soron támogatott szervezet azonos célra nem nyújthat be pályázatot.
 • Amennyiben a szervezet és/vagy magánszemély a közművelődési és az ifjúsági pályázatra azonos programmal, céllal pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
 • Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.
 • Nyereségorientált rendezvény, egészségügyi, szociális célt megvalósító program nem támogatható.

 

A pályázaton elnyert támogatás nem használható fel: élelmiszer- és italvásárlásra, étel-, italfogyasztásra, vendéglátásra, útiköltség kifizetésre, kivéve táborok esetében.

 

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

 • amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,1
 • amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek,2
 • amelyeknek a támogatási szerződés megkötésekor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.3 Amennyiben a köztartozás-mentességről szóló igazolás a 30 napos érvényességi időn belül már benyújtásra került a hivatal másik szervezeti egységéhez, akkor elegendő az erre vonatkozó nyilatkozatot csatolni a szervezeti egység megjelölésével.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)

A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.

Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2016. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

A civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.

 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Közművelődési Csoport

Medvegy-Andelic Marija

 

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: „KÖZMŰV/2018.”

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.

 

További információ kérhető a 06-66/523-800/3543-as telefonszámon, illetve a medvegy@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a

Békéscsaba honlapjáról.

 

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

 

1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

2 Áht. 50. § (1) bek. c) pont

3 Áht. 50. § (3) bek.

4 Áht. 52. § (1) bek., 53. §

Megosztás:

Címke: , , ,