Árverésen értékesítenek egy csabai, Kőrösi Csoma Sándor utcai építési telket

2022. június 27. 15:51 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található építési telkét.

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telek Békéscsaba frekventált területén, annak közkedvelt kertvárosi részén, természetben a Kőrösi Csoma Sándor utcában található, a város főterétől kb. 1600 m távolságra. Közvetlen szomszédságában található a közel 1,5 ha zöldfelületű közpark, a Millennium-liget. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlanoktól kb. 100 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. A telek közvetlen környezetében főként a ’90-es években épült tetőtér beépítéses családi házak, főiskola és egyéb közintézmények találhatók.  

A telek vonatkozásában talajmechanikai szakvélemény és Geotechnikai Jelentés készült, melyet az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetnek.

Fekvése, megközelíthetősége:

A telek ÉK – DNy tájolású, megközelítése a Degré utca felől, egy irányból lehetséges. Parkolás az ingatlan területén, illetve az ingatlan közelében, közterületen megoldott.

 

Általános feltételek:

Beépíthetőség: A telken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóház építhető, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Építési előírások a telekre vonatkozólag:

  • Beépíthetőség: max. 40%
  • Szabadon álló beépítés
  • Építménymagasság: max. 7,5 méter
  • Előkert: 5 méter, hátsó kert: 6 méter
  • Oldalkert: 3-3 méter
  • melléképület elhelyezhető a szabadon álló építési vonalon belül.

A településképi megfelelés érdekében a megépítendő lakóházról a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

Közművesítettség: Az eladásra kínált építési telek Önkormányzat által történő közművesítése megtörtént, melynek során a víz, gáz, villany bekötések a telekhatárig, a szennyvíz tisztító akna a telekhatáron belül vannak kiépítve. Az esetleges kapacitásbővítés, és a közműfejlesztési hozzájárulás költségei a vevőt terhelik.

Beépítési kötelezettség: A beépítési kötelezettséget lakóház ingatlan építésével kell teljesíteni, határidő: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön vagy támogatás biztosítását szolgáló jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom, vagy egyéb biztosíték ranghelycserével történő bejegyzéséhez.

Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

 

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik. 

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző

árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. A Hivatal pénztára minden héten csütörtökön 900 -1200 óráig tart nyitva. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezésének igazolásával lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult licitárat a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetnie.

Amennyiben az árverés nyertese az adásvételi szerződést 30 napon belül ki nem menthető okból nem köti meg, illetve az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül nem fizeti ki, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok

Helyrajzi szám1495/9 hrsz.

Címe: Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utca 2. sz.

Területe: 647 m2

Megnevezése: kivett beépítetlen terület

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10.500.000 Ft, azaz tízmillió-ötszázezer forint.

Az árverés időpontja: 2022. július 28. csütörtök 1000 óra.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó építési telek a Kőrösi Csoma Sándor utcában).

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

További programok »

Itthon

Eltiltás hatálya alatt vezetett a békéscsabai férfi, börtönbüntetésre ítélték

Eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés bűntette miatt az Orosházi Járási Ügyészség vádirata alapján 8 hónap időtartamú végrehajtandó (!) börtönbüntetésre ítélt jogerősen az Orosházi Járásbíróság előkészítő ülésén egy 55 éves büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő békéscsabai férfit. A bíróság ezen felül 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és 3 évre a közúti járművezetéstől is.
10:47
FEL