Partner neve: Egyensúly Alkohol Ellenes Egyesület
A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)

B) Folyamatos szociális munka megteremtése

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;

Partner szerepe a tervezésben: Részt vett a projekt előkészítésében, pályázat benyújtásában. Felelős a projektfejlesztés végrehajtásáért.
Partner szerepe a végrehajtásban: Mint konzorciumi tag felelős a végrehajtásban.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint konzorciumi tag nem felelős a fenntartásban.

A szervezetről

Az egyesület Békéscsabán lett bejegyezve, a Dél-Alföldi fejlesztési régióban, Békés megyében.

Békéscsabán jogelődei alapították meg az első magyarországi Alkohol Ellenes Klubot 1958-ban, a mai Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetségének gyökerei innen eredeztethetők. Harminc év elteltével Névtelen alkoholisták csoportjaként léteztek tovább önfenntartó módon.

Az egyesület 2003-ban nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételét, és közhasznú státuszának bejegyzését, ekkor Egyensúly Szabadidő Klub néven tevékenykedett. 2010 májusától Egyensúly AE Egyesület néven aktívan harcol az alkoholizmus ellen. E súlyos társadalmi probléma specifikusságából adódóan a tevékenységük – széles körű szociális szolgáltatásaik mellett – túlmutat a célcsoporttal való együttműködésen, a függőség okozta károsodások fizikai és mentális következményeinek korrekciója mentén szinte alig van olyan társadalmi csoport, mellyel ne kerülnének kapcsolatba a napi munkánkban, így többek között foglalkoznak fiatalokkal, családokkal, nőkkel, gyerekekkel, fogyatékossággal, különböző depriváltsággal, hátrányos helyzetű térségben élő embertársaikkal. Vallják, hogy a társadalomban meglévő előítéletek magukban hordozzák egyének, családok teljes exklúziójának a veszélyét, ami ellen szociális szakemberként kötelességük fellépni. Alapszabályuk is rögzíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. Az esélyegyenlőség számukra evidencia, melynek elérésére folyamatosan törekszenek mind a kötelezően vállalt feladataikban, mind civil kezdeményezéseik során. Missziójuk egy olyan modellértékű komplex, integrált intézmény és a hozzá tartozó szolgáltatási struktúra működtetése civil keretek között, mely képes kezelni összetett szociális problémákat, képes társadalmi válaszokat adni azokra, melyek a másik két szektorban egyáltalán nem, vagy csak részben elégülnek

A Szervezet, célja és tevékenysége

Pszichiátriai és szenvedély betegek gondozása, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése. Segítséget nyújt, hogy a gyógyult szenvedélybetegek beilleszkedhessenek a régi vagy új családi, munkahelyi közösségükbe. Különféle szervezetek bevonásával prevenciós munkát végez a veszélyeztetett réteg számára. Szenvedélybetegek gyógyításának elősegítése a gyógyintézettel és a beteggel való kapcsolattartás.

Szolgáltatások köre

Szenvedélybetegek nappali ellátása, Pszichiátriai betegek nappali ellátása, folyamatban: szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátása. Adomány bolt, védett szállás 4 fő részére saját forrásból finanszírozva, nem normatív állami támogatásból. Működtetjük a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat.